palette
مقايسه استانداردهاي مربوط به زندگي مشترک، اسناد ارتباطي و رضايت زناشويي در افراد ساکن تهران در طول سه نسل اخير
سعاده ملک‌عسگر, فرشته موتابي, محمدعلي مظاهري

چکیده

ساختارهاي شناختي نقش تعيين‌کننده‌اي در ميزان رضايت  زوج دارند. اين شناخت‌ها تحت تأثیر محيط ابتدايي زندگي ايجاد مي‌شوند و به روابط افراد در بزرگسالي شکل مي‌دهند. هدف پژوهش حاضر مطالعه بخشي از اين شناخت‌ها، يعني استانداردها و اسناد ارتباطي و در عين حال، مقايسه ميزان رضايت زناشويي افراد در سه نسل اخير جامعه در حال تحول ايراني است.

اين پژوهش يک طرح پيمايشي است. جامعه آماري شامل کليه افراد بالاي 18 سال ساکن شهر تهران است.  با استفاده از  روش نمونه­گيري هدفمند، 180 نفر براي مطالعه انتخاب شدند.

ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسش‌نامه استانداردهاي اختصاصي رابطه، پرسش‌نامه اسناد ارتباطي و پرسش‌نامه رضايت زناشويي انريچ مي­باشد.

بررسي­ها نشان داد که استانداردهاي رابطه در گروه زنان دچار تغيير شده­اند­. در ميزان اسناد افراد در سه نسل اخير  تفاوتي ديده نشد. ميزان رضايت زناشويي افراد در نسل سوم به شکل معناداري کمتر از دو نسل قبل است. در مجموع  نتايج به دست آمده، از تغيير در بايدهاي نسل مياني زنان و ثبات اسناد طي سه نسل حکايت مي­کند. اين تغيير با توجه به تغييرات فرهنگي، اجتماعي و حتي خانوادگي که در سال­هاي کودکي زنان نسل مياني بروز پيدا کرده است، به عنوان ريشه­هاي شکل­گيري استانداردها قابل تفسير مي­باشد.

واژگان کلیدی
استانداردهاي مربوط به زندگي مشترک، اسناد ارتباطي، رضايت زناشويي، سه نسل

منابع و مآخذ مقاله

آزاد ارمکي، ت. (1383). مباني نظري انقطاع نسلي، مجموعه مقالات گسست نسلي در ايران، پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، تهران.

آزاد ارمکي، ت. (1384). ابعاد مولفه‌هاي هويت ايراني، تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.

آزاد ارمکي، ت؛ غفاري، غ. (1381). تبيين نگرش نسلي به زن در جامعه ايران، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 3، ص 24ـ7.

آزادارمکی، ت؛ ظهیری‌نیا، م. (1389). بررسي سنخ‌هاي ارزشي و تغييرات فرهنگي در خانواده، فصلنامه خانواده‌پژوهی، شماره 23، ص 130.

برازنده، ه. (1384). رابطه معيارهاي ارتباطي و طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه با سازگاري زناشويي. پايان‌نامه کارشناسي ارشد. مشهد: دانشگاه فردوسي.

پورخليل، الف؛ مهدوي، ن. (1392). پيش‌بيني رضايت زناشويي همسران براساس باورهاي ارتباطي و مهارت‌هاي ارتباطي. فصلنامه خانواده‌پژوهی، شماره 33 ، ص 44 - 29.

ثنايي، ب. (1379). مقياس‌هاي سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.

خجسته‌مهر، ر. (1388). بررسي يک مدل پيشنهادي براي پيشايندها و پيامدهاي گذشت در ازدواج. مطالعات روان‌شناختي، دوره6، شماره1.

سليمانيان، ع. (1373). بررسي تاثير افکار غيرمنطقي بر رضايت زناشويي دانشجو معلمان، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، روان-شناسي، دانشگاه تربيت معلم.

عبداللهيان، ح. (1382). تغييرات فرهنگي و شکاف نسل‌ها در ايران در گسست نسل‌ها، به اهتمام: علي‌اکبر عليخاني، تهران: پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.

عبداللهيان، ح. (1383). نسل‌ها و نگرش جنسيتي: سنجش آگاهي از تعارض در نگرش‌هاي جنسيتي. پژوهش زنان، شماره 2، صص 84 ـ57.

غفاري، ن. (1386). بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس اسناد ارتباطي در ازدواج و تعيين توان پيش‌بيني آن در تشيص زنان متقاضي طلاق و عادي در شهر آبادان، پايان‌نامه کارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

فتاحي، ک. (1388). اسنادهاي ناسازگار و معيارهاي ارتباطي به عنوان پيش‌بيني‌کننده سازگاري زناشويي. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي.

مظاهري، م. ع. (1387). اصول، سياست‌ها، راهبردها و راهکارهاي کنترل کاهش طلاق در کشور. طرح پژوهشي. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

معيدفر، س. (1383). شکاف نسلي يا گسست نسلي (بررسي شکاف نسلي در ايران). نامه علوم اجتماعي، شماره 24، صص 80 ـ 55.

نیک‌پرور، ف؛ پناغی و مظاهری، ع. (1389). تغییر ملاک‌های ازدواج در سه نسل. فصلنامه خانواده‌پژوهی، شماره 26، ص 206-187.

Alexander, A. L. (2004). Coping with unfulfilled standard in dating relationships: Drawing upon personal and relationship resources. Unpublished ph. D. Disser-tation, The university of Texas at Austin, United States, Texas.

Baucom, D. H., (1987). Attribution in distressed relation: How can we explain them? In S. Duck & D. Perlman (Eds.). Heterosexual relation, marriage, divorce (pp.177-206). London: Sage.

Baucom, D. H., Epstein, N., & LaTaillade, J. J. (2002). Cognitive-behavioral couple therapy. In A. S. Gurman & N. S. Jacobson (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (3rd ed., pp. 26–58). New York: Guilford Press.

Baucom, D. H., Epstein, N., Rankin, L., & Burnett, C. K. (1996). Understanding and treating marital distress from a cognitive-behavioral orientation. In K. S. Dobson & K. D. Craig (Eds.), Advances in cognitive-behavioral therapy (pp. 210–236). Thousand Oaks, CA:

Baucom, D. H., Epstein, N., Sayers, S., & Sher, T. G. (1990). The Role of Cognition in Marital Relationship: Definitional, and Methodological, and Conceptual issues. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 57, 31-38.

Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and the Family, 62, 964-980.

Bradbury, T.N., Fincham, F.D. & Beach, S.R.H. (2000). Research on the Nature and Determinants of Marital Satisfaction: A Decade in Review. Journal of Marriage & the Family, 62(4), 964-980

Brand, T. gardner,d. (2011). Getting to the root of relationship attributions: family of origin perspective on self and partner views. Contemp Fam Ther (2011) 33:253–272

Epstain, N. B. (1985). Depression and marital dysfunction : cognitive and behavioral linkages. International Journal of Mental Health, 13, 86-104.

Epstain, N. B., Chen, F., & Beyder, I. (2005). Relationship standards and marital satisfaction in Chains and American couple. Journal of Marital and Family Therapy, 31 ,59-74

Fincham, F. D. (2001). Attribution in close relationship: from balkanization to integration. In G.Fletcher & M. clark (Eds.), Blackwell handbook of social psychology: interpersonal processes (pp. 3-31).

Fincham, F. D., Bradbury, T. N., Scott, C. K. (1990). Cognition in marriage. In F. D. Fincham & T. N. Bradbury (Eds.), The psychology of marriage: Basic and application (pp. 118-149). New York: Guilfourd Press.

Fincham, F.D., Beach, S. H. (1999). Marriage in the new millennium: Is there a place for social cognition in marital research? Journal of Social and Personal Relationship, 16, 685-704.

Fletcher, G. J. O., Fincham, F. D., Gramer, L., & Heron, N. (1987). The role of attribution in the development of dating relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 510-517.

Fletcher, G. J. O., Simpson, J.A. (2000). Ideal standard in close relationship: Their structure and function. Current Directions in Psychological Science, 9, 102-105.

Forsterling, F., Beat, S. (2005). Perspective Of Causal Attributions: A study of couple and depression. Journal of Social and clinical psychology, 24 , 793-795.

Gordon, K. C., Baucom, D. H. (1999). A forgiveness-based intervention for addressing extramarital affair. Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 382-399.

Hannah, J., Halford, W. K., & Dadds, M. R., (2000). Relationship standards and communication patterns as predictors of relationship satisfaction in committed lesbian couples. Journal of Marital and Family Therapy, 25, 140-153.

Holmes, B. M., & Johnson, K.R. (2009). Where Fantasy Meets Reality :Media Eexposure, Rrlationship Bellife And Standard, And the Moderating Effect of A Current Relationship. In E. P. Lamont (Eds.). Social Psychology: New research. New York: Nova Science Publishers.

Johnson, M. D., Karney, B. R., Rogge, R., & Bradbury, T. N. (2001). The role of marital behavior in the longitudinal association between attributions and marital quality. In V. Manusov & J. H. Harvey (Eds.), Attribution, communication behavior, and close relationships (pp. 173–192). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kohn, C. S., & Sayers, S. L. (2005). Extreme relationship standard in the context of discordant and no discordant couple. Cognitive and Behavioral Practice, 12, 319-323.

Olson, D. H; Fournier, D. G. & Druckman, J. M. (1989). Families .California :Sage Publication Inc.

Pearce, Z. J., & Halford, W. K. (2008). Do attributions mediate the association between attachment and negative couple communication? Personal Relationships, 15, 155–170.

Prewett,m.j., spence,R., Chsknis, M. (1981). Attribution of Causality by Children with Alcoholic-Parents. Substance Use & Misuse. Vol. 16, No. 2, Pages 367-370.

Cropley, C. J., & Reid, S. A. (2008). A latent variable analysis of couple closeness, attributions, and relational satisfaction. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 16, 364–374.

Sanford, K. (2005). Attributions and anger in early marriage: Wives are event-dependent and husbands are schematic. Journal of Family Psychology, 19, 180–188.

Stuart, R. B. (1980). Helping couple change: A social learning approach to marital therapy. New York: Guilford Press.

Sumer, N., & Cozzarelli, C. (2004). The impact of adult attachment on partner and self-attributions and relationship quality. Personal Relationships, 11, 355–371.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.