palette
تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي مبتني بر قصه در كاهش نشانه‌هاي اختلال سلوك کودکان

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي مبتني بر قصه در كاهش نشانه‌هاي اختلال سلوك کودکان دبستاني (دختران 10 و 11 ساله) انجام شده است. براساس مطالعات، کودکان مبتلا به اختلال سلوک، در زمينه کاربرد مهارت‌هاي اجتماعي بسيار ضعيف عمل مي‌کنند و اين نقص به تداوم و تشديد مشکلات رفتاري آن‌ها مي‌انجامد. اين مطالعه از نوع تجربي حقيقي، با طرح پيش‌آزمون ـ پس-آزمون با گروه کنترل است.گروه نمونه اين پژوهش متشکل از 22 دختر دبستاني 10 و 11 ساله بودند که با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي در دو مرحله و سپس براساس نمره پرسشنامه علائم مرضي کودکان CSI-4 (فرم والد و معلم) و پرسشنامه ارزيابي رفتار راتر (فرم معلم و والد) انتخاب شدند. از اين افراد 11 نفر به‌طور تصادفي در گروه آزمايش و 11 نفر ديگر در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش در طول 1 ماه، 12 جلسه تحت آموزش مهارت-هاي اجتماعي با شيوه قصه‌گويي و فعاليت‌هاي مکمل قرار گرفت. داده‌هاي پس‌آزمون، سه هفته پس از اتمام جلسات جمع‌آوري و با استفاده از آزمون تحليل کواريانس بررسي شد. نتايج نشان دادند که براساس هر دو فرم دو پرسشنامه، آموزش مهارت‌هاي اجتماعي مبتني بر قصه موجب كاهش نشانه‌هاي اختلال سلوك در آزمودني‌ها می‌شود (005/0>P). اين نتيجه با يافته‌هاي پژوهشگران ديگر تطابق دارد و قابليت کاربرد قصه و ساختار آن را در آموزش و درمان مشکلات رفتاري کودکان نشان مي‌دهد.
واژگان کلیدی
آموزش مهارت‌هاي اجتماعي، اختلال سلوک، کودکان، قصه‌گويي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.