palette
مؤلفه‌های تجربۀ انگ بیماری در خانواده‌های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان‌پزشکی: یک مطالعۀ کیفی
سمیرا کرملو, احمد برجعلی, یاسمن متقی‌پور, منصوره السادات صادقی

چکیده
اطلاعات کمی در مورد چگونگی بروز فرایند انگ­زنی در فرهنگ­های مختلف وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم انگ­زنی در فرهنگ ایرانی است. به این منظور با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا بر روی نمونه­­­­ای متشکل از 25 نفر از خانواده­های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان­پزشکی به ارزیابی این مفهوم پرداخته شد. تأثير انگ توسط دو نفر متخصص سنجیده شد.

با تحلیل محتوای اطلاعات حاصله چند طبقه، که نشانگر ادراک مراقبین از انگ بود، مشخص گردید.

 طبقات عمده، دربرگیرندۀ این مفاهیم بودند: پنهان کاری، نگرش­های مبتنی ­بر انتقال ژنتیکی بیماری، عقاید سنّتی در جامعه نسبت به بیماران روان­پزشکی، عقاید مبتنی ­بر مشیّت الهی و پذیرش، فشار و اهمیت تفاوت­های جنسیتی در میزان انگ دریافتی. با توجه به نتایج، به ­نظر می­رسد که بیماران با اختلالات روان­پزشکی و خانواده­های آن­ها، از دامنۀ وسیعی از پیامدهای بیماری در قالب انگ رنج می­برند. پنهان­کاری و محدودیت به عنوان تجربۀ شایع در میان این خانواده­ها گزارش شدند. افزایش اطلاعات عمومی افراد در رابطه با انگ بیماری، به تعدیل نگرش­های انگ­زنی و واکنش­های منطبق­تری از سوی بیماران و خانواده­های آن­ها منجر می­گردد.
واژگان کلیدی
انگ، اختلالات شدید روان‌پزشکی، مطالعۀ کیفی.

منابع و مآخذ مقاله

اوبل، جی. (1378). راهنمای پژوهش‌های کیفی: استفاده از روش مصاحبه گروهی (ترجمه دکتر حسین ملک‌افضلی) تهران: انتشارات وزارت بهداشت.

توکلی، س. کاویانی، ح. شریفی، و. صادقی، م. فتوحی، ا. (1385) بررسي مؤلفه‌هاي شناختي، هيجاني و رفتاري انگ زدن به افراد مبتلا به بيماري‌هاي رواني. تازه‌هاي علوم شناختي. دوره 8، شماره، 2، 43-31.

چيمه، ن؛، ملكوتي، ک؛ پناغی، ل؛ احمدآبادی، ز؛ نجومي، م؛ احمدي تنكابني، ع. (1387). عوامل مؤثر بر فرسودگي و سلامت رواني مراقبين بيماران مبتلا به اسكيزوفرني. فصلنامه خانواده پژوهي، سال چهارم، شماره 15، 292-277.

خانی پور، ح؛ شمس، ج؛ زارع، ه؛ گلزاری، م؛ کرملو، س. (1392). رابطه نگرش‌های شرم مرتبط با اختلال‌های روانی با هیجان ابراز شده در اعضای خانواده افراد با اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره 9، شماره 34، 254-241.

شاه‌ویسی، ب؛ شجاع‌تفتی، س؛ فدائی، ف؛ دولتشاهی، ب. (1386). مقایسه انگ بیماری در خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی عمده بدون خصایص روان‌پریشی. ویژه‌نامه توان‌بخشی در بیماری‌ها و اختلالات روانی، دوره هشتم، شماره 29، 27-21.

شکرانه، ا؛ احمدی، ا. (1388). تأثیر آموزش شناختی به خانواده‌ها در پیشرفت درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 17. 28-17.

صاحبی، ع. (1382). روش تحقیق در روان‌شناسی بالینی. تهران: انتشارات سمت.

صادقی، م؛ کاویانی، ح؛ رضایی، ر. (1382). بررسی مقایسه‌ای انگ بیماری روانی در خانواده بیماران مبتلا به اختلال افسردگی، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی. فصلنامه علوم شناختی، سال 5، شماره 2، 25-16.

گل‌پرور، م؛ خاکسار، س؛ خیاطان، ف. (1387). رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری، فصلنامه روان-شناسان ایرانی، سال پنجم، شماره 18، 136-127.

محسنی، م؛ چیمه، ن؛ پناغی، ل؛ منصوری، ن. (1390). مقایسه کارکرد خانواده و هیجان ابراز شده در خانواده‌های بیماران مبتلا به آرتریت روماتونید و اسکیزوفرنی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره 27، 384- 373.

ملکوتی، ک. نوری، ر. و همکاران، (1382). فشار روانی مراقبان بیماران مزمن روانی و نیاز آنان به خدمات مراقبتی و درمانی. مجله پژوهشی حکیم، دوره ششم، شماره دوم، 10- 1.

Al-Krenawi, A., Graham, J. R., & Kandah, J.(2000). Gendered utilization differences of mental health services in Jordan. Community Mental Health Journal, 36(5), 501–511.

Angermeyer, M. C., Matschinger, H. (2005). Causal beliefs and attitudes to people with schizophrenia: Trend analysis based on data from two population surveys in Germany. British Journal of Psychiatry, 186: 331-334.

Angermeyer, M. C., Schulze, B., Dietrich, S. Courtesy, B. (2003). A focus group study of relatives of schizophrenic patients. Soc Psychiatry Psychiatric Epidemiologic, 38: 593-602.

Angermeyer, M. C., Schulze, B. (2001). Reducing the stigma of Schizophrenia: understanding the process and options for interventions. Soc Psychiatry Psychiatric Epidemiologic, 2001, 10(1): 1–5.

Baasher, T., Elhakim, A. S. E. D., El Fawal, K., Giel, R., Harding,T.W.,& Wankiiri,V. B. (1983). On vagrancy and psychosis. Community Mental Health Journal, 19(1), 27-41.

Brady, N., McCain, G. C. (2005). Living with schizophrenia: a family perspective. Journal of Issues in Nursing, Vol. 10 No. 1.

Brohan, E., Elgie, R., Satorius, N., Thornicroft, G. (2010). Self-stigma, empowerment and perceived discrimination among people with schizophrenia in 14 European countries: The GAMIAN-Europe study. Schizophrenia Research, 122: 232-238.

Coker, E. M. (2005). Selfhood and social distance: Toward a cultural understanding of psychiatric stigma in Egypt. Social Science & Medicine, 61: 920-930.

Corrigan, P. W., Shapiro, J. R. (2010). Measuring the impact of programs that challenge the public stigma of mental illness. Clinical Psychology Review, 30: 907-922.

Corrigan, P. W., Matthews, A. K. (2003). Stigma and disclosure: Implications for coming out of the closet. Journal of Mental Health, 2003, 12: 235-248.

Goffman, E. (1963). Stigma: notes on the management of spoiled identity. New York: Prentice-Hall.

Gonzalez-Torres, M. A., Oraa, R., Arıstegui, M., Fernandez-Rivas, A., Guimon, J. (2007). Stigma and discrimination towards people with schizophrenia and their family members. Soc Psychiatry Psychiatric Epidemiologic, 42: 14-23.

Jones, E. E., Farina, A., Hastorf, A. H., Markus, H., Miller. D. T., & Scott, R. A. (1984). Social stigma: The psychology of marked relationships. New York: Freeman.

Lin, T. Y. & Lin, M. C. (1980). Love, denial and rejection: responses of Chinese families to mental illness. Normal and Abnormal Behavior in Chinese Culture, PP: 387-401.

Markowitz, F. E. (2001). Modeling processes in recovery from mental illness: relationships between symptoms, life satisfaction, and self-concept. J Health Soc Behavior, 42: 64-79.

McCann, T. V., Boardman, G., Clark, E., Lu, S. (2008). Risk pro files for non-adherence to antipsychotic medications. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15, 622-629.

McKenry, P. C., and Price, S. J. (2005). Families & Change: Co ping with Stressful Events and Transitions, S age, Thousand Oaks, Calif, US A, 3rd edition.

Mottaghipour, Y., Pourmand, D., Maleki, H., & Davidian, L. (2001). Expressed emotion and the course of schizophrenia in Iran. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 36, 195-199.

Narrow, W. E., Regier, D. A., Norquist, G., Rae, D. S., Kennedy, C., Arons, B. (2000). Mental health service use by American with severe mental illnesses. Social Psychiatry of Psychiatric Epidemiology, 35: 147-155.

Onwumere, J., Kuipers, E., Bebbington, P., Dunn, G., Freeman, D., Fowler, D., et al. Patient perceptions of caregiver criticism in psychosis links with patient and caregiver functioning. J Nerv Ment Dis, 2009; 197: 85– 91.

Phillips, M. R., Pearson, V., Li, F., Xu, M., & Yang, L. (2002). Stigma and expressed emotion: a study of people with schizophrenia and their family members in china. British Journal of Psychiatry, 181: 488-493.

Phelan, J. C., Bromet, E. J., Link, B. G. (1998). Psychiatric illness and family stigma. Schizophrenia bulletin, 24(1) 115-126.

Phelan, J. C. (2002). Genetic bases of mental illness- a cure for stigma? Trends in Neurosciences, 2002, Vol.25 No.8: 430-431.

Pinfold, V., Byrne, P., Toulmin, H. (2005). Challenging stigma and discrimination in communities: a focus group study identifying UK mental health service users’ main campaign priorities. International Journal of Social Psychiatry, 51(2):128–138.

Rose, L. E., Mallinson, R. K., and Walton-Moss, B. (2004). “Barriers to family care in psychiatric settings,” Journal of Nursing Scholarship, vol. 36, no. 1, pp. 39–47.

Rusch, N., Angermayer, M. C., Corrigan, P. W. (2005). Mental illness stigma: concepts, consequence and initiatives to reduce stigma. European Psychiatry, 20: 529-539.

Saunders, J. C. (2003). “Families living with severe mental illness: a literature review,” Issues in Mental Health Nursing, vol. 24, no. 2, pp. 175-198.

Shiber, T., Negash, A., Kullgren, G., Kebede, D., Alem, A., Fekadu, A. (2001). Perception of stigma among family members of individuals with schizophrenia and major affective disorder in rural Ethiopia. Social Psychiatry and psychology epidemiologic, 36(6): 299-303.

Tsang, H. W., Fung, K. M., Chung, R. C. (2010). Self-stigma and stages of change as predictors of treatment adherence of individuals with schizophrenia. Psychiatry Research, 180: 10-15.

Yang, L. H., Kleinman, A., Link, B. G., Phelan, J. C., Lee, S., Good, B. (2007). Culture and stigma: Adding moral experience to stigma theory. Social science & Medicine, 64: 1524-1535.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.