palette
پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي از طريق ميزان دلبستگي

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان رابطه و پيش-بيني پيشرفت تحصيلي از طريق دلبستگي به مادر، پدر و همسالان و هم‌چنين ساير ابعاد آن يعني اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همسالان مي‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي است. نمونه مورد بررسي در اين تحقيق 200 نفر (100 نفر دختر و 100 نفر پسر) از دانش‌آموزان سال اول دبيرستان بودند كه براساس نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش جهت سنجش دلبستگي، پرسشنامه دلبستگي به والدين و همسالان (IPPA) بود. معدل دروس نهايي دانش‌آموزان در سال سوم راهنمايي به‌عنوان ملاك سنجش پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. يافته‌هاي پژوهش نشان‌دهنده رابطه معني‌دار دلبستگي مادر، پدر و همسالان، با ضريب همبستگي 378/0=r، 352/0= r و 342/0=r با پيشرفت تحصيلي بود. نتيجه نهايي تحقيق نشان داد كه دلبستگي به مادر بيشترين قدرت پيش‌بيني‌كنندگي پيشرفت تحصيلي را دارد. بر اين اساس دلبستگي به مادر توانايي پيش‌بيني 3/14% از تغييرات پيشرفت تحصيلي را دارد. از طرف ديگر از ميان خرده-مقياس‌هاي دلبستگي (اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همسالان)، اعتماد به مادر با پيش‌بيني 5/15% از تغييرات پيشرفت تحصيلي بيشترين توانايي پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي را دارد.
واژگان کلیدی
پيشرفت تحصيلي، دلبستگي به والدين و همسالان

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.