palette
جنین آزمایشگاهی به مثابه شخص

چکیده

جنين آزمايشگاهي بر اساس اصول اخلاقي و قوانين طبيعي در حكم جنين عادي است. اختلافي كه در نمو طبيعي جنين آزمايشگاهي با جنين طبيعي وجود دارد نبايد احكام حاكم بر آن را متفاوت كند، چرا كه وصف جنين در مورد آزمايشگاهي نيز قابل اعمال و گسترش است. اين امر بيانگر آن است كه جنين آزمايشگاهي داراي همان حقوقي خواهد بود كه قانون براي جنين عادي در نظر گرفته است. به همين جهت، به رغم ادعاي برخي مبني بر ماليت جنين و به تبع، قابليت مورد معامله واقع شدن آن، آن‌چه در اين نوشتار بدان پرداخته مي‌شود. بيان نقدهايي بر اين نظريه و اثبات شخصيت جنين از لحظه‌ انعقاد نطفه است و از اين حيث تفاوتي ميان جنين طبيعي و آزمايشگاهي وجود ندارد. بنابراين حتي ضمن عقودي مانند هبه نيز نمي‌تواند مورد معامله و موضوع حق واقع شود.

واژگان کلیدی
جنين آزمايشگاهي- مال- شخص- اهدای جنين- قرارداد انتقال جنين

منابع و مآخذ مقاله

آخوندي، م. و صادقي، م. (1382). ضرورت به كارگيري تكنيك‌هاي باروري كمكي در توليد مثل انسان. مجموعه مقالات روش‌هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق. تهران: سمت و پژوهشكده ابن‌سينا.

آخوندی، م.، بهجتی، ز.، عارفی، س.، صدری، ه.، اعرابی، م.، زرنانی، ا.، چمنی، ل.، و شبستری، ا. (1386). آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری. فصلنامه پایش، ش6، 321-307.

آگاه، ح. (1382). قرآن، حق حيات و چالش‌هاي موجود. فصلنامه پژوهش‌هاي قرآني، ش35 و 36، 183-160.

آندرتو، ر.(2005). کرامت انسان در پرتو حقوق بين‌الملل زيست پزشكي. ترجمه م ج ساعد (1386). فصلنامه حقوق پزشكي، ش1، 220-218.

اراكي، م. (1415). كتاب البيع. ج2. قم: مؤسسه راه حق.

اسماعيلي، ا. (1387). خريد و فروش خون. قم: مؤسسه فرهنگي تبيان.

امامي، س. ح. (1366). حقوق مدني. ج3. تهران: كتابفروشي اسلاميه.

انصاري، م. (1415). مكاسب. ج4. قم: نشر كنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.

ايرواني، ب. (1418). دروس تمهيديه في القواعد الفقهيه. قم: الانوار المهدي.

جعفري لنگرودي، م. (1388). ترمينولوژي حقوق. تهران: كتابخانه گنج دانش.

جواهري، ح. (1421). بحوث في الفقه المعاصر. قم: مجمع‌الذخائر الاسلاميه.

خلفي، م. (1385). اهداي جنين در پرتو فقه و حقوق. فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، ش33، 79-50.

راسخ، م. (1383). بيوتكنولوژي و انسان، مسائل و ديدگاه‌ها. مجله تحقيقات حقوقي، ش40، 92-9.

ديوان عالي (1338). رأي شماره 5892-10/11/38.

شهيدي، م. (1387). وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي. تهران: انتشارات مجد.

صفايي، س. ح. (1386). اشخاص و محجورين. تهران: سمت.

فيضي طالب،‌ ع. (1377). پيوند اعضا. قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه.

قاسم‌زاده، س. م. (1384). شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان ناباروري با استفاده از گامت و جنين. مجموعه مقالات اهداء گامت و جنين در درمان ناباروري. تهران: سمت و پژوهشكده ابن‌سينا.

كاتوزيان، ن. (1389). اموال و مالكيت. تهران: نشر ميزان.

كاتوزيان، ن. (1387). دوره مقدماتي اعمال حقوقي. تهران: شركت سهامي.

كريمي، ع. (1393). انتقال گامت و جنين از ديدگاه حقوق اموال. فصلنامه باروري، ش 30، 36-11.

كريمي، ع. (1389). تعارض بين احكام راجع به ماليت بالفعل و شخصيت بالقوه جنين. اولین همايش جنين آزمايشگاهي پژوهشكده رويان،)6/10/1389(.

محسني، م. (1384). الفقه و مسائل الطبيه. قم: بوستان كتاب.

محقق داماد، س. م. (1389). فقه پزشكي. ج1. تهران: انتشارات حقوقي.

مروج جزايري، س. م. (1416). هدي الطالب في شرح مكاسب. ج6. قم: مؤسسه دارالكتاب.

معين، س.م. (1371). فرهنگ فارسي معين. ویرایش 8. ج 1. تهران: اميركبير.

موسوي‌الخميني، ر. (1414). تحريرالوسيله. ج2. قم: دارالاسلام.

نايب‌زاده، ع. (1380). باروري مصنوعي. ج1. تهران: انتشارات مجد.

نجفي، م. (بي‌تا). جواهرالكلام. ج22. بيروت: داراحياء التراث العربي.

Agah, H. M. (2003). [Qur'an, the right of life and the existing challenges]. Journal of Qur'anic Studies, 35 & 36, p.160-183 [in Persian].

Akhoondy, M. & Sadeghi, M. (2003). [The Necessity of Using Assisted Reproductive Techniques in Human Reproduction. Proceedings of modern methods of human reproduction with Regard to Law and Jurisprudence]. Tehran: Samt and Ebne Sina Publications [in Persian].

Akhoondy, M., Behjati, Z., Arefi, S., Sadri, H., Arabi, M., Zarnani, A., Chamani, L. & Shabestari, A. (2007). [Understanding the Natural Fertilization, IVF and Gamete Need to use Alternative Infertility Treatment]. Payesh Journal, 6, 307-321 [in Persian].

Anderto, R. (2005). Dignity of the person in the light of international biomedical law (M. J. Saed, Trans.). Journal of Medical law, 1, 218-220.

Ansary, M. (1993). [Makaseb]. Vol.4. Qom: Congress on the Commemoration of Sheikh Ansari Publication [in Arabic].

Araki, M. (1993). [Vending Book]. Vol. 22. Qom: Rahe Hagh Institution [in Arabic].

Emami, S. H. (1987). [Civil Law]. Vol. 3. Tehran: Eslamiyeh Bookselling [in Persian].

Esmaeli, A. (2008). [Blood Selling and Buying]. Qom: Tebyan Cultural Institution [in Persian].

Feyzi Taleb, A. (1998). [Organ Transplantation]. Qom: Jurisprudential Study Center of Judiciary [in Persian].

Ghasemzadeh, S. H. (2005). [The Basic Conditions of Infertility Contract Accuracy Using Gametes and Embryos]. Tehran: Samt and Ebne Sina Publications [in Persian].

Irvani, B. (1996). [Doroos Al-Tamhidiyeh fi Ghavaed Al-Feqh]. Qom: Anvar Al-Mahdi Publication [in Arabic].

Jafari Langroodi, M. (2009). [Terminology of Law]. Tehran: Ganje Danesh Library [in Persian].

Javaheri, H. (1999). [Bohooth fi Feqh Al-Moaser]. Qom: Majmao Al-Jazayer Publication [in Arabic].

Karimi, A. (2009). [Contrast between Ordinances Related to Actual Property Being and Potential Personality of Fetus]. The 1th Conference on Laboratory Fetus of Royan Institute, (2009/11/26) [in Persian].

Karimi, A. (2014). [Transference of Gamete and embryo from property rights perspective]. Fertilization Journal, 30, 11-36 [in Persian].

Katuzian, N. (2010). [Law of Property]. Tehran: Mizan Publications [in Persian].

Katuzian, N. (2008). [Elementary Course of Legal Acts]. Tehran: Publication of Enteshar Corporation [in Persian].

Khalafi, M. (2006). [Embryo donation in light of the jurisprudence and law]. Journal of Woman's Study, 33, 50-79 [in Persian].

Moein, S. M. (1992). [Moein Persian Dictionary]. 8thEd. Vol. 1. Tehran: Amir Kabir Publications [in Persian].

Mohaghegh Damad, S. M. (2010). [Medical Jurisprudence]. Vol.1. Tehran: Legal Publications [in Persian].

Mohseni, M. (2005). [Alfeqh va Masael Al-Tabiyeh]. Qom: Boostan Publication [in Persian].

Moravej Jazayeri, S. M. (1994). [Hod Al-Taleb fi Sharhe Al-Makaseb]. Vol 6. Qom: Darolketab Institution [in Arabic].

Mosavi Al-Khomeyni, R. (1992). [Tahrir Al-Vasileh]. Vol.2, Qom: Daro Al-Eslam [in Arabic].

Naebzadeh, A. (2001). [Artificial Insemination]. Vol.1. Tehran: Majd Publications [in Persian].

Najafi, M. (Dateless). [Javaher Al-Kalam]. Vol. 22. Beirut: Publication of Dar Al-Ahyae Al-Torath Al-Arabi [in Arabic].

Rasekh, M. (2004). [Biotechnology and Human, Issues and Views]. Journal of Legal Studies, 40, 9-92 [in Persian].

Safaee, S. H. (2007). [Individuals and Incapacitated Persons]. Tehran: SAMT Publications [in Persian].

Shahidi, M. (2008). [The Legal Status of Infants]. Tehran: Majd Publication [in Persian].

The Supreme Court of Iran (1959). Verdict No.38/11/10-5892 [in Persian].


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.