palette
بررسي رابطه بين معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج و رضايت زناشويي در زنان و مردان متأهل دانشجو در تهران
فریده خلج‌آبادی فراهانی, علی زاده‌محمدی

چکیده

علي‌رغم روند رو به افزايش معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان و هم‌چنين نارضايتي‌هاي زناشویی در زوج‌ها در ایران، مطالعات بسيار اندكي به بررسي رابطه بین این دو پدیده پرداخته‌‌اند. این مقاله با هدف بررسی رابطه بين تجربه معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج اعم از رابطه دوستی و رابطه پیشرونده (منظور رابطه جنسی) و رضايت زناشويي تهیه شده است. این مقاله بر اساس داده‌های بخش کمی یک مطالعه‌ ترکیبی تهیه شده است که در سال 1390-1389 انجام شد.

در این مقاله، 299 دانشجوي زن و مرد متأهل سنين 18 تا 40 ساله که به روش دو نمونه‌گیری مرحله‌‌ای سهميه‌اي و خوشه‌اي در همه مقاطع تحصيلي از 7 دانشگاه منتخب در تهران اعم از دولتي و آزاد انتخاب شدند، بررسی شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه خود‌ايفايي بدون نام بود که اعتبار و روايي آن بررسي شد و پایلوت گرديد.

نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین ضریب تأثیر روي رضايت زناشويي مربوط به میزان شناخت از همسر در بدو ازدواج می‌باشـد (001/0, P< 435/0B=) و پس از آن تجربه معاشرت‌های متعدد با جنس مخالف قبل از ازدواج است که بیشترین ضـريب تـأثیـر منفی را بـر رضایت زنـاشویـی دارد (282/0B=- ، 05/0P<).

هم‌چنین تجربه معاشرت‌های متعدد به طور غيرمستقیم از طریق ناسازگاری مذهبی با همسر بر کاهش رضایت زناشویی تأثیر می‌گذارد (02/0-، 435/0* 182/0* 269/0-B=). لذا تعدد رابطه‌های قبل از ازدواج با جنس مخالف كه معمولاً با انگيزه‌هايی غير از ازدواج مي‌باشند، مي‌تواند تعيين‌كننده رضايت كمتر زناشويي پس از ازدواج باشد. برعکس شناخت بیشتر از خصوصیات همسر، به عنوان عامل مثبت در رضایت زناشویی می‌باشد. مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر می‌تواند به تأئید نتایج فوق کمک کند. نتایج فوق می‌تواند در اصلاح بسیاری از باورهای نادرست در بین جوانان به کار‌ آید.

واژگان کلیدی
رابطه قبل از ازدواج، رضایت زناشویی، دانشجویان متأهل

منابع و مآخذ مقاله

جعفري، ف. و همکاران (1384). بررسي مشكلات جنسي پسران دانشجو و عوامل مؤثر بر آن، خلاصه مقالات دومين كنگره خانواده و مشكلات جنسي، تهران: دانشگاه شاهد.

جوانمرد، ب. (1389). بررسي نقش روابط پيش از ازدواج در حفظ ثبات خانواده سالم، چكيده مقالات چهارمين كنگره ملي آسيب‌شناسي خانواده، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده.

خدایاری فرد، م. و دیگران (1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل، فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره سوم، شماره 10، صص 620-611.

خلج‌آبادي فراهاني، ف.، کاظمی‌پور، ش. و رحیمی، ع. (1390). گزارش نهايي طرح «تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج، رضايت زناشويي و طلاق»، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.

خلج‌آبادي فراهاني، ف.، كليلند، ج. و مهريار ا. ه. (1390). بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران دانشجو در تهران، فصلنامه خانواده‌پژوهي، دوره ششم، شماره 24، صص 468-449.

خلج‌آبادی فراهانی، ف.، کاظمی‌‌پور، ش. و رحیمی، ع. (1392)، بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران، فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره نهم، شماره 32، صص 28-7.

رزمجويي، ر. (1389). بررسي ميزان و نوع روابط پيش از ازدواج زوجين با رضايت زناشويي در سال‌هاي پس از ازدواج، چكيده مقالات چهارمين كنگره ملي آسيب‌شناسي خانواده، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده.

سازمان ثبت احوال، (مرداد 1391):

URL: http: //www. sabteahval. ir/default. aspx?tabid=4760

سازمان ثبت احوال ایران، (1391)،

URL: http: //www. sabteahval. ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-t-n-90. pdf

صادقی، م. (1389). الگوی تعاملی زناشویی در فرهنگ ایرانی و اثرمندی آموزش مهارت‌های مبتنی بر فرهنگ بر افزایش سازگاری زوجین ناسازگار، پایان‌نامه دکتری، رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

صادقي، م. و همکاران (1389). سبك‌هاي همسرگزيني و سازگاري زناشويي، چكيده مقالات چهارمين كنگره ملي آسيب‌شناسي خانواده، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده.

قطبي، م. (1383). بررسي وضعيت طلاق و برخي عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقه ساكن در منطقه دولت‌آباد در تابستان 1382، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد، تهران: دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران.

گلزاري، م. (1383). دوستي و ارتباط پايدار با جنس مخالف در نوجوانان و رابطه آن با ويژگي‌هاي خانوادگي، نخستين كنگره سراسري آسيب‌شناسي خانواده در ايران، 30-28 اردیبهشت سال 1383.

مركز آمار ايران (1385). سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385.

مزياني، ه. و احمدي م. (1389). بررسي رضايت جنسي زوج‌هاي تهراني، چكيده مقالات چهارمين كنگره ملي آسيب‌شناسي خانواده، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده.

مومن‌زاده، ف.، مظاهری، م. و حیدری، م. (1384) ارتباطات تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی، فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال اول، شماره 4، صص 378ـ369.

ميرمولايي، س. ط. و ديگران (1384). بررسي رفتارهاي جنسي و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌‌هاي دولتي شهر تهران، خلاصه مقالات دومين كنگره خانواده و مشكلات جنسي، تهران: دانشگاه شاهد.

Brown S. L., Sanchez L. A., Nock S. L., Wright J. D., (2006). Links between premarital cohabitation and subsequent marital quality, stability, and divorce: A comparison of covenant versus standard marriages, Social Science Research, 35; 454–470.

Budinski, R. A. & Frank Trovato (2005). The effect of premarital cohabitation on marital stability over the duration of marriage, Canadian Studies in Population, 32; 69-95.

Bumpass, L., Martin, T, & Sweet, J. (1991). The impact of family background and early marital factors on marital disruption. Journal of Family Issues, 12; 22- 42.

DeMaris, A., & Mac Donald, W. (1993). Premarital co-habitation and marital instability: A test of the un-conventionality hypothesis. Journal of Marriage and the Family, 55; 399-407.

DeMaris, A., & Rao, K. (1992). Premarital cohabitation and subsequent marital stability in the United States: A reassessment. Journal of Marriage and the Family, 54; 178-190.

Dush CMK & et al, (2003). The relationship between cohabitation and marital quality and stability: change across cohorts? Journal of Marriage and Family, 65; 539–549.

Jose, A., Daniel O'Leary, K., Moyer, A. (2010), Does premarital cohabitation predict subsequent marital stability and marital quality? A meta-analysis, Journal of Marriage and Family, 72(1); 105-116.

Kahn, J., & London, K. (1991), Premarital sex and the risk of divorce. Journal of Marriage and the Family, 53; 845-855.

Khalaj abadi Farahani, F. (2008), Norms, attitude and sexual practice of female college students in Tehran, PhD Thesis, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Department of Epidemiology and Population Health, London, UK

Larson, Jeffry H. & Thomas B. Holman (1994), ًPremarital predictors of marital quality and stability, Family Relations, 228-237.

Manning, Wendy D. & Antwan Jones (2006). Cohabitation and marital dissolutionً, Department of Sociology & Center for Family and Demographic Research, Bowling Green State University.

Mohammad K, & et al (2007). Sexual risk-taking behaviors among boys aged 15–18 years in tehran, Journal of Adolescent Health, 41; 407–414.

Mohammadi MR & etal (2007). Parents’ Attitudes towards adolescent boy's reprodu-ctive health needs and practice in tehran, Iran J Psychiatry, 2; 13-24.

Mohammadi MR, & et al (2006). Reproductive knowledge, attitudes and behavior among adolescent males in Tehran, Iran. Int Fam Plan Perspect; 32: 35-44.

Smock, P. (2000). Cohabitationin the United States: An appraisal of research themes, findings, and implications. Annual Review of Sociology, 26, 1-20.

Teachman J. (2003), Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of subsequent marital dissolution among women, Journal of Marriage and Family, 65 (May).


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.