palette
سلسله ‎مراتب ارزش‌های ازدواج در جوانان ايرانی

چکیده
در اين پژوهش سلسله ‎مراتب ارزش‌هاي ازدواج در بين 2680 دانشجو و دانش‎آموز زن و مرد ايرانی با استفاده از مقياس مؤلف ساخته ارزش‌هاي ازدواج (با ابعاد: محاط‌شدگي در برابر خودپيروي، و سلسله‎ مراتبی در برابر برابرنگری) ارزشيابی شدند. يافته‎های پژوهش نشان دادند که در مقياس سلسله مراتب ارزش‌های ازدواج جوانان، ابعاد خودپيروی و برابر‎نگری در رتبه‎های بالاتر و ابعاد محاط‎شدگی و سلسله ‎مراتبی در جايگاه پايين‎تری قرار دارند. انتظار می‎رفت که تهرانی‎ها نسبت به جوانان ساير استان‎ها و دانشجويان در مقايسه با دانش‎آموزان، در ارزش‌هاي ازدواج خودپيروتر و برابرنگرتر باشند. هرچند تهرانی‎ها و دانشجويان خودپيروتر بودند اما، با تأکيد بيشتر بر توزيع نابرابر قدرت و نقش‌ها در زندگي زناشويي، بعد سلسله مراتبی ارزش‌هاي ازدواج را با اهميت‎تر می‌شمردند.
واژگان کلیدی
سلسله‎ مراتب، ارزش‌هاي ازدواج، جوانان، شوارتز

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.