palette
بررسی نقش آسیب‌پذیری سبک شخصیت، همسرآزاری و پاسخ‌های مقابله‌ای در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان
حمیده قاسمی, حبیب هادیان‌فرد

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آسیب‌پذیری سبک شخصیت، همسرآزاری و پاسخ‌های مقابله‌ای در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان انجام شد. جامعه پژوهش کلیه زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز که در سه ماهه سوم بارداری بودند در نظر گرفته شد. به كمك روش نمونه‌گيري در دسترس 140 نفر به عنوان اعضاي نمونه انتخاب شدند. داده‌ها در دو مرحله گردآوری شد. در مرحله اول از زناني که در سه ماهه سوم بارداری بودند. اطلاعات مربوط به خصوصيات جمعيت‌شناسی، مقياس تاكتيك‌های تعارضی، (استراوس، 1996)، پرسش‌نامه سبك شخصيت آسيب پذير، (بويس و ديگران، 2001) و پاسخ‌های مقابله‌اي (بلينگز و موس، 1984) اخذ شد. مرحله دوم 2 هفته تا 6 ماه پس از زايمان بود كه طي آن پرسش‌نامه افسردگي پس از زايمان ادينبرگ تكميل شد. اطلاعات به دست آمده از طریق رگرسيون چندگانه به روش گام به گام، تي تست مستقل و خي دو چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که 49/0 از واریانس افسردگی پس از زایمان توسط سه متغیر آسیب‌پذیری شخصیت، همسرآزاری و سبک مقابله‌ای تبیین می‌شود. آسیب‌پذیری شخصیت و همسرآزاری به طور مثبت و سبک مقابله‌ای به طور منفی این اختلال را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که فرد را مستعد اختلال افسردگی پس از زایمان می‌کند، آسیب‌پذیری سبک شخصیت است. زنان دارای این سبک شخصیتی در مواجهه با رویدادهای استرس‌زا از جمله همسرآزاری، هم سطح استرس بالاتری را درک می‌کنند و هم راهبردهای مقابله‌ای نامطلوب‌تری را به کار می‌برند. بنابراین بیشتر مستعد ابتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان می‌باشند.
واژگان کلیدی
افسردگی پس از زایمان، سبک شخصیت آسیب‌پذیر، همسرآزاری، سبک مقابله‌ای

منابع و مآخذ مقاله

پناغی، ل. قهاری، ش. یوسفی، ح. (1385). خشونت علیه همسر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه قربانیان این پدیده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 7 و 2، 267-257.

پناغی، ل. پیروزی، د. ملکی، ق. شیرین بیان، م. باقری، ف. (1391). رابطه سبک‌های دلبستگی و خشونت‌دیدگی در زنان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8 و 1، 31-19.

حسن زهرايي، ر.؛ خدادوستان، م.؛ اسداللهي، ق. و بشردوست، ن. (1376). بررسي ارتباط برخي عوامل با افسردگي پس از زايمان در خانم‌های مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني شهر اصفهان. مجله علمي دانشكده پرستاري ـ مامايي اصفهان، 11، 75-65.

حسینی قدمگاهی، ج.؛ دژکام، م.؛ بیان‌زاده، ا. و فیض، ا. (1377). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله در بیماران قلبی ـ عروقی. مجله اندیشه و رفتار، 11 و 2، 24-14.

رییسی، ط. حسین‌چاری، م. (1391). بررسی زمینه‌های خشونت علیه زنان در خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8 و 1، 18-7.

سادوك، ب. و سادوك، و. (1382). خلاصه روان‌پزشكي. (ترجمه ن. پورافكاري). تهران: انتشارات شهرآب. (تاريخ انتشار به زبان اصلي: 2003).

سجادي‌فر، ج. (1382). بررسي ارتباط ميان حوادث زندگي، شيوه‌های مقابله و سبك‌های تبييني خوش‌بينانه ـ بدبينانه در دانشجويان دانشگاه. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد ارسنجان.

شكري، ا.؛ جعفرنژاد، پ.؛ فرزاد، و. و مرادي، ع. (1383). بررسي رابطه ميان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبك‌های مقابله‌اي و سلامت رواني در دانشجويان كارشناسي. مجله روان‌شناسي و علوم تربيتي، 1و 35، 74-51.

عظيمي‌لولتي، ح.؛ دانش، م.؛ حسيني، ح.؛ خليليان، ع. و ضرغامي، م. (1381). افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر ساري. مجله انديشه و رفتار، 11 و 1، 42-31.

محمدخاني، پ.؛ محمدي، م.؛ رضايي‌دوگاهه، ا. و آزادمهر، ه. (1384). آسيب‌شناسي رواني و مشكلات شخصي و ارتباطي مرداني كه مرتكب خشونت خانگي می‌شوند. مجله توانبخشي، 7(4)، 14-6.

نادری، ف. و حیدری، ع. (1388). رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مولفه‌های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز، مجله زن و فرهنگ، 1 و 1، 45-28.

نمازي، ش. (1378). بررسي نقش تعدادي از متغيرهاي روان‌شناختي و دموگرافيك در افسردگي پس از زايمان. مجله پزشكي هرمزگان، 3(1)، ‌24-17.

Akman, C., Uguze, F., & Kaya, K. (2007). Post partum-onset major depression is associated with personality disorders. Comprehensive Psychiatry, 48(4), 343-347.

Aldwin, C. M., & Revenson, T. A. (1987). Does coping help? A reexamination of the relation between coping and mental health. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 337-348.

Beydoun, H. A., Kaufman, J. S., Lo, B., Zonderman, A. B. (2012). Intimate partner violence against adult woman and its association with major depressive disorder, depressive symptoms and post partum depression: A systematic review and meta-analysis. Social Science and Medicine, 75(6), 959-975.

Bilings, A. G., & Moos, R. H. (1984). Coping stress and social resources among adults with unipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 877-891.

Bloch, T., Rotenberg, N., Koren, D., & Klein, E. (2006). Risk factors for early post partum depressive symptoms. General Hospital Psychiatry,28, 3-8.

Boyce, P., Hickey, A., Gilchrist, J., & Talley, N. J. (2004). The development of a brief personality scale to measure vulnerability to postnatal depression. Arch Womens Ment Health, 3,147-153.

Costa. D. M. (1997). A prospective study on the influence of stress, social support and coping on birtk outcomes and depressive symptomology during pregnancy and the post partum. (Doctoral Dissertation, Concordia university).

Dennis, C. L., & Boyce, P. (2004). Further psychometric testing of a brief personality scale to measure vulnerability to post partum depression. Journal of Psychometric Obstetrics and Gynecology , 25(. 3), 305-312.

Felice. E., Saliba. J., Grech. V., & Cox. J. (2004). Prevalence rates and psychosocial characteristics associated with depression in pregnancy and post partum in Maltese women. Journal of Affective Disorders,82, 297-301.

Gausia, K., Fisher. C., & Joosthuizen. M. A. (2009). Magnitude and contributory factors of post natal depression: A community-based cohort study from a rural subdistrict of Bangladesh. Psychological Medicine, 39(6), 999-1005.

Giuliani. K. K. (2009). Ego identity status as a developmental predictor of post partum depression. (Doctoral Dissertation, City university of New York).

Koulouris, P., Lliadis, S. L., Sundstrm-poromaa, I., Ekselius, L., Skalkidou, A, Papadopoulos, F. (2013). 1546-Personality traits and post partum depression: Results from basic study in Sweden. Abstracts of the 21th European Congress of Psychiatry, 28(1), 1.

Joyce, P. R., Rogers, G. R., Miller, A. L., Mulder, R. T., Luty, S. E., and Kennedy, M. A. (2003). Polymorphisms of DRD4 and DRD3 and risk of avoidant and obsessive personality traits and disorders, Psychiatry Res, 119,1-10.

Milgrom. J. (2004). Psychology, the coping and defense styles of women with post natal depression diverge. Mental Health Weekly Digest. Atlanta. p. 32.

Miller, L. J. (2007). Post partum depression. JAMA, 287, PP. 762-764.

Moos, R. H., & Bilings, A. G. (1982). Conceptualization and measuring coping resources and processes. Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects. New York. Free press.

Nierop, A., Bratsikas, A., Zimmermann, R., Ehlert, U. Are stress-induced cortisol change during pregnancy associated with post partum depressive symptoms? Psychometric Medicine, 68, 931-937.

OHara, M. W., & Swain, A. M. (1996). Rates and risk of postpartum depression- a metaanalysis. International Review of Psychiatry, 8, 37-58.

Oweis. Arwa. (2001). Relationships among the stuational variables of perceived stress of the childbirth experience, perceived length and perceived difficulty of labor, selected personal variables, perceived nursing support and post partum depression in primiparous Jordanian. women. (Doctoral dissertation, Widener university). Research, 1(2),136-146.

Rossi, A., Marinangeli, M. G., Butti, G., Scinto, A., Dicicco, L., Kalyvoka, A., et. al. (2001). Personality disorders in bipolar and depressive disorder. J Affect Disord, 65, 3-8.

Sandra, L. M., Li, Y., Casanueva, C., & Harris-Britt, A. (2006). Intimate partner violence and womens depression before and during pregnancy. Violence against women. Thousand oaks,12(3),221.

Sarkar, N. N. (2008). The impact of intimate partner violence on womens reproductive health and pregnancy outcome. Journal of Obstetrics and Gynecology, 28(3),266.

Straus, M. A., Hamby, SH. L., Boney-Mccoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised conflict tactics scale (CTS-2). Journal of Family Issues,17(3), 283-316.

Terry, D. A. (1994). Determinants of coping. The role of stable and situational factors. Journal of Personality and Social Psychology. 66, 895-910.

Tian, T., Li, Y., Xie, D. , Shen. Y., Ren. J., Wu. W. (2012). Perfectionism dimensions in major pos partum depression. Journal of Effective Disorder, 136(1), 17-25.

Trabold, N. (2007). Interaction between intimate partner and post partum depression. state university of New York at Buffalo, 141 pages, AAT 3262020.

Trabold. N. (2007). The interrelationship between intimate partner violence and post partum depression in a sample of women living in an impoverished section of an urban community. (Doctoral Dissertation, state university at Buffalo).

Uguz. F., Akman. C., Sahingoz. M., Kaya. N., & Kucur. R. (2009). One year follow up of post partum onset depression: The role of depressive symptom severty and personality disorders. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 30(2), 141-145.

Varma, D., Chandra, ps., Thomas, T., Carey, MP. (2006). Intimate partner violence and sexual coercion among pregnant women in India: Relationship with depression and post traumatic stress disorder. Journal of Affective Disorder, 102, 227-235.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.