palette
مقایسه شادکامی، سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زودازدواج و دیرازدواج
اسماعیل سلیمانی, مجتبی حبیبی, محمد صاحب قران فرد

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه شادکامی، سبک­ های عشق و نارسایی­ هیجانی در افراد زودازدواج و افراد دیرازدواج بود. از بین جامعه آماری پژوهش حاضر که شامل کلیه زوج ­های ساکن شهر اردبیل بودند،50 آزمودنی زودازدواج (25 زن و 25 مرد) و 50 آزمودنی دیرازدواج (25 زن و 25 مرد) به روش نمونه­ گیری در دسترس به عنوان دو گروه مورد مطالعه انتخاب شدند. فهرست شادکامی آکسفورد، آزمون سبك­هاي عشق و مقیاس آلکسی‌تیمیا به عنوان ابزارهای جمع­ آوري اطلاعات بر روي آزمودنی­ ها اجرا شد. روش تحقيق پژوهش حاضر علي ـ مقايسه­اي بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از آزمون تحليل واريانس چندمتغيري و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات شادکامی، سبک­ های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زودازدواج و افراد دیرازدواج تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به طوری که میانگین نمرات افراد دیرازدواج در متغیر شادکامی، سبک عشق واقع­گرا و سبک عشق رفاقتی بیشتر از افراد زودازدواج بود. اما میانگین نمرات افراد زودازدواج در سبک عشق رمانتیک، سبک عشق وابسته، دشواری شناسایی و توصیف هیجانات و تفکر عینی در مقایسه با افراد دیرازدواج به طور معناداری بیشتر بود. براساس این نتایج پیشنهاد می­شود متخصصین خانواده در مراجعان زودازدواج و دیرازدواج این متغیرها را مدنظر داشته باشند.

واژگان کلیدی
شادکامی-سبک های عشق-نارسایی هیجانی- افراد زودازدواج- افراد دیرازدواج

منابع و مآخذ مقاله

افخمي، ا.، بهرامي، ف. و فاتحي‌زاده، م. (1386). بررسي رابطه بين ميزان بخشودگي و تعارض زناشويي زوجين در استان يزد. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 3(9)، 442-431.

استرنبرگ.، ر. (1987). قصه عشق؛ نگرشي تازه به روابط زن و مرد، ترجمه ع. بهرامي (1382). تهران: انتشارات رشد.

چلبیانلو، غ. ر. (1383). بررسی رابطه شادکامی ذهنی و رضایت زناشویی در زوجین زودازدواج و زوجینی که مدت زیادی از ازدواج آن‌ها می‌گذرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد شیراز.

دلاور، ع. (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

ذوالفقارپور.، م. (1380). بررسي رابطه بين ساختار مدرن در خانواده با رضايت‌مندي زناشويي زنان كارمند و خانه‌دار. پايان‌نامه كارشناسي ارشد مشاوره. دانشگاه الزهراء.

رفیعی‌نیا، پ. و اصغری، آ. (1386). رابطه بين انواع عشق و بهزيستي ذهني در دانشجويان متأهل. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 3(9)، 501-491.

ضميرى، ا.، ابافت، ح.، روشنی، خ. و عسگري، پ. (1390). رابطه باورهاي مذهبي و شادكامي با بخشودگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز. يافته‌هاى نو در روان‌شناسى، 6(21)، 112-89.

فرح‌بخش. ك. و شفيع‌آبادي، ع. (1385). ابعاد عشق‌ورزي براساس نظريه سه‌بعدي عشق در چهار گروه از زوج‌هاي در مرحله نامزدي، عقد، ازدواج و داراي فرزند. دانش و پژوهش در روان‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، 30(6)، 101-88.

مجدالدین، ا. (1386). بررسی دلایل و آثار افزایش سن ازدواج دختران روستایی در آشتیان. پژوهش‌نامه علوم انسانی،53(6)، 375-386.

مزلو، ا. (1987). انگیزش و شخصیت، ترجمه ا. رضوانی (1375). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

مظاهري، ع.، حيدري، م. و پوراعتماد، ح. (1384). مقايسه بهداشت رواني در زوج‌هاي جشن ازدواج دانشجويي و زوج‌هاي عادي. مجله روان‌شناسي، 7(1)، 36-49.

موسوي، ا. (1386). مشاوره قبل از ازدواج با نگاه كاربردي، تهران: مهركاويان.

نوربالا، ا. و علی‌پور، ا. (1378). بررسی مقدماتی و روایی پرسش‌نامه آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران. اندیشه و رفتار، 5(1و2)، 66-55.

Afkhami, A., Bahrami, F., & Fatehizde, M. (2006). [Examines the relationship between forgiveness and marital conflicts in Yazd province]. Journal of Family Research, 3(9), 442-431 [in Persian].

Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali. M. H. (2010). Effect of family problem solving on marital satisfaction. Journal of Applied Science, 1(8), 682-687.

Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale: II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38, 33-40.

Baily, T. C., & Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychological Record, 57(2), 233-240.

Berenbaum, H. (1996). Childhood abuse, alexithymia and personality disorder. Journal of Psychosomatic Research, 41(5), 585-595.

Booth, A., Johnson, D., White, L. K., & Edwards, J. N. (1986). Divorce and Marital Instability over the Life Course. Journal of Family Issues, 7(4), 421-442.

Brunner, A. (2004). Positive psychology, the science of happiness and human strengths. New York: Routledge.

Carver, C. S. (2004). Self-regulation of action and affect. In R.F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds), Handbook of Self-regulation. Research, Theory, and Applications (pp. 13–39). New York: Guilford.

Chalabianloo, G. (2003). Evaluate the relationship between subjective happiness and marital satisfaction in early marriage couples and couples who married a long time ago. Master's thesis. Azad University of Shiraz [in Persian].

Delavar, A. (2005). [Theoretical and practical research in the humanities and social sciences]. Tehran: Roshd Publications [in Persian].

Diblasio, F. A. (2000). Decision – based forgiveness treatment in cases of marital infidelity. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 37(4), 149-158.

Engel, G., Olson, K. R., & Patrik, C. (2000). The personality of love: Fundamental motives and traits related to components of love. Personality and Individual Difference, 32(6), 839-853.

Enright, R. (2011). Psychological Science of Forgiveness: Implications for Psychotherapy and Education. The Conference of Neuroscience and Moral Action: Neurological Conditions of Affectivity, Decisions, and Virtue. Pontificia Universita della Santa Croce, Rome, Italy.

Farahbakhsh, K., & Shafiabadi, P. (2005). [Dimensions of Love Based on the theory of three-dimensional love in the nomination in four groups of couples, marriage, marry and have children]. Knowledge and Research in Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Esfahan), 30 (6), 101-88 [in Persian].

Furnham, A., & Brewing, C. (1990). Personality and happiness. Personality and Individual Differences, 11, 1093-1096.

Glasser, M. D., & William. R. (2000). Counseling with choice theory the new reality therapy. New York: harper Collin publisher.

Hatfield, E., Pillemer, T., O’Brien, M., & Lee, Y. (2008). The endurance of love: passionate and companionate love in newlywed and long-term marriages. Interpersona, 2(1), 35-64.

Hendrick, C., & Hendrick, S. (1989). Research on love: Does it measure up? Journal of Personality and Social Psychology, 56(4), 784-794.

Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 1073–1082.

Humphreys, T. P., Wood, L. M., & Parker, J. D. A. (2009). Alexithymia and satisfaction in intimate relationships. Personality and Individual Differences, 46(2), 43–47.

Johansson, D. R., Amoloza, T. O., & Boot, A. (1992). Debility and development change in marital quality: a three wave panel analysis. Journal of Marriage the Family, 54(5), 582- 594.

Kokkonen, P., Karvonen, J. T., Veijola, J., Laksy, K., Jokelainen, J., Jarvelin, M. R & Joukamaa, M. (2001). Prevalence and sociodemographic correlates of alexithymia in a population sample of young adults. Comprehensive Psychiatry, 42(6), 471–476.

Majdaddin, A. (2006). [The study of causes and effects of girls’ marriage age increasing in rural on Ashtian]. Journal of Human Sciences, 53(6), 375-386 [in Persian].

Maslow, A. (1987). Motivation and Personality (A. Rezvani Trans.). Mashhad: Astan Quds Razavi [in Persian].

Matsuyuki, M. (2011). An examination of the process of forgiveness and the relationship among state forgiveness, self-compassion, and psychological well-being experienced by Buddhists in the United States. A Doctoral dissertation in Education, the University of Kentucky.

Mazaheri, A., Heidari, M., & Pouretemad, H. (2004). Comparison of Mental Health in Student Wedding Ceremony couples and normal couples. Journal of Psychology, 7(1), 36-49 [in Persian].

Mousavi, A. (2007). [Premarital counseling with practical view]. Tehran: Mehr Kavian Publications [in Persian].

Mullet, E., & Girard, K. (2000). Developmental and cognitive points of view on forgiveness. In McCullough, M. E., Pargament, K. I., & Thoresen, C. E. (Ed.). Forgiveness: Theory, research, and practice (PP.111-132). New York: Guilford Press.

Myerberg. L. (2011). Forgiveness and Self-Regulation: Forgiveness as a Mechanism of Self-Regulation: An Ego-Depletion Model. Honors Thesis in Psychology, University of Richmond.

Nemiah, J. C. (1996). Alexithymia: Present, past, and future? Psychosomatic Medicine, 58(3), 217–218.

Noorbala, A & Alipour, A. (1378). [A preliminary study and the validity of the Tehran University of Oxford]. Thought and Behavior, 5(1, 2), 66-55 [in Persian].

Rafinea, P., & Asghari, A. (2006). [The relationship between types of love with subjective well-being in married students]. Journal of Family Research, 3(9), 501-491[in Persian].

Rice, P. (1997). Intimate relationships, marriage and families. London: Mayfield Publishing Company.

Rogers, S. J., & De Boer, D. D. (2001). Changes in wives’ income: effects on marital happiness, psychological well-being, and the risk of divorce. Journal of Marriage and Family 63(2), 458–472.

Schoen, A. N., Rothert, K., Nicola, J., Kim, J., & Young, J. (2007). Women’s employment, marital happiness, and divorce. Social Forces 81(2) 643–662.

Schumm, W. R., & Bugaighis, M. A. (1986). Marital quality over the marital career: Alternative explanation. Journal of Marital and the Family, 48, 165- 168.

Stephen, J. P., Linley, A., Harwood, J., Lewis, C. A., & Mc Collam, P. (2004). Rapid assessment of well-being: The Short Depression-Happiness Scale (SDHS). Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 77(2), 463-478.

Sternberg, G. (1987). Love Story, a new approach to male-female relationships (A. Bahrami, Trans.). Tehran: Roshd [in Persian].

Valiant, C. O., & Valiant, G. E. (1993). Is the u-curve of marital satisfaction and illusion? A 40-year study of marriage. Journal of marriage and the family, 55(1), 230- 240.

Veenhoven, R. (2005). Is happiness relative? Social Indicators Research, 24(1), 1-34.

Wagner, H., & Lee, V. (2008). Alexithymia and individual differences in emotional expression. Journal of Research in Personality, 42(3), 83–95.

Zamiri, A., Abaft, H., Roshani, K., & Asghari, P. (2011). [The relationship between religious beliefs and happiness with students’ impunity of Islamic Azad University of Ahvaz]. New findings in Psychology, 6 (21), 112-89 [in Persian].

Zolfagharpour, M. (2000). Examine the relationship between modern family structure with marital satisfaction in Women employees and housewife. Master thesis. Al-Zahra University [in Persian].


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.