palette
علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعۀ کیفی
مجتبی حبیبی عسگرآباد, زهرا حاجي حيدري

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسي علل خيانت از ديدگاه زنان و مردان مراجعه‌كننده به دادگاه خانواده بود. بدين منظور در قالب يك طرح كيفي، 42 نفر از مراجعه‌كنندگان به دادگاه خانواده، به روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبۀ عميق نيمه ساختار يافته، بررسي اسناد موجود و مصاحبه با قاضي مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهايت، داده‌هاي حاصل از آن‌ها با استفاده از روش تحليل محتواي عرفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه سه عامل مسائل بين فردي، روابط همسران و جامعه، اصلي‌ترين علل خيانت از ديدگاه زنان و مردان هستند، در حالي كه هيچ يافته‌اي مبني بر تصميم به جدايي، به علت خيانت عاطفي صِرف، مشاهده نشد. علاوه بر اين، يافته‌ها نشان داد كه راهبرد اصلي مردان در مقابل خيانت همسر، خشونت و تصميم به جدايي است، در حالي كه اين راهبردها در مورد زنان طيف وسيع‌تري را در بر می‌گرفت و آن‌ها با تكرار خيانت جنسي همسر، بعد از گذشت حداقل شش ماه تصميم به جدايي مي‌گرفتند. نتايج اين پژوهش، با بیان این که مي‌توان با مشاورۀ پيش از ازدواج گامي در راستای كاهش خیانت‌ برداشت، بر اهميت جامعه در بروز این پديده تأكيد می کند. بنابراين، انجام اقداماتي از طرف مسئولين در جهت سلامت جامعه ضروري به نظر مي‌رسد.

واژگان کلیدی
خیانت، روابط فرا زناشویی، طلاق

منابع و مآخذ مقاله

بهرامي، ف؛ و رضوان، ش. (1386). عهدشكني جنسي و عوامل روان‌شناختي آن، مجموعه مقالات مشاوره خانواده و ازدواج پنجمين سمينار انجمن مشاوره ایران، تهران: انجمن اولياء و مربيان.

ثنایی‌ذاکر، ب.، و باقریان‌نژاد، ز. (1382). بررسی ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر اصفهان، فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی، (15)، 78-61.

خدمتگزار، ح.، بوالهری، ج.، و کرملو، س. (1387). بی‌وفایی همسران: روش‌های پیشگیری و رویایی‌ با بی‌وفایی، تهران: قطره.

سودانی، م؛ و شفیع‌آبادی، ع. (1387). مقایسۀ اثربخشی زوج درمانی الیس به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 37(1)، 20-1.

سهرابی، ف؛ و رسولی، ف. (1387). بررسی رابطۀ سبک دلبستگی و روابط جنسی فرا زناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 4(2)، 143-133.

شعاع‌کاظمی، م؛ و مؤمنی‌جاوید، م. (1390). دیدگاه‌های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط با تأکید بر راهبردهای عملی مشاوره‌ای. تهران: آوای نور.

صالح صدق‌پور، ب. (1377). بررسي عواملي كه منجر به اختلاف خانوادگي و طلاق می‌شود. فصلنامـه اصلاح و تـربيت. (39)4، 30-26.

عبدی، ا. رحیمی، ز. کریمیان، ن؛ و بهمنی، ب. (1390). بررسی رابطۀ‌ مسئولیت‌پذیری و خود کنترلی با تعهد زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه‌های تهران. اولین همایش ملی روان‌شناسی و خانواده.

علی‌تبار، هادی. قنبری، س. زاده‌محمدی، ع؛ و حبیبی، م. (1387). بررسی روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرا زناشویی، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 10(38)، 267-255.

کاپلان، ب. ج. و سادوک، و. آ. (1387). خلاصۀ روان‌پزشکی، جلد دوم، (رضاعی، ف)، ویرایش دهم، تهران: ارجمند.

کاوه، س. (1386). همسران و بی وفایی و خیانت، تهران: سخن.

کلانتری، ع (1390). بررسی تحولات نرخ طلاق در کشور طی سه دهۀ اخیر و تبیین‌کننده‌های اقتصادی اجتماعی آن، کارفرما: شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

گلسر، و؛ و گلسر، ک. (1390). ازدواج بدون شکست، (خوش نیت نیکو، س و برازنده، ه.)، مشهد: فرا انگیزش.

لیندلف، ت؛ و تیلور، ب. (1388). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، (گیویان، ع.)، تهران: همشهری.

محسن‌زاده، ف. محمدنظری، ع؛ و عارفی، م. (1390). «مطالعۀ کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق». فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. 53 (1)، 42-7.

ميرزایي، م. (1384). طرحي از مسائل اجتماعي با تأكيد بر مسئلۀ طلاق و روند تغييرات آن در ايران، فصلنامه انجمن جمعيت شناسي ايران، 4(1)، 11-24.

نجارپوریان، س. بهرامی، ف؛ و اعتمادی، ع. (1387). تأثیر آموزش تعهد پیش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌های تعهد در دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فصلنامه خانواده پژوهی، 4(13)، 68-77.

يوسفی، ن. اعتمادی، ع. بهرامی، ف. احمدی، ا؛ و فاتحی‌زاده، م. (1389). مقايسه طرحواره‌های ناسازگار اوليه در همسران مطلقه و عادی به عنوان پیش‌بینی کنندۀ طلاق، فصلنامه روان‌پزشکی و روان‌شناسی باليني ايران، 16(1)، 33-21.

Atwood, J. D., & Seifer, M. (1997). Extramarital affairs and constructed meanings: A social Constructionist therapeutic approach. American Journal of Family Therapy, 25(1), 55-74.

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Attachment. London: The Hogarth Press and Institute of Psycho Analysis.

Brand, R. J., Markey, C. M., Mills, A., & Hodges, S. D. (2007). Sex Difference in Self-reported Infidelity and its Correlates. Journal of Sex Roles, 57(1), 101-109.

Buss, D. M., & Shackelford, T. K. (1997). Susceptibility to infidelity in the first year of marriage. Journal of Research and Personality, 31, 193-221.

Cano, A., Christian-Herman, J., O’Leary, K. D., & Avery-leaf, S. (2002). Antecedents and consequences of negative marital stressors. Journal of family therapy,28, 145- 151.

Corbin, J., & Strauss, A. (2007). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd Edition). USA: SAGE Publica-tions.

Dijestra, P., & Barelds, D. P. H. (2008). Self and partner personality and responses to relationship threats. Journal of Research in Personality, 42(1), 1500–1511.

Elo S, Kyngns H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing. 62 (1), 107-115.

Fisher, T. D. (2007). Sex of experiment and social norm effects on reports of sexual behavior in young men and women. Archives of sexual Behavior, 36, 89-100.

Fung, S. C., Wong, C. W., & Tam, S. M. (2009). Familial and extramarital relations among truck drivers crossing the Hong Kong-China border. Journal of Sex Marital Ther, 35(3) , 239-44.

Glass, S. P., & Wright, T. L. (1999). Reconstructing marriages after the trauma of infidelity. In W. K., Halford & H.J. Markman, (Eds), Clinical handbook of marriage and couples interventions. New York: John wiley & sons.

Graneheim, U. H., &Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing rese-arch: Concepts, procedures andmeasures to achieve trustworthiness. Journal of Nurse Education Today. 24 (2) 105-112.

Harris, C. R. (2003). Factors associated with jealousy over real and imagininged infidelity: An examination of the social-cognitive and evolutionary psychology perspectives. Journal of Psychology of women quarterly, 27(1), 319-329.

Hertlein, M., Wetchler. L., & Piercy, P. (2005). Infidelity: An overview. The Haworth press, Inc.

Hsieh HF, Shannon S .(2005). Three approaches to qualitative content analysis. Journal of Qualitative health research. 15(9), 1277-1288.

Jeanfreau, M. (2009). A qualitative study investigating the decision-making process of women's participation in marital infidelity. A thesis submitted in parital fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D.

Knight, A. (2010). Gender differences in defining infidelity. A thesis presented. In partial fulfillment of the requirements for the degree master of arts.

Lewandowski, G. W., & Ackerman, R. A. (2006). Something’s Missing: Need Fullfill-ment and Self-Expansion as Predictors of susceptibility to Infidelity. The Journal of Social Psychology, 5, 1237-1269.

Lyton Tholl,D. (2003). Completed her dissertationon the topic of exteramarital affair. Ph. D. Dissertation.

Marshall Martin N. (1996). Sampling For Qualitative Research. Fam Pract , 13 (6), 522-25.

Nichols, W. C. (1988). Marital therapy: An integrative approach. New York: Guilford Press.

Nichols, W. C., & Everett, C. A. (1986). Systemic family therapy: An integrative appr-oach. New York: Guilford Press.

Orzeck, T., & lung, E. (2005). Bif-five personality Difference of cheaters and Non-cheaters. Urrent psychology: Developmental. Learning. Personality. Social, 24( 4) , 274-286.

Pitman, F. (1989). Private lies: Infidelity & betrayal of intimacy . New York :W. W. Norton & Co.

Plaat. R. L., nalbone. D. P., Casanova. G,. & Wetchler, J. L. (2008). Parental Conflict and Infidelity as Predictors of Adult Children’s Attachment Style andInfidelity, The American Journal of Family Therapy, 36(1), 149-161.

Platts, H., Mason, O., & Tyson M. (2005). Early maladaptive schemas and adult attachment in a UK clinical sample. Journal of Psychology and Psychotherapy: Theory Research and Practice, 78(1), 549-564.

Rusbult, C.E., Olsen, N., Davis, J. L., & Hannon, P. A. (2001). Problem-solving conversations inmarriage: Does it matter what topics couples discuss? Personal Relationships, 10(1), 97-112.

Shackelford, K., Leblance, G., & Dress, E. (2000). Emotional reactions toinfidelity. Journal of Cognition and Emotion,14(5), 643-659.

Shakelford, T. K., Buss, D. M., & Weekes-shakelford, V. A. (2003). Wife Killings Committed in the Context of a Lover’s triangle. Basic and Applied Sochial Psychology, 25(1), 137-143.

Snyder, D. K. (2005). Treatment of clients coping with infidently: An introduction. Journal of Clinical Psychology, 61(1), 1367-1370.

Snyder, D. K., Baucom, D.H., & Gordon, K. C. (2007). Treating infidelity: An integrative approach to resolving trauma and promoting forgiveness. In: Peluso PR, editor. Infidelity: A practitioner's guide to working with couples in crisis. New York.

Stefano, J. D., & Oala, M. (2008). Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in clinical work. Journal of Counseling and Therapy for Couples andFamilies, 16(1) , 13-19.

Stets, J. E., & Hammons, S. A. (2002). Gender, control, and marital commitment . Journal of Fam Issue, 23(1), 3-25.

Streubert Speziale H. J. , Carpenter DR. (2007). Qualitative Research in Nursing. 4thed. Philadelphia: Lippincott Co.

Treas, J., & Giesen, D. (2000). Sexual infidelity among married and cohabiting Americans. Journal of Marriage and Family, 62(1) , 48-60.

Wiederman, M. W., & Allgeier, E. R. (2011). Expectations and attributions regarding extramarital sex among young married individuals, journal of psychology and Human Sexuality, 8(1), 3-21.

Zola, M. F. (2007). Beyond infidelity-related impasse: An integrated, systemic approach to couples therapy. Journal of systemic therapies, 26(2), 25-41.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.