palette
مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت‌گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی‌ فیس‌بوک
سیدهادی سیدعلی تبار, مینو پورآوری, مجتبی حبیبی عسگرآباد, زینب محمد علی پور

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه نگرش به روابط فرا زناشویی و جهت­گیری مذهبی در کاربران و غیر­ کاربران شبکه اجتماعی فیس­بوک بود. این پژوهش به ­لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع­آوری اطلاعات از نوع علّی ـ مقایسه­ای بود. جامعه آماری شامل کلیه مردان و زنان متأهل مراجعه­کننده به مراکز مشاوره شهر تهران بودند. از این میان، تعداد 280 نفر (109 کاربر، 171 غیرکاربر) به روش نمونه‌گیری در دسترس از این مراکز انتخاب شدند.

برای جمع‌آوری داده­ها، از مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی و جهت­گیری مذهبی و برای تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که مؤلفه‌هـای جهت­گیری مذهبی درونی (01/0<­P) و جهت­گیری مذهبی بیرونی (05/0<­P) به طور معناداری در کاربران فیس‌بوک بالاتر از غیر کاربران فیس‌بوک بود اما در مؤلفه­ نگرش به روابط فرا زناشویی، تفاوت مشاهده شده در دو گروه، از نظر آماری معنادار نبود (05/0>­P). این تحقیق مؤید آن است که استفاده از فیس‌بوک به تنهایی تأثیری در نگرش به روابط فرا زناشویی ندارد اما می‌تواند موجب تفاوت در جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی کاربران فیس‌بوک شود.


 

واژگان کلیدی
روابط فرازناشویی - جهت گیری مذهبی - فیس‌بوک

منابع و مآخذ مقاله

اخوان‌ملایری، ف؛ نوغانی، م؛ مظلوم‌خراسانی، م. (1393). شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و شادكامي. رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 4(2): 24ـ1.

جان‌بزرگی، م. (1378). بررسی اثربخشی روان‌درمانگری کوتاه مدت "آموزش خودمهارگری" با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی. پایان‌نامه دکتری. تهران. دانشگاه تربیت مدرس.

خانیکی، ه؛ بابایی، م. (1390). فضاي سايبر و شبکه‌هاي اجتماعي، کارکردها و مفهوم‌ها. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی. 1(1): 96ـ71.

سلیمانی‌پور، ر. (1389). شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها. ره‌آورد نور. 31: 19-14.

رسولی، ر؛ سلطانی، س. (1391). مقايسه و بررسي رابطه جهت‌گيري مذهبي و عمل به باورهاي ديني با سازگاري زناشويي در طلاب و دانشجويان. فصلنامه خانواده‌پژوهی. 8(32): 439-427.

سیدعلی‌تبار، س. ه؛ قنبری، س؛ زاده محمدی، ع؛ حبیبی، م. (1393). بررسي رابطه بين روابط جنسي پيش از ازدواج با نگرش به روابط فرا زناشويي. فصلنامه خانواده‌پژوهی. 10(38): 267-255.

سهرابی، ف؛ رسولی، ف. (1387). بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و روابط جنسی فرا زناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران. فصلنامه خانواده‌پژوهی. 4(14): 143-133.

مختاری، ع؛ اللهیاری، ع؛ رسول‌زاده طباطبایی، ک. (1380). بررسی رابطه بین جهت‌گیری‌های مذهبی با میزان تنیدگی دانشجویان. مجله روان‌شناسی، (17): 67-56.

Allport, G. W. Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.5, Iss.4, 432-443.

Atkins, D. C., Kessel, E. D. (2008). Religiousness and Infidelity: Attendance, but not Faith and Prayer, Predict Marital Fidelity. Journal of Marriage and Family, 70(2), 407-418.

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American psychologist, 44(9), 1175- 1184.

Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social networking sites: Definition, history, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.

Brand, R. J., Charlotte, M. M, Mills, A. & Hodges, D. S. )2007(. Sex Differences in Self-Reported Infidelity and Its Correlates. Sex Roles, 57, 101–109.

Buunk, B. P. & Bakker, A. B. )1995(. Extra dyadic Sex: The Role of Descriptive and Injunctive Norms. Journal of Sex Research, 32(4), 313–318.

Byers, E. S. )1996(. How Well Does the Traditional Sexual Script Explain Sexual Coercion? Review of a Program of Research. Journal of Psychology and Human Sexuality, 8(1-2), 7–25.

Cravens, J. D. (2010). Facebook and Infidelity. Doctoral thesis. East Carolina University.

Donahue, M. J. (1985). Intrinsic and Extrinsic religiousness: Preview and meta-analysis. Journal of personality and social psychology, 48(2), 400-419.

Forste, R. & Tanfer, K. (1996). Sexual exclusivity among dating, cohabiting, and married women. Journal of Marriage and the Family, 58, 33–47.

Grohol, J. M. (2009). Facebook reinforces relationship jealousy. Retrieved from http://psychcentral.com/blog/archives/2009/08/11/facebook-reinforces-relationship-jealousy/

Habibi, M., Sayed Alitabar, S.H. & Pouravari, M. (In Press). An investigation on Validity and Reliability of the Attitudes toward Infidelity scale. Journal of Research & Health.

Hansen, G. L. (1987). Extra dyadic relations during courtship. Journal of Sex Research, 23, 382-390.

Johnson, S. M. (2005). Broken bonds: An emotionally focused approach to infidelity. Journal of Couple and Relationship Therapy, 4 (2–3), 17–29.

Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.

Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R.T. & Michaels, S. (1994). The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Maheu, M. (2002). Proceedings of the American psychological association 110th annual convention - chicago http://www.fenichel.com/APAlive2002.shtml.

Muise, A., Christofides, E. & Desmarais, S. (2009). More information than you ever wanted: Does Facebook bring out the green-eyed monster of jealousy? Cyber Psychology & Behavior, 12(4), 441-444.

Schwarz, N. (2007). Attitude construction: Evaluation in context. Social Cognition, 25(5), 638-656.

Thompson, A. P. (1984). Emotional and sexual components of extramarital relations. Journal of Marriage and the Family, 46, 35-42.

Whitely, M. A. (2008). Attitudes toward infidelity scale. Journal of Social Psychology, 133, 547-551.

Wiederman, M. W. (1997). Extramarital Sex: Prevalence and Correlates in a National Survey. The Journal of Sex Research, 34(2), 167–174.

Wiley, C. & Sisson, M. (2006). Ethics, accuracy and assumption: The use of Facebook by students and employers. In Southwestern Ohio Council for Higher Education Special Topics Forum, Dayton, OH.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.