palette
بررسي اثربخشي آموزش هوش عاطفي بر سلامت عمومی مادرانفرزندان عقب مانده ذهني آموزش پذير 11 تا 15 سال

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي آموزش هوش عاطفي بر سلامت عمومی مادران دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهني 11 تا 15 سال انجام شد. جامعه آماري شامل كليه مادران دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهني 11 تا 15 ساله مدارس استثنائي شهر اصفهان بود. نمونه پژوهش به‌صورت تصادفي ساده با استفاده از روش غربالگري انتخاب شد. بدين صورت كه پس از تكميل پرسشنامه‌هاي سلامت عمومي (28GHQ) و هوش عاطفي بار- اُن توسط كليه مادران، 111 نفر كه پايين‌ترين نمره را در هر دو پرسشنامه كسب كرده بودند به دو گروه آزمايشي (54) و گواه (57) تقسيم شدند.گروه آزمايشي به مدت 8 هفته طي 15 جلسه 60 دقيقه‌اي (هفته‌اي دو جلسه) آموزش هوش عاطفي را دريافت كردند، در حالي‌که گروه گواه از اين آموزش‌ها بي‌بهره بودند. نتايج تحليل آماري t مستقل نشان داد كه بين نمره‌هاي آزمودني‌ها در پیش‌آزمون تفاوت معناداری مشاهده نشده است در حالی‌که بين نمره‌هاي آزمودني‌ها در پس‌آزمون تفاوت معنادار در سطح 01/0P< وجود دارد. آموزش هوش عاطفي بر نمره كلي سلامت عمومی و مؤلفه‌هاي آن در پس‌آزمون تأثير داشته و منجر به بهبود آن گشته به‌طوری‌ که با مقايسه ميانگين دو گروه در عامل‌هاي سلامت عمومی و هوش عاطفي نشان داده شد كه آموزش هوش عاطفي بر افزايش هوش عاطفي و بهبود سلامت عمومی مـادران دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهني مؤثر بوده است.
واژگان کلیدی
آموزش هوش عاطفي، سلامت عمومی مادران، دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.