palette
بررسی مقدماتی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده در نوجوانان
لیلی پناغی, ایرج مختارنیا, فاطمه کلانتری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده در نوجوانان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و مقطعی است و جامعه آماری در این پژوهش، دانش­آموزان شهرستان قدس استان تهران است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی دو مرحله­ای، 891 نفر از آن­ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ادراک کارآمدی جمعی خانواده بود که همراه با پرسشنامه‌های (CPIP)، (YSR) و (FAD) روی گروه نمونه اجرا شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل را مشخص کرد و تحلیل عاملی تأییدی این مقیاس هم از مدل دوعاملی و هم از مدل تک عاملی حمایت کرد؛ البته مدل دوعاملی نسبت به تک عاملی برازش بهتری داشت. در بررسی روایی واگرا و همگرا از طریق ضریب همبستگی پیرسون، مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده بـا پرسشنـامه­هـای (CPIP)، (YSR) و (FAD) رضایت‌بخش بود. همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ 92/0 و ضریب باز آزمایی 83/0 به دست آمد؛ بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده دارای ویژگی­های روان‌سنجی مناسبی است و می­توان آن را برای اهداف پژوهشی و ارزیابی خانواده­ها در مشاوره خانواده مورد استفاده قرار داد.

واژگان کلیدی
ویژگی‌های روان‌سنجی- ادراک کارآمدی جمعی خانواده- نوجوانان

منابع و مآخذ مقاله

زاده‌محمدی، ع. و ملک خسروی، غ. (1385). بررسی و ویژگی‌های روانسنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 5(2)، 89-69.

زارعی، م.، جان بزرگی، م. و احمدی، م. (1394). رابطه ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملکرد خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 11(2)، 218-203.

جعفرنژاد، خ.، اسدی، م. و راستگو، م. (1394). رابطه ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با فراوانی و شدت تعارضات والدین-نوجوانان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 11(2)، 235-219.

قمری، م. (1390). مقایسه ابعاد عملکرد خانواده و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین افراد معتاد و غیر معتاد. اعتیاد پژوهی، 18(5)، 68-55.

کاکابرایی، ک. و حبیبی عسگرآبادی، م. و فدایی، ز. (1386). هنجاریابی مقیاس مشکلات رفتاری آخنباخ (YSR): فرم خود گزارشگری 18-11 سال کودک و نوجوان روی دانش آموزان مقطع متوسطه. پژوهش در سلامت روان شناختی، (4)، 66-50.

کرمی، ج.، گرام، ک. و غریبی، م. (1389). مقایسه بهداشت روانی و کارایی خانواده بین خانواده‌های معتادان شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده در جلسات گروه‌های خودیاری. اعتیاد پژوهی، 15(4)، 34-23.

مختارنیا، ا. (1394). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و نگرش به اعتیاد با گرایش به رفتارهای پرخطر: نقش میانجی تعارضات خانواده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانواده درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.

مظاهری، م.، حبیبی، م. و عاشوری، ا. (1392). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 4(19)، 325-314.

مینایی، ا. (1385). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسش‌نامه خودسنجی و فرم گزارش معلم. کودکان استثنایی، 1(6)، 558-529.

نجاریان، ف. (1374). هنجاریابی آزمون عملکرد خانواده در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد رودهن.

نیلفروشان، پ.، عابدی، م. و احمدی، ا. (1392). آسیب‌شناسی خانواده طبقه‌بندی و سنجش. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

یوسفی، ن. (1391). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس‌های شیوه سنجش خانوادگی مک‌مستر (FAD). اندازه‌گیری تربیتی، 1(3)، 112-83.

Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of Management, 38(1), 9-44.

Bandura, A. (2011). Social cognitive theory. New York: Psychology Press.

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual review of psychology, 52(1), 1-26.

Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. Current directions in psychological science, 9(3), 75-78.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge university press.

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American psychologist, 44(9), 1175-1184.

Bandura, A. (1978). The self-system in reciprocal determinism. American psychologist, 33(4), 344-358.

Bandura, A., Caprara, G., Barbaranelli, C., Regalia, C., & Scabini, E. (2011). Impact of family efficacy beliefs on quality of family functioning and satisfaction with family life. Applied psychology, 60(3), 421-448.

Barker, P. & Chang, J. (2013). Basic family therapy. New York: John Wiley & Sons.

Bickham, N. L. & Fiese, B. H. (1997). Extension of the Children's Perceptions of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11(2), 246-250.

Caprara, G., Regalia, C., Scabini, Barbaranelli, C., & Bandura, A. (2004). Assessment of Filial, Parental, Marital, and Collective Family Efficacy Beliefs. European Journal of Psychological Assessment, 20(4), 247-261.

Caprara, G. V., Scabini, E. & Regalia, C. (2006). The impact of perceived family efficacy beliefs on adolescent development. Greenwich: IAP.

Costa, M., Faria, L., Alessandri, G. & Caprara, G. V. (2015). Measuring parental and family efficacy beliefs of adolescents' parents: Cross‐cultural comparisons in Italy and Portugal. International Journal of Psychology, 60(3) 421-448.

Dumka, L. E., Gonzales, N. A., Wheeler, L. A. & Millsap, R. E. (2010). Parenting self-efficacy and parenting practices over time in Mexican American families. Journal of Family Psychology, 24(5), 522-531.

Epstein, N. B., Baldwin, L. M. & Bishop, D. S. (1983). The McMaster Family Assessment Device. Journal of marital and family therapy, 9(2), 171-180.

Epstein, N. B. & Baucom, D. H. (2002). Enhanced cognitive-behavioral therapy for couples: A contextual approach. Washington, DC: American Psychological Association.

Epstein, N. B., Ryan, C. E., Bishop, D. S., Miller, I. W. & Keitner, G. I. (2003). The McMaster model: A view of healthy family functioning. New York: Guilford Press.

Fulgencio, A. B. & David, A. P. (2013). Reliability and validity of a measure of perceived collective family efficacy beliefs for Filipino adolescents. Asian journal of social sciences & humanities, 2(3), 443-450.

Ghamari, M. (2011). [The Comparison of Family Functioning Dimensions and Quality of Life and their Relationships among Addicted and Non-Addicted Persons]. Journal of Research on Addiction, 5 (18) 55-68 [in Persian].

Goldenberg, H. & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview. Los Angeles: Cengage Learning.

Grych, J. H., Seid, M. & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child's perspective: The children's perception of interparental conflict scale. Child development, 63(3), 558-572.

Hoyle, R. H. & Sherrill, M. R. (2006). Future orientation in the self‐system: Possible selves, self‐regulation, and behavior. Journal of personality, 74(6), 1673-1696.

Jafarnezhad, K., Asadi yonesi, M. R. & Rastgoomoghadam, M. (2015). [The Relationship between Family Communication Patterns and Frequency and Intensity of Parent - Adolescent Conflict]. Journal of Family Research, 11(2) 219-235 [in Persian].

Jowett, S., Shanmugam, V. & Caccoulis, S. (2012). Collective efficacy as a mediator of the association between interpersonal relationships and athlete satisfaction in team sports. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 10(1), 66-78.

Kakabaraie, K., Habibi, M. & Fadaei, Z. (2007). [Validation of Achenbakh's Behavioral Problems: Performing the Youth Self-Report Scale (YSR) for 11-18 Year-old Adolescents on High School Students]. Research in Psychological Health, 1(4) 50-66 [in Persian].

Kang, G. S. & Kim, J. H. (2014). The effects of self-efficacy and collective efficacy on job satisfaction and organizational commitment of nurses. Korean Journal of Occupational Health Nursing, 23(3), 123-133.

Karami, J., Geram, D. K. & Gharibi, M. A. (2010). [Comparison of Mental Health and Family Efficiency between the Addicts’ Families Participating and not Participating in the Sessions of Anonymous Addicts]. Journal of Research on Addiction, 4 (15) 23-34 [in Persian].

Marsac, M. L. & Alderfer, M. A. (2011). Psychometric Properties of the FACES-IV in a Pediatric Oncology Population. Journal of pediatric psychology, 36(5), 528-538.

Mazaheri, M., Habibi, M. & Ashori, A. (2013). [Psychometric Properties of Persian Version of the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 19(4) 314- 325 [in Persian].

Minaee, A. (2006). [Adaptation and standardization of Child Behavior Checklist, Youth Self-report, and Teacher’s Report Forms]. Research on Exceptional Children, 6(1) 529-558 [in Persian].

Mischel, W. & Shoda, Y. (1995). A cognitive-affective system theory of personality: reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality structure. Psychological review, 102(2), 246.

Mokhtarnia, I. (2016). The relationship of personality characteristics and attitudes to addiction with high-risk behaviors in adolescents: The mediator role of family conflict. Master thesis, Family Research Institute, Shahid Beheshti University [in Persian].

Najjarian, F. (1995). Standardization of Family function Test in Iran. Master thesis of psychology, Islamic Azad University Roudehen [in Persian].

Nilforooshan, P., Abedi, M. & Ahmadi, S. A. (2013). [Family Pathology; classification and Assessment]. Tehran: Esfahan University Publication [in Persian].

Olson, D. (2011). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of marital and family therapy, 37(1), 64-80.

Pajares, F. & Urdan, T. C. (2006). Self-efficacy beliefs of adolescents. Greenwich: IAP.

Pepe, S., Sobral, J., Gómez-Fraguela, J. A. & Villar-Torres, P. (2008). Spanish adaptation of the Adolescents' perceived collective family efficacy scale. Psicothema, 20(1), 148-154.

Pervin, L. A. (2015). Goal concepts in personality and social psychology (Vol. 23). New York: Psychology Press.

Robin, A. L. & Foster, S. L. (2002). Negotiating parent-adolescent conflict: A behavioral-family systems approach. New York: Guilford Press.

Robinson, A. L., Strahan, E., Girz, L., Wilson, A. & Boachie, A. (2013). ‘I Know I Can Help You’: Parental Self‐efficacy Predicts Adolescent Outcomes in Family‐based Therapy for Eating Disorders. European Eating Disorders Review, 21(2), 108-114.

Schwarzer, R. (2014). Self-efficacy: Thought control of action. Philadelphia: Taylor & Francis.

Taguchi, T., Magid, M. & Papi, M. (2009). The L2 motivational self-system among Japanese, Chinese and Iranian learners of English: A comparative study. In Z. Dornyei, & E. Ushioda (Eds.), Motivation, language identity and the L2 self. (pp. 66-97). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Yoosefi, N. (2012). [An Investigation of the Psychometric Properties of the McMaster Clinical Rating Scale]. Journal of Educational Measurement, 3(7) 83-112 [in Persian].

Zadeh Mohammadi, A., & Malek Khosravi, G. (2006). [The preliminary study of psychometric and reliability of Family Assessment]. Journal of Family Research, 2(5) 69-89 [in Persian].

Zarei, M., janbozorgi, M., & Ahmadi, M. R. (2015). [The Relationship between Power Structure of Man-Powered in the Family and Family Function]. Journal of Family Research, 11(2) 203-218 [in Persian].

Zimmerman, B. J. & Cleary, T. J. (2006). Adolescents’ development of personal agency: The role of self-efficacy beliefs and self-regulatory skill. Self-efficacy beliefs of adolescents, 5, 45-69.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.