palette
بررسی نقش انعطاف‌پذیری و انسجام خانوادهدر هدف‌گرایی فرزندان

چکیده
هدف‌گرایی فرزندان یکی از مفاهیم اساسی روان‌شناسی انگیزش محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسي میزان پیش‌بینی جهت‌گیری هدف فرزندان شامل: اهداف تسلط رویکردی، تسلط اجتنابی، عملکرد رویکردی و عملکرد اجتنابی توسط انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده است. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 449 دانش‌آموز دختر (243 نفر) و پسر (206 نفر) دبيرستان‌هاي مختلف شهر شيراز بودند. براي سنجش جهت‌گیری هدف از مقیاس اهداف پیشرفت الیوت و مک‌کریگور (2001) و براي سنجش انعطاف‌پذیری خانواده از مقیاس انعطاف‌پذیری مثبت شاکری (1382) و در نهایت براي سنجش انسجام خانواده از مقیاس انسجام خانواده سـامـانی (1381) استفاده شد. روايي مقیاس‌ها از طریق همبستگی هر گویه با نمره کل و پايايي آن‌ها به روش آلفاي کرونباخ و بازآزمایی تعيين شد. نتايج بيانگر روايي و پايايي مطلوب مقیاس‌ها بودند. با استفاده از تحليل رگرسیون چندگانه به روش همزمان میزان پیش‌بینی هر یک از جهت‌گیری هدف فرزندان توسط انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان دادند که انسجام خانواده پيش‌بینی‌کننده مثبت اهداف تسلط رویکردی، عملکرد رویکردی و پیش‌بینی‌کننده منفی عملکرد اجتنابی بود. انعطاف‌پذیری خانواده پيش‌بینی‌کننده مثبت هدف تسلط رویکردی و پیش‌بینی‌کننده منفی اهداف تسلط اجتنابی و عملکرد اجتنابی بود.
واژگان کلیدی
جهت‌گیری هدف، انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.