palette
آموزش‌ روش حل مسئله به مادران و تأثیر آن بر روابط خانوادگي

چکیده
مهارت حل‌ مسئله يكي از مهارت‌هاي شناختي است كه انسان را در حل مسائل دروني و بيروني خود ياري مي‌دهد. آموزش اين مهارت مي‌تواند از بروز مسائل و مشكلات نوجوانان و بحراني شدن تعارض‌هاي خانوادگي پيشگيري كند. حل ‌مسئله يكي از مهارت‌هاي مهم زندگي است كه بسياري از والدين و فرزندان با آن آشنا نيستند. بر اين اساس برخي از متخصصان به طراحي و اجراي كارگاه‌هاي آموزش حل‌مسئله برای والدين، كودكان و نوجوانان پرداخته‌اند. هدف از پژوهش حاضر ارزشيابي كارگاه‌هايي با عنوان تربيت نوجوان انديشمند بوده است كه در آن مهارت‌هاي حل‌ مسئله به گروهي از مادران كه فرزندان آنان در آستانة دوران نوجواني قرار دارند، آموزش داده شده است. در كارگاه تربيت نوجوان انديشمند مهارت‌هاي درك احساسات و نظرات ديگران، درك انگيزه‌ها، يافتن راه‌حل‌هاي متعدد براي يك مسئله، در نظر گرفتن عواقب و نتايج امور و برنامه‌ريزي متوالي با استفاده از طرح درس‌هايي آموزش داده شده است. گروه نمونه مطالعه حاضر شامل 96 نفر از مادران نوجواناني هستند كه در برخي مدارس غيرانتفاعي شهر تهران مشغول به تحصيل بوده‌اند. این مادران در پنج كارگاه آموزشی که هر كارگاه شامل 10 جلسه آموزشي دو ساعته است زير نظر مجريان مجرب آموزش ديده‌اند. اين پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون بدون گروه گواه است. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از اجراي پرسشنامه ارزيابي خانواده گردآوري شده است. با استفاده از اين ابزار كاركرد خانواده در سه عامل ارتباط، پاسخدهي عاطفي و مشاركت عاطفي در قبل و بعد از اجراي كارگاه مقايسه شده است. يافته‌ها بيانگر تأثير اين كارگاه‌ها بر بهبود عملكرد آزمودنی‌‌ها در عامل مشاركت عاطفي است. در خاتمه، بحث و نتیجه‌گیری، كاربرد يافته‌هاي تحقيق، محدوديت‌ها و هم‌چنين پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آينده ارائه شده است.
واژگان کلیدی
حل مسئله، دانش‌افزايي والدين، آموزش مادران، سبك‌هاي فرزندپروري

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.