palette
بررسي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات زناشوييدانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شیراز

چکیده
هدف اين پژوهش بررسي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج و ابعاد آن است. روش اين تحقيق نيمه تجربي بوده و از طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماري كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز بودند كه قصد ازدواج داشته و در مرحله قبل از دوران عقد قرار داشتند. براي انتخاب نمونه 207 نفر از دانشجويان داوطلب شركت در دوره آموزشي به پرسشنامه انتظارات زناشويي پاسخ دادند. 92 نفر که در اين آزمون‌ها نمرات بالاتري داشتند انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل (46 نفر در گروه آزمايش و 46 نفر در گروه کنترل) قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از روش آماري تحليل كواريانس چند راهه استفاده شد. نتايج نشان دادند كه آموزش پيش از ازدواج، انتظارات زناشويي (0001/0>P) دانشجويان در آستانه ازدواج را به طور معناداري بهبود بخشيده است. هم‌چنين آموزش پيش از ازدواج در دانشجويان در آستانه ازدواج، ابـعاد انتظارات شـامـل: انـتـظار از همسـر بـه عنـوان دوسـت و حامـي (0001/0>P)، انتظارات از زندگي زناشويي (0001/0>P) و انـتـظارات از يـک رابطـه ايـده‌آل (0001/0>P) را به طور معناداري بهبود بخشيده است. هم‌چنین نتایج نشان دادند که تأثیر آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات زناشويي و ابعاد آن در دختران و پسران متفاوت نمی‌باشد.
واژگان کلیدی
آموزش پيش از ازدواج، انتظارات زناشويي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.