palette
بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد
سالار عبدالملکی, ابوالفضل فرید, رامین حبیبی کلیبر, سیدمرتضی هاشمی, آیت قدوسی نژاد

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد انجام گرفت. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه 7500 شهروند ساکن در شهرک قلعه از توابع شهرستان قروه می باشد. به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده 323 نفر در گروه نمونه این پژوهش قرار گرفتند. ابزارهای اندازه‌گیری این پژوهش شامل پرسش‌نامه جو عاطفی خانواده، پرسش‌نامه کنترل عواطف، و پرسش‌نامه گرایش به اعتیاد می باشند. یافته  ­های تحقیق نشان داد که بین جو عاطفی خانواده با گرایش به اعتیاد و مؤلفه­ های آن رابطه معنادار وجود دارد. هم‌چنین بین کنترل عواطف و گرایش به اعتیاد نیز رابطه معناداری وجود دارد. در زمینه رابطه بین مؤلفه­ های کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد نیز به‌جز مؤلفه خشم، سایر مؤلفه ­ها (خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت) با گرایش به اعتیاد رابطه معنادار وجود دارد. در مجموع بین جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد رابطه وجود دارد. هم‌چنین جو عاطفی خانواده پیش­بینی‌کننده خوبی برای گرایش به اعتیاد است. اما کنترل عواطف نمی­ تواند پیش‌بینی‌کننده خوبی برای گرایش به اعتیاد باشد.
واژگان کلیدی
جو عاطفی خانواده- کنترل عواطف- گرایش به اعتیاد

منابع و مآخذ مقاله

اکبري، ب. و عموپور، م. (1389). رابطه افسردگی با نگرش به سوءمصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 1(2)، 20-7.

اكبري زردخانه، س.، شهابی، ر. و خداياري‌فرد، م. (1388). دينداري، خودكنترلي و گرایش به مصرف مواد در دانشجويان. فصلنامه رفاه اجتماعي، 9(34)، 130-115.

ﺑﮕﻴﺎن ﻛﻮﻟﻪ ﻣﺮز، م. ج.، درﺗﺎج، ف. و ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻨﻲ، م. (1391). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ در ﻣﺎدران دانش‌آموزان ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ﻣﺠﻠﻪ ناتوانی‌های ﻳﺎدﮔﻴﺮی، 2(2)، 24-6.

جاودان، م. (1393). رابطه خودبازبيني، جو عاطفي خانواده و مهارت‌های زندگي با پرخاشگري نوجوانان پسر. شخصيت و تفاوت‌های فردي، 3(5)، 142-125.

حسيني س. ح. (1389). بررسی رابطه هیجان‌خواهی با نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان. فصلنامه رشد: آموزش مشاور مدرسه، 5(3)، 11-4.

رضايي، ا.، اسلامي، ب. و مهدي‌پور خراساني، م. (1393). نقش خانواده در گرايش جوانان به اعتياد در شهرستان ورامين. مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 5(15)، 50-27.

رنجبر نوشری، ف.، محمودعلیلو، م.، اسدی مجره، س.، قدرتی، ی. و نجار مبارکی، س. م. (1392). مقایسه راهبردهای مقابله با استرس، کمال گرایی و خودکارآمدي در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد و افراد بهنجار. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 7(25)، 56-39.

زاهد، ع.، اله‌قليلو، ك.، ابوالقاسمي، ع. و نريماني، م. (1388). ارتباط بين راهبردهاي تنظيم هيجان و رفتار بين‌فردي در سوءمصرف‌كنندگان مواد. فصلنامه اعتیادپژوهی،3(11)، 113-91.

شولتز، د. و شولتز، س. ا. (1998). نظریه‌های شخصیت، ترجمه ی. سیدمحمدی (1386). تهران: نشر ویرایش.

شهرياري، ش.، دستجردي، ر.، حجت‌زاده، ن.، كيخايي، ر. و رمضاني، ع. ع. (1392). نقش و کارکرد خانواده در گرايش دانشجويان به اعتياد و سوءمصرف مواد. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زابل (رستمينه)، 5 (4)، 67-59.

صدرالسادات، ج. و فروع‌الدين عدل، ا. (1381). بررسي رابطه بين خودپنداره و گرايش به اعتياد در جوانان. طب و تزکيه، 46، 74-66.

صمدی‌راد، ا. (1381). بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی مؤثر بر فرار دختران از خانه. اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران.

عسگری، پ.، صفرزاده، س. و قاسمی مفرد، م. (1390). رابطه جو عاطفی خانواده و جهت‌گیری مذهبی با گرایش به اعتیاد. مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 5(8)، 26-7.

فرجاد، م. ح. (1378). آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات. تهران: دفتر تحقیقات ‌و انتشارات ‌بدر.

فصیح‌زاده نائینی، م. (1381). بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی با سلامت روان و عزت‌نفس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.

لطف‌آبادي، ح. (1380). روان‌شناسی رشد كاربردي نوجواني و جوانی. تهران: سازمان ملي جوانان.

منشئی، غ. ر. و مظاهری م. م. (1388). الگوی پیش‌بینی وابستگی به مواد بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی. تحقيقات روان‌شناختي، 1(3)، 50-41.

موسوی، م.، دوست قرین، ت.، و روشن‌فکر دزفولی، م. ج (1378). مطالعه زمینه یابی سنجش دانش و نگرش دانش آموزان، معلمان، مدیران و عوامل اجرایی مدارس کشور نسبت به مواد مخدر. تهران: دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر آموزش و پرورش.

میرزایی علویجه، م.، نصیرزاده، م.، اسلامی، ا. ع.، شریفی راد، غ. ر. و حسن‌زاده، ا. (1392). تأثیر عملكرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1(2)، 30-19.

نوردگاه فرد، م. (1373). بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر خود پنداره نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

Akbari, B., & Amoupour, M. (2010). [The Relationship of Depression with Attitude toward Druge Abuse in High School Students of Rasht City]. Journal of Educational Psychology: Islamic Azad University, Tonekabon Branch, 1(2), 7-20 [in Persian].

Akbari Zardkhaneh, S., Shahabi, R., & Khodayarifard, M., (2009). [Religiosity, Self-Control and Tendency to Substance Abuse among University Student]. Social Welfare, 9(34), 115-130 [in Persian].

Asgari, P., Safarzadeh, S., & Ghasemimonfared, M. (2011). [Relationship of family affective climate and religious orientation with tendency to addiction]. Journal of Studies in Islam and Psychology, 5(8), 7-26 [in Persian].

Bagiyan Kule Marz, M. J., Dortaj, F., & Mohammad Amini, M. (2013). [A Comparison study of Alexithymia and Emothion control in mothers of students with and without learning disabilities]. Journal of Learning Disabilities, 2(2), 6-24 [in Persian].

Bifulco, A, Moran, P. M., Ball, C., & Bernazzani, O. (2002). Adult Attachment Style. I: Its relationship to clinical depression. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(2), 50-59.

Dysvik, E., Natvig, G. K., Eikeland, O. E, & Lindstrom, T. Ch. (2005). Coping with Chronic Pain. International Journal of Nursing Studies, 42(3), 297-305.

Farjad, M. H. (1999). [Social Pathology and Sociology of Deviance]. Tehran: Badr Office of Research and Publications [in Persian].

Fasihzadeh Naeini, M. (2002). Relationship between Sensation Seeking with Mental Health and Self-Esteem among Students of Arsanjan Branch of Islamic Azad University. Master Dissertation in Psychology. Islamic Azad University, Arsanjan Branch [in Persian].

Holt, M. K. & Espelage, D. L. (2005). Social Support as Moderator between Dating Violence Victimization and Depression/Anxiety among African Americans and Caucasians Adolescents. School Psychology Review, 34(3), 309-328.

Hoseini, S. H. (2010). [Investigating the Relationship of Sensation Seeking with Attitudes toward Substance Use in Students]. Quarterly of Roshd: Educating School Counselors, 5(3), 4-11 [in Persian].

Jacobs, M., Snow, J., Geraci, M., Vythilingam, M., Blair, R. J. R., Charney, D. S., Pine, D. S., & Blair, K. S. (2008). Association between Level of Emotional Intelligence and Severity of Anxiety in Generalized Social Phobia. Journal of Anxiety Disorders, 22(8), 1487-1495.

Javdan, M. (2014). [The Study of Relationship between self-Monitoring, Family Affective Climate, and Life Skills with Aggression in Adolescent Boys]. Personality and Individual Differences, 3(5), 125-142 [in Persian].

Lotfabadi, H. (2001). [Applied developmental psychology of adolescents and youth]. Tehran: National Organization for Youth [in Persian].

Mirzaei Alavijeh, M., Nasirzadeh, M., Eslami, A. A., Sharifirad, Gh. R., & Hassanzadeh, A. (2013). [Influence of family function About Youth Dependence to Synthetic Drugs]. Quarterly of Health Education and Health Promotion, 1(2), 19-30 [in Persian].

Monshaei, G. R., & Mazaheri, M. M. (2009). [Prediction Pattern of Substance Addiction based on the Components of Emotional Intelligence]. Psychological Studies, 1(3), 41-50 [in Persian].

Mousavi, M., Dust Gharin, T., & Roushan Fekr Dezfuli, M. J (1999). [A study to survey the knowledge and attitude of students, teachers, administrators and enforcement agents of schools to drug]. Tehran: Office of Drug Abuse Prevention, Ministry of Education [in Persian].

Navardgah fard, M. (1994). Considering the effect of the family affective climate on adolescents’ self-concept. Master Degree Dissertation, Islamic Azad University, Roudehen Branch [in Persian].

Parker, J. D. A., Taylor, R. N., Eastabrook, J. M., Schell, S. L., & Wood, L. M. (2008). Problem gambling in adolescence: Relationships with internet misuse, gaming abuse and emotional intelligence. Personality and Individual differences, 45(2), 174-180.

Ranjbar Noushari, F., Mahmod Alilo, M., Asadi Mojre, S., Ghodraty, Y., & Najar Mobaraki, S. M. (2013). [Comparison of Coping strategies, perfectionism and self-efficacy in individuals with substance use disorder and normal individuals]. Journal of Research on Addiction, 7(25), 39-56 [in Persian].

Rezaei, A., Eslami, B., Mahdipour Khorasani, M. (2014). [Family Role in the Tendency to Addiction in City of Varamin’s Youths]. Sociological Studies of Youth, 5(15), 27-50 [in Persian].

Sadrossadat, J., & Foroeddin Adl, A. (2002). [Relationship between self-concept and tendency to addiction in youths]. Teb va Tazkieh, 46, 66-74 [in Persian].

Samadi Rad, A. (2002). [Considering the Effects of Social and Familial Factors on Girls Running away From Homes]. First National Conference on Social Pathology in Iran [in Persian].

Schutte, N. S., Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2007). A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 42(6), 921-933.

Shahriari, Sh., Dastjerdi, R., Hojjatzadeh, N., Keikhai, R., & Ramazani, A. A. (2014). [Family Role and Function on Tendency of Students towards Addiction and Substance Abuse]. Zahedan Journal of Research Medical Sciences, 5(4), 59-67 [in Persian].

Shultz, D., & Shultz, S. (1998). Theories of Personality (Y. Seyed Mohammadi, Tran.). Tehran: Virayesh Publications [in Persian].

Silver, H., Ruff, M., Iverson, L., Barth, T., Broshek, K., & Wechsler, D. (1991). Manual for the Wechsler Intelligence Scale for Children. 3rd Ed. San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Springer, K. W., Hauser, R. M., & Freese, J., (2006). Bad news indeed for Ryff’s six-factor model of well-being. Social Science Research, 35(4), 1120–1131.

Trinidad, D. R., & Johnson, C. A. (2002). The association between emotional intelligence and early adolescent tobacco and alcohol use. Personality and individual differences, 32(1), 95-105.

Zahed, A., Ghalilo, K., Abolghasemi, A., & Narimani, M. (2009). [The Relationship between Emotion Regulation Strategies and Interpersonal Behavior among Substance Abusers]. Journal of Research on Addiction, 3(11), 91-113 [in Persian].


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.