palette
فراتحلیل روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان در 15 سال گذشته (1394-1380) در ايران
فریده خلج آبادی فراهانی

چکیده

هدف این تحقیق، برآورد شیوع روابط‌ جنسی با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان در ایران به تفکیک جنس، به روش فراتحلیل، بر اساس مطالعات انجام شده طی 15 سال گذشته (1380 تا 1394) است. از بین 147 مقاله منتشر شده و گزارشات، تعداد 15 مورد معیارهای لازم برای ورود به فراتحلیل را داشتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای MEDCALC و CMA مورد تحلیل قرار گرفتند. حجم‌ نمونه مورد بررسی 14989 نوجوان و جوان دانشجو و غیردانشجو در شهرهای تهران، قزوین، تبریز، شاهرود، اصفهان، قوچان، کرج و لرستان با میانگین سنی6/16 تا 5/23 سال بود. شیوع رابطه جنسی قبل از ازدواج در تهران %5/22 و در سایر استان‌ها %7/14 برآورد شد. میانگین کشوری، بدون در نظر گرفتن سهم جمعیت تهران به کل کشور، %1/19 و پس از در نظر گرفتن سهم جمعیت تهران به کل کشور، %16 برآورد شد. این شیوع در پسران به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از دختران (%1/29 در برابر %12) است. ناهمگونی قابل توجهی بر اساس جنس و منطقه جغرافیایی دیده می‌شود. بنابراین حدود یک‌ششم جوانان در معرض خطرات سلامتی (بیماری‌ها) و اجتماعی (افزایش سن ازدواج) ناشی از این روابط هستند که ضرورت برنامه‌ریزی برای رویارویی با عواقب این پدیده را بیش از پیش مشخص می‌کند.

واژگان کلیدی
رفتار جنسی- نوجوانان- جوانان- فراتحلیل- سلامت جنسی

منابع و مآخذ مقاله

دفتر مطالعات حقوقی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی ایران (1393). آمار تکان‌دهنده مجلس از روابط جنسی در ایران. 18 مرداد 1393، سایت تابناک، URL: http://Tabnak.ir/fa/news/423952

دولتیان، م.؛ سیمبر، م. و علوی مجد، ه. (1386). آگاهی، نگرش دانشجویان غیر پزشکی در مورد بهداشت باروری. مجله پرستاری و مامایی شهید بهشتی، شماره 56، 11-3.

میرمولایی، س.؛ عباسی سنجری، ز. و فقیه‌زاده، س. (1381). ارزیابی رفتارهای جنسی و فاکتورهای مرتبط در بین دختران دانشجو در مدارس دولتی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

سیم‌بر، م.؛ رمضانی تهرانی، ف. و هاشمی، س. م. (1382). نیازهای بهداشت باروری دانشجویان قزوین. مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، 28، 13-5.

Ahmadabadi, Z., Panaghi, L., Madanipour, A., Sedaghat, A., Tira, M., & Kamrava, S., (2015). Cultural Scripts, Reasons for having sex and regret: A Study of Male and Female University Students. Sexuality & Culture. Doi: 10.1007/s12119-015-9277-2

Bearinger, L., Sieving, R. E., Fergusen, J., & Sharma, V. (2007). Global Perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents: Patterns, Prevention, and Potential. Lancet, 369, 1220-1231.

Blum, R. W., & Mmari, K. N. (2005). Risk and protective factors affecting adolesecnt reproductive health in developing countries (Department of population and Family Health Sciences, Trans.): Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 615 N. Wolfe Street, E4527, Baltimore, MD 21202.

Borenstein M., Hedges L. V., Higgins J. P. T., & Rothstein H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. Chichester, UK: Wiley.

Brown, A., Jejeebhoy, S., Shah I., & Yount, K. (2001). Sexual relations among young people in developing countries: Evidence from WHO case studies. Geneva: World Health Organization.

Carael, M., Slaymaker, E., Lyerla, R., Sarkar, S. (2006). Clients of sex workers in different regions of the world: hard to count. Sexually transmitted infections, 82 (3), 26–33.

Dolatian, M., Hajian, S., Simbar, M., & Alavi Majd, H. (2007). [Knowledge and Attitude of nonmedical students regarding reproductive health]. Journal of Nursing and Midwifery of Shahid Beheshti University, 56, 3-11 [in Persian].

Hamzehgardeshi, Z. (2010). Risk Taking Behaviors of Adolescents and Designing Enhancing Strategies for the Most Common Risky Behavior; An Explanatory Mix Method Study. PhD Degree, Tehran University of Medical Sciences.

Harding, D., & Jecks, C. (2003). Changing attitudes toowards premarital sex: cohort and ageing effects. The public Opinion Quarterly, 67(2), 211-226.

Hedayati Moghaddam, M. R., Eftekharzadeh Mashhadi, I., Fathimoghadam, F., & Pourafzali, S. J. (2015). Sexual and Reproductive Behaviors among Undergraduate University Students in Mashahd, a City in Northeast of Iran. Journal of reproduction and infertility, 16(1), 43-48.

Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. British medical journal, 327, 57-560.

Huang, K., & Uba, L. (1992). Premarital sexual behavior among Chinese college students in the United States. Archives of sexual behavior, 21(3), 227-240.

Khalajabadi Farahani, F. (2014). Methodological Considerations in Studying Sexual Behaviors of Young People in Iran. Journal of reproduction and infertility, 15(4), 171-172.

khalajabadi Farahani, F., & Cleland, J. (2011). Family Influences on premarital heterosxeual relationsips among female college students in Tehran. International Perspectives on Sexual & Reproductive Health, 37(1), 30-39.

Khalajabadi Farahani, F., & Cleland, J. (2015). Perceived norms of premarital heterosexual relationships and sexuality among female college students in Tehran. Culture, Health & Sexuality, 1-18. Doi: 10.1080/13691058.2014.990515

Khalajabadi Farahani, F. (2008). Sexual Norms, Attitude and Conduct among female college students in Tehran. PhD Thesis, London School of Hygiene and Tropical Medicine Retrieved from http://researchonline.lshtm.ac.uk/682381/

Khalajabadi Farahani, F., Akhondi, M., Azin, A., & Shirzad, M. (2014). HIV Risk- perception and sexual risk-taking behaviors among male college-students in Tehran, Avicenna Research Institute (Unpublished Report).

MEDCALC Software Manual. (2014). MEDCALC: Statistics for Biomedical Research.

Mirmolaie, S., Abbasi Sanjari, Z., & Faghiehzadeh S. (2002). Assessment of Sexual Behaviors and Associtaed Factors among Female College Students in Governmental Highschools of Tehran. Master Thesis, Tehran University of Medical Science [in Persian].

Mohammadi, M. R., Mohammad, K., Khalajabadi Farahani, F., & et.al. (2006). Reproductive knowledge, attitude and behaviour of adolescent males in Tehran. International Family Planning Perspective, 32, 35-44.

Momennasab, M., Najafi, S. S., Kaveh, M. H., & Ahmadpour, F. (2006). The prevalence of risk taking behaviours among college students in Lorestan 2004-2005. Scientifc and Research Journal of Lorestan University of Medical Science 8(2), 29-3.

National AIDS Committee Secretariat, Islamic Republic of Iran, AIDS Progress Report, March 2012, Ministry of Health and Medical Education.

Norouzi, M., Merghati Khoei, E., Taleghani, F., Tavakoli, M., Gholami, A., & (2014). How does a group of Iranian youth conceptualise their risky sexual experiences? Iran Red Crescent Med.J., 17(2). Doi: 10.5812/ircmj.18301

Poston, D. L., Lee, C. F., Chang, C. F., McMibben, S. L. & Walthe, C. S. (2006). Fertility, Family Planning and Population Policy in China. London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Research Centre of Parliment in Islamic Republic of Iran, (2014). [Shoking rates of premarital sex in Iran] [In Persian]. Retrieved from HTPP://www.tabnak.ir/fa/news/423952

Rahmani A., Merghati Khoie E., Moghadam Banaem L., Hajizadeh E., Hamdieh M., & Montazeri A. (2014). Development and Psychometric Evaluation of the Premarital Sexual Behavior Assessment Scale for Young Women (PSAS-YW): An Exploratory Mixed Method Study. Reproductive Health, 11(43).

Ramezani Tehrani, F., & Malek-Afzali, H. (2008). Knowledge, attitudes and practices concerning HIV/AIDS among Iranian at-risk sub-populations. East Mediterr Health J, 14(1), 142-156.

Rindfuss, R. R., & Morgan, S. P. (1983). Marriage, Sex and the First Birth Interval: the Quiet Revolution in Asia, Population and Development Review, 9 (2), 259-278.

Reiss, I. L., (1965). The double standard in premarital sexual intercourse: A neglected concept. Social Forces, 34(3), 224-230.

Simbar, M., Ramezani Tehrani, F., Hashemi, S. M. (2003). [Reproduction health needs of the Ghazvin university students]. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences & Health Services, 28, 5-13 [in Persian].

Singh, S., Wulf, D., Samara, R., & Cuca, Y. P. (2000). Gender Differences in the Timing of First Sexual Intercourse :data from 14 countries. International Family Planning Perspectives, 26, 21-28.

Vakilian, K., Mousavi, S. A., & Keramat, A. (2014). Estimation of sexual behavior in the 18-24 years old Iranian youth based on a crosswise model study. BMC Research Note, 7-28.

Wellings, K., Collumbien, M., Slaymaker, E., Singh, S., Hodges, H., Patel, D., & Bajos, N. (2006). Sexual behaviour in context: a global perspective. World Healh Organisation, Sexual and Reproductive Health 2.

Wellings, K., Nanchahal, K., Macdwall, W., McManus, S., Erens, B., Mercer, C. H., & et al. (2001). Sexual behavior in Britain, The Lancet 358, 1843-1850.

Wells, B. E., & Twenge, J. M. (2005). Changes in young people’s sexual behavior and attitudes, 1943–1999: A cross-temporal meta-analysis. Review of General Psychology, 9, 249-261.

Zha, B., & Geng, W. (1992). Sexuality in urban China. The Australian Journal of Chinese Affairs, 28, 1-20.

Zhou, Z. (1989). Virginity and Premarital Sex in Contemporary China. Faminist Studies, 15(2), 279-288.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.