مقایسه مهارت های اجتماعی، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی در فرزندان با والدین مطلقه، متقاضی طلاق و عادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مشاوره، ‏دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مهارت­هایاجتماعی،سلامتروانی و عملکردتحصیلی در فرزندان با والدینمطلقه،متقاضیطلاق و عادی صورت گرفت. نمونه پژوهش 481نفر از فرزندان دارای والدین مطلقه و 419 نفر از فرزندان با والدین متقاضی طلاق بودند که با 500 نفر از فرزندان با والدین عادی همتا شدند.آزمودنی­ها به پرسش‌نامه­های مهارت­های اجتماعی ماتسون و سلامت روانی گلدنبرگ پاسخ دادند و برای عملکردتحصیلی نیز از معدل مندرج در پرونده تحصیلی استفاده شد. داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی شفه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد نمرات جسمانی­سازی علائم، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی و اختلال روانی کلی به طور معناداری در فرزندان با والدین مطلقه و متقاضی طلاق بیشتر از فرزندان با والدین عادی بوده و مؤلفه­های اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی و اختلال روانی کلی در فرزندان با والدین متقاضی طلاق بیشتر از فرزندان با والدین مطلقه است. نمرات عملکرد تحصیلی و مهارت­های اجتماعی در فرزندان عادی بیش از فرزندان والدین مطلقه و فرزندان والدین مطلقه بیشتر از فرزندان والدین متقاضی طلاق می­باشد. بنابراین با توجه به آسیب­ها و پیامدهای طلاق بر فرزندان، باید تدابیر لازم برای به حداقل رساندن این آسیب­ها را به کار برد.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Social Skills, Mental Health and Academic Performance in Children with Divorced, Divorcing and Intact Parents

نویسندگان [English]

  • Hosin Ghamari Givi 1
  • Behnam Khoshnoodniay Chomachaei 2
1 University of Mohaghegh Ardebili
2 University of Mohaghegh Ardebili
چکیده [English]

The aim of this study was to compare social skills, mental health and academic performance in children with divorced, divorcing and intact parents. The study sample included 481 children with divorced parents and 419 children with divorcing parents, who were matched to 500 children with normal parents. The participants responded to the Matson's Social Skills Scale and Goldenberg's Mental Health Questionnaire. To assess the academic performance GPA was used. The data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA) and Scheffe post hoc test. The Findings showed that children with divorced and divorcing parents had more average scores of the components of physical symptoms, anxiety, social dysfunction, depression and general mental disorder than those of children with normal parents. Also children with divorcing parents had more scores in components of social dysfunction, depression and general mental disorder than children with divorced parents had. Social skills scores and academic performance in children with normal parents were higher than those of divorced parents’ children and children with divorced parents had higher scores than children with divorcing parents. Hence, due to the harm and the conesquences of divorce on children, strategies for minimalizing these conesquences should be planed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social skills- Mental Health- Academic Performance- Divorce- Divorcing