palette
بررسی نارسايي ارزيابی روان‌شناسی قانونی در پرونده‌های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربيت

چکیده
رسيدگی به کودکان و نوجوانان بزهکار در حوزه کار روان‌شناسی قانونی قرار دارد. ارائه خدمات بهتر به اين جمعيت مستلزم رويکرد تخصصی، در حوزه‌های ارزيابی، تشخيص و درمان است. از اين-رو نوع اطلاعات دريافتی از مورد می‌تواند فعاليت-های مراکز اصلاح و تربيت را هدفمند و در چارچوب اهداف تعيين‌شده هدايت کند. ايـن مطـالعـه بـه منـظـور بـررسـی ويـژگـی-های جمعيت‌شناختی و روانی ـ اجتماعی نوجوانان بـزهکار در کانون اصلاح و تربيت و ارزيابی نوع اطلاعات روان‌شناختی و قانونی گردآوری شده به هنگام ورود آن‌ها به کانون اصلاح و تربيت صورت گرفته است. برای اين منظور پرونده 120 نوجوان بزهکار پسر ساکن در کانون اصلاح و تربيت مورد مطالعه محتوايي قرار گرفت. از ميان اين پرونده‌ها 78 مورد که حاوی اطلاعات معتبری بودند انتخاب و اطلاعات موجود در آن‌ها در سه طبقه گزارش شد: روانی ـ فردی، وضعيت خانوادگی و ويژگی-های مرتبط با همسالان و مدرسه. نتايج در وهله اول نشان می‌دهد که اين تحقيق پيشنهاد می‌کند برای ارزيابی و ارائه خدمات متناسب‌تر به اين دسته از کودکان و نوجوانان، می‌بايست فرم‌های استانداردی برای ارزيابی روان‌شناختی از نظر روان‌شناسی قانونی تدوين و در اين‌گونه مراکز به-صورت يکسان اجرا شود. شيوع مشکلات متفاوت روانی ـ خانوادگی ـ تحصيلی در اين گروه، نياز به توجه دقيق به اين مشکلات را پيش از زدن برچسب بزهکار به آن‌ها ضروری می‌سازد.
واژگان کلیدی
ارزيابی روان‌شناختی، کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربيت

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.