palette
سوءاستفاده از حق طلاق و راهکارهای قانونی مقابله با آن

چکیده
به ‌موجب قانون مدني، طلاق از اختيارات مرد است. تنها محدوديتي كه در قانون ما نسبت به اعمال اين حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعايت شرايط اغلب شكلي مي‌باشد. وجود حقي با چنين گستردگي خودبه‌خود ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد و اعمال يا عدم اعمال نابه‌جاي آن موجب اضرار زوجه و تحميل فشارهاي ناموجهي بر او گردد. در اين پژوهش كوشيده شده به سوءاستفاده از حق طلاق و راه‌هاي جلوگيري از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسي قرار گيرد. آن‌چه از منابع فقهي استنباط مي‌گردد آنست كه اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق‌هاي ناموجه و بي-جهت امري مذموم و ناپسند دانسته شده‌اند. در قوانين نيز به‌طور پراكنده حمايت‌هايي از زنان در اين خصوص صورت گرفته اما هيچ‌ وقت كافي نبوده است. روش‌هايي كه قانون‌گذار به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از حق طلاق مقرر كرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضائي مي‌باشد. اين روش‌ها در مواردي اعمال مـي‌گردند كه مرد با عـدم اعمال نابه‌جاي حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگي مشتركي كند كه براي او دشوار و غيرقابل تحمل است. به نظر مي‌رسد بتوان جهت جلوگيري از سوءاستفاده از حق طلاق خصوصاً در مواردي كه با اعمال نابه‌جا و ظالمانه آن مواجه هستيم راهكارهاي ديگري نيز ارائه داد. از جمله مي توان به سلب اثر مورد نظر سوءاستفاده‌كننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زني كه در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتي شده است، اشاره نمود.
واژگان کلیدی
كليدواژه‌ها: طلاق، سوءاستفاده،‌ جبران خسارت

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.