palette
رابطه پايگاه هويت و روابط ولي- فرزندي در زنان معتاد

چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه پايگاه هويت و روابط ولي ـ فرزندي در زنان معتاد است. اين تحقيق از نوع توصيفي ـ پس‌رويدادي است. نمونه مورد بررسي شامل 40 نفر از زنان معتاد مراجعه-كننده به مراكز توانبخشي معتادين و40 زن غيرمعتاد و همتا با اين گروه است. از آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من (EOM-EIS2) (مارسيا،‌ 1966) و مقياس روابط ولي- فرزندي (فاين و همكاران، 1983) به‌عنوان ابزار جمع‌آوري داده‌ها استفاده شد.تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از تحليل تشخيصي گام به گام نشان داد رابطه با پدر، رابطه با مادر و هويت معوق، به ترتيب از بيشتر به کمتر توانايي پيش‌بيني عضويت افراد در گروه‌هاي معتاد و غيرمعتاد را دارند. لذا ارتقاء روابط والدين با فرزندان و کمک به فرزندان در غلبه بر هويت ناپايدار و معوق مي‌تواند به عنوان عوامل محافظت-کننده در برابر اعتياد در نظر گرفته شوند.
واژگان کلیدی
هويت، روابط والد ـ فرزند، اعتياد

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.