palette
بررسي مقدماتي ويژگي‌هاي روان‌سنجي پرسشنامهافسردگی کودکان (CDI)

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدماتي ويژگي-هاي روان‌سنجي نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی کودکان است. نمونه پژوهش شامل 407 دانش‌آموز 12 الی 14 سال (234 پسر و 173 دختر) است که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدندپرسشنامه افسردگی کودکان، مقیاس افسردگی کودکان و پرسشنامه افسـردگـی بک در بین آزمودنی‌های پژوهش اجرا شد. نتایج نشان داد که پایایی بازآزمایی و همسانی درونی کل پرسشنامه افسردگی کودکان به ترتیب برابر با 82/0 و 83/0 است. هم‌چنین همبستگی بین پرسشنامه افسردگی کودکان، مقیاس افسردگی کودکان و پرسشنامه افسردگی بک به ترتیب برابر با 79/0 و 87/0 محاسبه شد که بیانگر روايي همگرای پرسشنامه افسردگی کودکان است. نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد كه مدل پنج عاملي پرسشنامه افسردگي كودكان در جامعه ايراني برازش دارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نمرات کل افسردگی دختران به‌طور معنا‌داری بیشتر از پسران است. هم‌چنین میانگین نمرات کل افسردگی آزمودنی‌های 14 سال به‌طور معنا-داری بیشتر از آزمودنی‌های 12 سال است.
واژگان کلیدی
پرسشنامه افسردگي کودکان، پايايي، روايي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.