palette
اثر آموزش والدین بر مبنای برنامه فرزندپروري مثبت (3P) بر سلامت روان‌شناختی مادران كودكان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله‌اي (ODD

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش والدين براساس برنامه فرزندپروري مثبت (P3) بر سلامت روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای طراحی و اجرا شد. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بوده و جامعه مورد مطالعه آن را مادران دانش‌آموزان پسر 7 تا 10 ساله دبستان-های پسرانه شهرستان نهاوند تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری در دو مرحله انجام شد و 30 نفر از مادران کودکانی که براساس فهرست رفتاری کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF)، مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) تشخیص داده شده بودند، انتخاب شده و سلامت روانی آن‌ها با استفاده از پرسشنامه 28 سؤالی سلامت روانی (28GHQ-) مورد ارزیابی قرار گرفت.
در نهایت 20 نفر از مادرانی که در پرسشنامه سلامت روان نمره‌ای برابر یا بالاتر از نقطه برش (23) گرفتند، انتخاب و به دو گروه آزمایش (10n=) و گواه (10n=) تقسیم شدند. سپس برنامه آموزش فرزندپروری مثبت به مدت 2 ماه در 8 جلسه آموزشی 120 دقیقه‌ای برای آزمودنی‌های گروه آزمایش اجرا شد. سلامت روانی مادران دو گروه بلافاصله پس از پایان جلسات آموزش والدین، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت داده‌های به‌دست آمده توسط آزمون U من‌ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که نمره کلی سلامت روانی و نیز نمره زیرمقیاس‌های نشانه‌های جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی و افسردگی مادران گروه آزمایش پس از پایان جلسات آموزش برنامه فرزندپروری مثبت، با توجه به تغيیرات پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون، کاهش یافته (05/0P<) ولی در تغیيرات پس-آزمون نسبت به پیش‌آزمون زیرمقیاس نارساکنش‌وری اجتماعی تفاوت معنا‌داری را نشان نداد (15/0P=). این نتایج بيان می‌کنند که آموزش برنامه فـرزندپـروری مثبت، سلامت روان-شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای را افزایش می‌دهد. با توجه به این که شدت و ضعف مشکلات روانی ـ عاطفی مادران نقش مستقیمی در میزان و نحوه بروز مشکلات رفتاری ـ هیجانی کودکان دارد، لذا با انجام مداخلات این‌چنینی که ارتقاء سلامت روانی والدین را موجب می‌شود، می‌توان گام‌هاي مثبت و استواري در جهت رفع و يا تخفيف مشكلات رفتاري كودكان برداشت.
واژگان کلیدی
آموزش والدین، برنامه فرزندپروری مثبت، سلامت روان‌شناختی، اختلال نـافرمانی مقابله‌ای.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.