palette
سهم ابعاد كاركرد خانواده در ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله در بيماران مبتلا به اختلال مولتيپل اسكلروزيس

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي سهم ابعاد كاركرد خانواده در ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله در بيماران مبتلا به اختلال مولتيپل اسكلروزيس انجام يافت. در این مطالعه 94 بيمار از ميان بيماران مبتلا به اين عارضه كه به‌صورت تصادفي ظرف مدت 1 ماه جهت گرفتن مجوز دارو به معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران (واحد بيماران خاص) مراجعه كرده بودند و پس از آگاهي از اهداف پژوهش و اعلام رضايت، شركت کردند پرسشنامه‌هاي ابزار سنجش خانواده (FAD) و پرسشنامه راهبردهای مقابله توسط این افراد تکمیل شد. با کمک تحلیل رگرسیون سهم ابعاد كاركرد خانواده در ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله در بيماران مبتلا به اين اختلال مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد که کارکردهای «حل مسئله»، «آمیختگی عاطفی» و «کنترل رفتاری» خانواده بیش از سایر کارکردها با راهبردهای مورد استفاده این بیماران ارتباط دارند.
واژگان کلیدی
ابعاد كاركرد خانواده، راهبردهای مقابله، اختلال مولتيپل اسكلروزيس

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.