palette
تأثیر بازسازی شناختی بر مشکلات جنسی و خرده‌مقیاس‌های آن در زوجین
مهشید ساسان‌پور, گایانه شاهوردیان, سیداحمد احمدی

چکیده

زوج‌هایی كه فعاليت جنسي رضايت‌بخش ندارند با انواع مشكلات زناشویی روبه‌رو مي‌شوند. از طرفی اطلاعات ناکافی یا غلط، افکار و اعتقادات ناسازگارانه در خصوص مسائل جنسی از علل شایع مشکلات جنسی است. حل این مشکلات می‌تواند زوجین را به رابطه زناشویی مطلوب برساند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بازسازی شناختی جنسی بر مشکلات جنسی و خرده‌مقیاس‌های آن بر زوج‌های شهر اصفهان بود. در این پژوهش از روش  آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد.

نمونه پژوهش 120 زوج بودند که به صورت تصادفی ساده از بین جامعه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.

ابزار سنجش پرسش‌نامه مشکلات جنسی آنی هوپر و برنامه آموزشی بازسازی شناختی جنسی (10 جلسه دوساعته برای گروه آزمایش) بود. سپس با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یافته‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش بازسازی شناختی جنسي بر کاهش نمره كل مشکلات جنسی زوجين و تمام ابعاد آن، (05/0P<) مؤثر بوده است. در واقع آموزش بازسازی شناختی توانسته در کاهش مشکلات جنسی زوجین مؤثر باشد و اجرای این آموزش‌ها به بالا رفتن رضایت جنسی و زناشویی گروه آزمایش کمک زیادی کرده است.

واژگان کلیدی
بازسازی شناختی، مشکلات جنسي، ابعاد مشکلات جنسی هوپر، زوجين

منابع و مآخذ مقاله

الیس، آ.؛ سیجل، جی، ال.؛ پیجر، ر، جی.؛ دای‏باتیا، وی، جی. و گیزپ، آر، دای. (1375). زوج‌درمانی. ترجمه ج، صالحی‏فدردی و س، ا.، امین یزدی. تهران: میثاق.

بخشایش، ع.؛ مرتضوی، م. (1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین. فصلنامه روان-شناسی کاربردی، سال سوم، زمستان 1388، شماره 4 (پیاپی 12)، 85-73.

بک، آ. (1384). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قراچه‌داغی. تهران: نشر آسیم.

اسپنس، اچ. س. (1389). درمان اختلالات جنسی (دیدگاه شناختی ـ رفتاری). ترجمه توزنده جانی، ح.؛ محمدی، م.؛ توکلی‏زاده، ج. و دهگان‏پور، م. تهران: پیک فرهنگ.

پاك‌گوهر، م. و همکاران. (1387). تعيين تأثير مشاوره بر رضايت جنسي زنان نابارور مراجعه‌كننده به مركز بهداشت باروري وليعصر شهر تهران. مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، حيات، دوره 14، شماره 1، 30-21.

پاك‌گوهر، م.؛ محمودي، م.؛ غباري بناب، ب. و گليان تهراني، ش. (1386). بررسي تأثير مشاوره بر تقويت رابطه زناشويي. مجله دانشور دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال15، شماره 73. 6-1.

حيدري‌نسب، ل. و خليلي، س. (1386). رابطه بین خودپنداره جنسی و رضایتمندی زناشویی. سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی. دانشگاه شاهد.

جابری، پ.؛ مهرابی، ف. و مهریار، ا. (1378). شیوه‌های شناختی ـ رفتاری در درمان زنان مبتلا به فوبیای جنسی. فصلنامه اندیشه و رفتار. سال5. شماره 1و2 . 91-79.

جهانفر، ش. و مولایی‌نژاد، م. (1380). درسنامه اختلالات جنسی. چاپ اول. تهران: بیژه: نشر سالمي.

دلير، م. (1386). تأثیر آموزش سلامت‌یابی جنسی در بهبود اختلال اضطرابی وسواس ـ اجبار. سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی. دانشگاه شاهد.

رحیمی، ا. و همکاران (1388). آموزش‌های شناختی ـ رفتاری بر دانش نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز. مجله ارمغان دانش. دوره 14. شماره 3. پاییز 1388.

رحیمی، م. و شمس، ا. (1386). بررسی اهمیت فاکتورهای مهم در بهبود روابط جنسی. سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی. تهران. دانشگاه شاهد.

روشن، ر.؛ عطری‌فرد، م. و اقتدارنژاد، س. (1386). رابطه بین عملکرد جنسی و نوع رابطه. سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی. دانشگاه شاهد.

ساسان‌پور، م. (1388). بررسی رابطه الگوهای ارتباط زناشویی با مشکلات جنسی دانشجویان. همایش حرفه‌ای مشاوره خانواده و بهداشت جنسی.

شاه‌سیا، م. (1386). تعيين اثربخشي و آموزش جنسي بر بهبود كيفيت زندگي زناشويي زوجين شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

شمس مفرحه، ز. (1380). بررسي تأثير مشاوره زناشويي بر رضايت جنسي زوجين مراجعه‌كننده به مراكز درماني شهر شيراز. پايان‌نامه كارشناسي ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي.

صالح‌زاده و همکاران (1387). اثربخشی درمان‌شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان. مجله مطالعات روان‌شناختی. دوره 7، شماره 1. بهار 90.

عباسي، م.؛ دهقاني، م.؛ مظاهري، م ع.؛ انصاری‌نژاد، ف.؛ فدائی، ز.؛ نیک‌پرور، ف.؛ یزدخواستی، ح.؛ منصوری، ن.؛ ابارشی، ز. (1389). بررسي تغييرات رضايت زناشويي و ابعاد آن در طول چرخه زندگي خانواده: تحليل روند. فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 21، بهار 89، 22-5.

عشقی، ر. (1386). اثربخشی مشاوره رفتاری ـ شناختی جنسی زوجین بر بهبود سردمزاجی زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان.

کاظمی، پ. (1388). بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

منصوريان، ع. (1385). بررسی اپیدمولوژی اختلالات جنسی در مردان و زنان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره سایا از سال 83 تا 84 در شهر دامغان. سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی. دانشگاه شاهد.

نظري، ع. و بيرامي، م. (1387). بررسي تأثير مشاوره راه‌حل‌محور بر رضايت زناشويي در ابعاد پرخاشگري، زمان با هم بودن، توافق درباره مسائل مالي و رضايت جنسي در زوج‌هاي هر دو شاغل. فصلنامه علمي پژوهشي روان‌شناسي دانشگاه تبريز، سال سوم، شماره 9، بهار 1387، 120-97.

هنرپروران، ن.؛ شفيع‌آبادي، ع.؛ نوابي‌نژاد، ش. و تبريزي، م. (1389). اثربخشي آموزش رويكرد هيجان‌مدار بر رضايت جنسي زوجين. فصلنامه انديشه و رفتار، سال چهارم، شماره 15، بهار 1389، 70-59.

Bancroft, J. (1989). Human sexuality and its problems ( ed) , Edinburgh: Churchill Livingstone.

Baron, RA, Byrne D, Branscombe NR. )2004). Social psychology. Boston, MA: Pearson/Allyn & Bacon; 2004; 546-56.

Beck. A.T. (1991).Cognitive therapy and emotional disorders.(pp.170-189) New York : pergamon press.

Bishay, N. R. (1988) cognitive therapy for sexual dysfunction. A preliminary report. Journal of sexual Marital Therapy. 3: 83-90.

Burleson, B. R. (1997) , The relationship between communication skills and marital satisfaction. Journal of Marriage and the family , 59(4), 884-919.

Christopher, F. S., & Sprecher, S. (2000). Sexuality in marriage, dating , and other relationships. Journal of Marriage and Family, 62, 999-1017.

Gellman, C. (1983). Behavioral approach to sexual dysfunctions. Encephala. 49B-55B.

Eidelson, R. J. & Epstein. N. (1982). Cognition and relation and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of counseling and clinical Psychiligy.50،715-720.

Hartmann U, Philippsohn S, Heiser K, Ruffer-Hesse C. (2004). Low sexual desire in midlife and older women: personality factors, psychosocial development, present sexuality. Menopause. 2004; 11(6 Pt 2):726- 40.

Henderson-King DH, Veroff J. (1994). Sexual Satisfaction and Marital Well-Being in the First Years of Marriage. J Soc Press Relat. 1994; 11(4): 509-34.

Hooper, A. (1992). The ultimate sex book. New York: Dorling Kindersley, Inc.

Hulbert, D. F, Apt. C. (1994). Female sexual desire, resir, response and behavior. Behavior Modification Journal. 18(4): 488-504.

Hulbert, D. F. Apt. C, Rabehi, S. M. (1993). Key variables to understanding female sexual Satisfaction: an examination of Women in non-distressed marriage. Journal of sex and marital therapy. 19(2); 156-65.

Jacobson, N. S. & Margolin, g. (1979). Marital therapy: Strategies based on Social learning and behavior -Exchange principles. New York: Brunner/ Mazel

Lotfi Kashani, Farah, Vaziri, Shahram. (2011). The effect of sexual skills training on marital satisfaction. Procardia - Social and Behavioral Sciences 30(2011) 2581-2585.

Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1970). Human sexual inadequacy. Boston: Little, Brown.

Maccarthey, B. (1999). Marital style and its effects on sexual desire and functioning. Journal of Family Psychotherapy. 10, 1-12.

McMullen. S. & Rosen, R. C. (1979). Self- administrating masturbation treating in the treatment of primary orgasmic dysfunction. Journal of consulting and clinical psychology. 47, 912-918.

Meston, C. M, Hull, E, Levin. R. J, Sipski, M. (2004). Disorders of orgasm in women. The Journal of sexual Medicine. 1(1): 66-8.

Pinkerton, S. D., and Abramson, P. R. Is risky sex rational? Journal of sex Research. 1992; 29: 561-568.

Ritzer, G. (2000). Sociological theory. Singapore. Macro hill.

Sasanpour. M, Shahverdyan. G. (2012). The Effect of Cognitive Reconstruction Train-ing on Sexual Problems of couples. Journal of American Science 2012; 8(2): 399-403].

Santrock JW. Life-span development. 6th ed. Boston, MA: McGraw Hill; 1997: 61-536.

Spence, S. H. (1991). Psychosexual therapy: A cognitive behavioral approach. London: Chapman & Hall.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.