palette
بررسي تأثير ازدواج دانشجويي بر روي ابعاد کارکردي عام نظام اجتماعي

چکیده
مقاله حاضر به بررسي آثار ازدواج‌هاي دانشجويي که با حمايت و تشويق دانشگاه‌ها به‌صورت سالانه برگزار می‌شوند، مي‌پردازد. به‌طور اساسي اين مطالعه قصد دارد به اين سؤالات پاسخ دهد که: آيا ازدواج‌هاي دانشجويي از ثبات برخوردار بوده‌اند؟ و در حوزه آموزشي و حفظ انگاره‌هاي فرهنگي و در ابعاد ديگر (انطباق با محيط، دست‌يابي به هدف، حفظ انسجام و نظام شخصيتي)، منجر به ايجاد و بروز تأثيرات مثبت شده‌اند؟ براي پاسخ به اين سؤالات و تبيين موضوع مورد مطالعه از طريق مرور ادبيات نظري مرتبط با پژوهش حاضر يک مدل نظري منسجم ارائه گرديد.و براي آزمون تجربي مدل نظري مورد اشاره از روش پيمايش استفاده شد. اطلاعات از طريق ابزار نياز از جمعيت نمونه شامل 602 نفر از دانشجوياني که در جشن‌هاي ازدواج دانشجويي در 5 واحد دانشگاهي آزاد اسلامي شرکت کرده بودند، جمع‌آوري گرديد. نتايج نشان مي‌دهند که ايفاي نقش تسهيلي و تشويقي از سوي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي براي ازدواج دانشجويان اگرچه مي‌تواند از يک سو منجر به آثار مثبت در انطباق با محيط، دست‌‌يابي به هدف، حفظ انسجام به‌عنوان ابعاد کارکردي نظام عام اجتماعي و نظام شخصيتي گردد، اما از سوي ديگر اين امر داراي آثار دوگانه متضاد در ايفاي نقش ذاتي مراکز آموزش عالي در امر آموزش افراد مي‌باشد.
واژگان کلیدی
موفقيت تحصيلی، کارکرد اجتماعی، انگاره-های فرهنگی، انطباق، دست‌يابی به هدف، انسجام، نظام شخصيتی، ازدواج دانشجويي، ثبات ازدواج

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.