palette
بررسي شيوع علائم اضطراب و غم پس از زايمان و عوامل مؤثر بر آندر خانم‌هاي داراي حاملگي پرخطر

چکیده
بارداري، زايمان و تولد نوزاد رويدادهای بسيار مهمي در زندگي زنان مي‌باشند و اکثر مادران بعد از تولد، سیر طبیعی را از نظر جسمی و روانی طي مي‌کنند، ولي رویدادهاي قبلي زندگي هر زنی در افزايش تجربه آسيب‌زاي تولد بسيار مؤثر استبه‌طوري كه 50 تا 80 درصد مادران، طي هفته اول پس از زايمان، غم پس از زايمان را تجربه مي-نمايند. هدف پژوهش حاضر بررسی فراوانی غم پس از زایمان و اضطراب در حاملگی پرخطر و عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. اين مطالعه موردی شاهد تعداد 400 نفر از خانم‌هاي 45-15 ساله مراجعه‌كننده به بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد که 200 نفر از آنان داراي حاملگي پرخطر و 200 نفر از مادران به-عنوان کنترل داراي حاملگي نرمال و فاقد ريسک بوده‌اند. نمونه‌گيري به مدت 6-4 ماه و به شيوه آسان مبتني بر هدف انجام شد.
نمونه‌گيري به شيوه مصاحبه با استفاده از پرسشنامه، تست استاندارد بك و اسپيل‌برگـر جهت علائم اضطراب و غم پس از زایمان، صورت گرفت. شيوع علائم غم پس از زایمان با سطح شدید در جامعه پژوهش 1/21 درصد و علائم اضطراب بالا 5/85 درصد برآورد گرديد که در هر دو مورد تفاوت بين گروه‌ها معنادار بوده است (001/0 P<). تحليل رگرسيوني چندگانه لجستيک به روش استپ‌وايز به ترتيب بين ويژگي-هاي مادر، ابعاد عاطفي مادر باردار، عوارض دوران بارداري، ارتباط نشان داد.
واژگان کلیدی
اضطراب، افسردگی، حاملگی پرخطر

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.