palette
بررسي نگرش شهروندان تهراني نسبت به موقعيت اجتماعيفرزندان در خانواده های چندهمسر

چکیده
در تحقیق حاضر جهت سنجش موقعيت اجتماعي فرزندان در خانواده‌هاي چندزني به اندازه‌گيري ميزان سرمایه اجتماعی فرزندان در اين ساختار خانوادگي پرداخته شده است. برای بررسی مسئله تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. حجم نمونه شامل 400 شهروند تهرانی در سه منطقه 3، 6 و 11 می‎باشد. نتایج تحقیق نشان داد که افراد جامعه نسبت به فـرزنـدانـي كه در خانواده‌های چندهمسری جامعه‌پذير شده‌اند نگرش منفی دارند. از اين رو هنجارمندي، احساس امنيت، اعتماد و مشاركت متقابل كه شاخص‌هاي مطرح شده در تئوري پير بورديو جهت سنجش مؤلفه سرمايه اجتماعي است در اين گروه بسيار پايين ارزيابي شد. بنابراين افراد جامعه تمايل دارند فاصله زيادي را در مناسبات اجتماعي خود با آنان حفظ کنند.
واژگان کلیدی
ساختار خانواده، چندزني، سرمايه اجتماعي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.