palette
تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده
سیده لیلا بحری, نوراله محمدی

چکیده

هدف عمده اين تحقيق، بررسي ساختار عاملي تأييدي و ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده (FEICS) در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز بود. بدين منظور 204 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز در سال تحصيلي 1391-1390 به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند‌مرحله‌اي تصادفي انتخاب شدند. به منظور بررسي روايي سازه مقياس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده، از روش تحليل عاملي تأييدي (CFA) استفاده شد. معادله ساختاري مدل 2 عاملي، بهترين برازندگي را با داده‌ها نشان داد.

هم‌چنين ضريب پايايي عوامل مقياس، برای خرده‌مقياس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده، به ترتیب 60/0 و 65/0 به دست آمد. جهت تعيين روايي هم‌زمان نیز از رابطه نمرات مؤلفه انتقاد و درگیری عاطفی خانواده با نمرات حاصل از پرسش‌نامه فهرست تجدید نظر شده نشانه‌های مرضی (فرم کوتاه) SCL.25R، استفاده شد كه ضرایبي به ترتیب برابر 31/0ـ و 37/0ـ به دست آمد. هم‌خواني شاخص‌هاي روان‌سنجي به دست آمده در اين پژوهش، با نتايج ساير پژوهش‌ها، گوياي مناسب بودن مقياس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده، به منظور استفاده در پژوهش‌ها در جامعه ايران است.

واژگان کلیدی
مقياس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده، ساختار عاملی تأییدی، روایی، پایایی

منابع و مآخذ مقاله

حبیبی، م.؛ مظاهری، م.؛ دهقانی، س.؛ عاشوری، ا. (1393). هنجاریـابی و ساختار عـاملی مقیـاس تعاملات خـانـوادگی (FCS) و رضایت خانوادگی (FSS): در خانواده‌های ایرانی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال دهم، شماره 39، صص 329-313.

راهداری، م.؛ مدرس غروی، م.؛ طبیبی، ز. (1389). رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. مجله اصول بهداشت روانی، سال دوازدهم، شماره 1، صص 447-438.

رحیمی نژاد، ع.؛ پاک‌نژاد، م. (1393). رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان‌شناختی با سلامت روانی نوجوانان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال دهم، شماره 37، صص 111-99.

محسنی، م.؛ چینه، ن.؛ پناغی، ل.؛ منصوری، ن. (1390 ). مقایسه کارکرد خانواده و هیجان ابراز شده در خانواده‌های بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و اسکیزوفرنی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره 27، صص 390-373.

نجاريان، ب.؛ داودي، ا. (1380). ساخت و اعتباريابي مقياس SCS براي سنجش ويژگي‌هاي اسكيزوتيپي در جمعيت عمومي. پژوهش‌هاي روان‌شناختي، سال ششم، شماره 4-3، صص 50-37.

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع.؛ حجازی، ا. (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

هادوك، گ.؛ پتردي، اس. (1377). رفتار درماني شناختي اختلالات اسكيزوفرنيك. (ترجمه: م. محمود عليلو، ت. هاشمي نصره آبادي، ح. پورشريفي). تهران، دانشگران فردا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1997).

Adendorff, C. M. (2004). The development of cultural family business model of good governance for Greek family businesses in South Africa. Unpublished Ph.D.

Butzlaff, R. L. &Hooley, J. M. (1998). Expressed emotion and psychiatric relapse. A meta-analysis. Archives of General Psychiatry, 55, 547–552.

Fiscella, K., & Campbell, T. L. (1999). Association of perceived family criticism with health behaviors. Journal of Family Practice, 48, 128-134.

Fiscella, K., Franks, P., & Shields, C. G. (1997). Perceived family criticism and primary care utilization: Psychosocial and biomedical pathways. Family Process, 36, 25-41.

Gavazzi, S. M., McKenry, P. C., Jacobson, J. A., Julian, T. W., & Lohman, B. (2003). Confirmatory factor analysis of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale: Evidence of the dimensionality of expressed emotion. Psychological Reports, 92, 119-127.

Gavazzi, S. M., McKenry, P. C. , Jacobson, J. A. , Julian, T. W. ,& Lohman, B. (2000). Modeling the effects of expressed emotion, psychiatric symptomology, and marital quality levels on male and female verbal aggression. Journal of Marriage and the Family, 62, 669-682.

Hooley, J. M. (1998). Expressed emotion and psychiatric illness: From empirical data to clinical practice. Behavior Therapy, 29, 631-646.

Inoue S., Tanaka S., Shimodera S., & Mino, Y. (1997). Expressed Emotion and Social Function. Psychiatry Research, 72, 33-39.

Jenkins H., & Marvin, K. (1992).: The meaning of Expressed Emotion: Theoretical Issues Raised by Cross – Cultural Research. Am. J. Psychiatry, 149, (1), 9-21.

Kronmuller, K. T., Krummheuer, C. , Topp, F. , Zipfel, S. , Herzog, W. , & Hartmann, M. (2001). The Family Emotional Involvement and Criticism Scale (FEICS)—Validation of a questionnaire assessment of expressed emotion. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 51, 377-383.

Nelis, M. Sharon., Rae, G. & Liddell, Ch. (2006). Factor Analyses and ScoreValidity of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale in an Adolescent Sample. University of Ulster, http: //online. sagepub. com.

Sadock B. J. &Sadock V. A. (2000). Psychosocial treatment in Schizophrenia, Bustillo J., Keith S. J. ,Lauriello J. Comorehensive Text Book of Psychiatry (VII). 7th ed. Vol. 2. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1210-1217.

Shields, C. G., Franks, P., Harp, J. J., Campbell, T. L., & McDaniel, S. H. (1994). Family Emotional Involvement and Criticism Scale (FEICS): II. Reliability and validity studies. Family Systems Medicine, 12, 361-377.

Shields, C. G., Franks, P., Harp, J. J., McDaniel, S. H., & Campbell, T. L. (1992). Development of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale (FEICS)-A self-report scale to measure expressed emotion. Journal of Marital and Family Therapy, 18, 395-407.

Vaughn C., & Leff J. (1976). The Measurement of Expressed Emotion in the Families of Psychiatric Patients. Br. J. Soc. Clin. Psychol, 15, 157-165.

Vaughn, C., & Leff, J. P. (1976). The influence of family and social factors on the course of psychiatric illness: Acomparison of schizophrenic and depressed neurotic patients. British Journal of Psychiatry, 152, 618-624.

Volk, R. J., & Flori, D. E. (1996). Structural equation modeling. In D. H. Sprenkle & S. M. Moon (Eds.), Research methods in family therapy. 336-362.

Wearden, A. J., Tarrier, N., Barrowclough, C., Zastowny, T. R., & Rahill, A. A. (2000). A review of expressed emotion research in health care. Clinical Psychology Review, 20, 633-666.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.