palette
بررسی پدیده استيگما (داغ اجتماعی) در مادران داراي فرزند با نشانگان داون در شهر اصفهان: رویکردی روانی- اجتماعی

چکیده
استيگما (داغ اجتماعی) فرايندي رواني ـ اجتماعي است كه از برچسب زدن آغاز مي‌گردد و به طرد و انزواي اجتماعي منتهي مي‌شود. دو نوع استيگماي خود و وابستگان وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسي استيگماي دروني شده در مادران داراي فرزند با نشانگان داون می‌باشددو سؤال پژوهش عبارتند از: آيا استيگماي دروني شده در مادران داراي فرزند با نشانگان داون وجود دارد؟ و عوامل پيش‌بيني‌كننده‌ ميزان استيگما در اين افراد چيست؟ روش پژوهش توصيفي و از نوع زمينه‌يابي بود. بدين منظور از بين مادران داراي فرزند با نشانگان داون تحت پوشش بهزيستي استان اصفهان تعداد 74 نفر به روش تصادفي ساده انتخاب و در پژوهش شركت داده شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته داراي پايايي و اعتبار مناسب بود. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آماري t تك نمونه‌اي و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان دادند كه استيگماي دروني شده در مادران داراي فرزند با نشانگان داون وجود داشته و سن مادر مهم‌ترين پيش‌بيني‌كننده‌ ميزان استيگما در آنان است. هم-چنين مادران با سطوح تحصیلی مختلف دارای فرزندان دختر و پسر (در دامنه سنی کودکی تا جوانی) مبتلا به نشانگان داون، استیگمای درونی شده را تجربه می‌کنند.
واژگان کلیدی
استيگما يا داغ اجتماعي، نشانگان داون، مادران، استيگماي دروني، استيگماي وابستگان

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.