palette
نگرش زوجین نابارور به اهدای اسپرم: نقش باورهای مذهبی
نرگس باقری لنکرانی

چکیده
نیمی ‌از زوجین نابارور مراجعه‌کننده به مراکز درمانی را مردان نابارور تشکیل می‌دهند. هدف از مقاله حاضر، نگرش زوج‌های نابارور نسبت به روش اهدای اسپرم است. تحقیق حاضر يك پژوهش كيفي از نوع تحليل محتوايي است که به بررسی نظرات افراد در مورد اهدای اسپرم در یک شبکه اجتماعی پرداخته ‌است. در این حوزه به آرای فقها و مسائل علمی ‌مبتنی بر ‌‌گزینه‌های موجود برای درمان ناباروری و اولویت هر یک نسبت به دیگری پرداخته شده ‌است. به منظور تحلیل این نگرش، با توجه به وجود محور مذهب و تأثیرات آن در نگاه و تصمیم‌گیری افراد در زندگی خصوصاً در درمان ناباروری به ‌عنوان تکمیل زندگی زناشویی، سایه مذهب در تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در نهايت 3 تم اصلي و 4 تم فرعي استخراج گرديد. تم‌هاي اصلي: رايج‌ترين روش‌های اهدای اسپرم، اهدای جنین و فرزندخواندگی بودند. به ‌علت وجود نگاه منفی‌تر به روش اهدای اسپرم نسبت به اهدای جنین به نظر می‌رسد وجود این روش تنها تعداد ‌‌گزینه‌های درمانی را افزایش می‌دهد اما در کل محدودیت‌های بسیاری را در جامعه اسلامی‌ می‌افزاید.
واژگان کلیدی
ناباروری-اهدای اسپرم- اهدای تخمک- اهدای جنین-فرزندخواندگی

منابع و مآخذ مقاله

آخوندی، م. م.، افلاطونیان، ع.، اصغرنیا، م.، و امام‌هادی، م. ع. (1385). اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری. تهران: سمت.

پورمحمدی، م. (1392). ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خلاف روح قانون است. استخراج شده 09/07/1392، از http://namehnews.ir/fa/news/71869/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

رجایی، ف.، محقق داماد، س. م.، و موسوی، س. م. ص. (1390). بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود. فقه و حقوق اسلامی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز)، 1(2)، 62-45.

شهیدی، م. (1345). تلقیح مصنوعی انسان. مجله حقوقی دادگستری، 1(1)، ؟-100.

قربانی، م. (1391). قانون جدید فرزندخواندگی در یک قدمی‌تصویب/ دختران مجرد مادر می‌شوند! خبرگزاری مهر.

كرمي‌نوري، ر.، آخوندی، م. م.، و بهجتی اردكاني، ز. (1380). جنبه‌هاي رواني-اجتماعي ناباروري از ديدگاه پزشكان ايراني. مجله باروري و ناباروري، 2(3)، 26-13.

دفتر‌ رهبر معظم (1394). اجوبة الاستفتائات. 1275.

Akhoundi, M. M., Aflatoonian, A., Asgharnia, M., & Emam Hadi, M. A. (2006). [Essays on Gamete & Embryo Donation in Infertility Treatment]. Tehran: Samt Publications [in Persian].

Cohlen, B., & Ombelet, W. (2013). Intra-Uterine Insemination: Evidence Based Guidelines for Daily Practice. United Kingdom: Taylor & Francis

Connolly, T., & Ordonez, L. (2003). Judgment and Decision Making Handbook of Psychology. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Cuticchia, A. J. (2008). The Legal Treatment of the Parental Rights and Obligations of Sperm Donors. Open Law Journal, 1, 16-22.

Ghorbani, M. (2015). [The new rule for child adoption is near to pass: Single girls will be mothers]. Mehr News Agancy [in Persian].

Inhorn, M. C. (2006). Making muslim babies: IVF and gamete donation in sunni versus shi’a islam. Culture, Medicine and Psychiatry, 30(4), 427-450. doi:10.1007/s11013-006-9027-x

Inhorn, M. C., Patrizio, P., & Serour, G. I. (2010). Third-party reproductive assistance around the Mediterranean: comparing Sunni Egypt, Catholic Italy and multisectarian Lebanon. Reproductive BioMedicine Online, 21(7), 848-853.

Karami Nouri, R., Akhoundi, M. M., & Behjati Ardakani, Z. (2001). [Psychosocial aspect of infertility from the viewpoint of Iranian physicians]. Journal of Reproduction & Infertility, 2(3), 13-26 [in Persian].

Meyers, M., Diamond, R., Kezur, D., Scharf, C., Weinshel, M., & Rait, D. S. (1995). An Infertility Primer for Family Therapists: Medical, Social, and Psychological Dimensions. Family Process, 34(2), 219-229.

Milkman, K. L., Chugh, D., & Bazerman, M. H. (2009). How can decision making be improved? Perspectives on Psychological Science, 4(4), 379-383.

Mroz, J. (SEPT. 5, 2011). One Sperm Donor, 150 Offspring. Health, The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2011/09/06/health/06donor.html?_r=0

Pargament, K. I. (2001). The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York: Guilford Press.

Pourmohamadi, M. (2013). [Marriage of legal guaridian to adopted child is against the sprit of law]. Mehr News Agancy [in Persian]. Retrieved from: http://namehnews.ir/fa/news/71869/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Question on religious matters, 1275 C.F.R. (2014) [in Persian].

Rajaie, F., Mohaghegh damad, S. M., & Mousavi, S. M. S. (2011). Legal and Jurisprudental Consideration of Legal Relationship of Human to his Body Organs. Journal of Jurisprudence and Islamic Law, 2(2), 45-62 [in Persian].

Serour, G. I., & Dickens, B. M. (2001). Assisted reproduction developments in the Islamic world. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 74(2), 187-193.

Serre, J. L., Leutenegger, A. L., Bernheim, A., Fellous, M., Rouen, A., & Siffroi, J. P. (2014). Does anonymous sperm donation increase the risk for unions between relatives and the incidence of autosomal recessive diseases due to consanguinity? Human Reproduction, 29(3), 394-399. doi:10.1093/humrep/det452

Shahidi, M. (1966). [Human artificial insemination]. The Judiciary Law Journal, 1(1), ?-100 [in Persian].

Whiteford, L. M., & Gonzalez, L. (1995). Stigma: the hidden burden of infertility. Social Science and Medicine, 40(1), 27-36.

Wikipedia. (2015). Sperm donation laws by country.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.