palette
تأثير آموزش تعهد پيش از ازدواج بر بهبود ویژگی‌های تعهد در دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده
در اين پژوهش تأثير آموزش تعهد پيش از ازدواج بر بهبود ويژگي‌هاي تعهد در دختران دانشجو مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور، 30 نفر دانشجوي دختر از ميان دانشجويان دانشگاه آزاد، به‌صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. افراد گروه نمونه به‌طور تصادفي در دو گروه آزمايش (15 نفر) و گروه كنترل (15 نفر) گمارش شدند. طرح پژوهش، نيمه تجربی از نوع پيش‌آزمون ـ -پس‌آزمون با گروه کنترل بود. پس از اجراي پيش‌آزمون با استفاده از آزمون سنجش ويژگي‌های تعهد فر1 (1988) برای هر دو گروه، گروه آزمايش به مدت 6 هفته، هر هفته يک جلسه 45 دقيقه‌ای، تحت آموزش پيش از ازدواج تعهد قرار گرفتند و پس از پايان اين مدت، پس-آزمون سنجش ويژگي‌هاي تعهد، براي هر دو گروه اجرا شد. يافته‌هاي تحقيق با استفاده از روش تحليل كوواريانس تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها نشان دادند كه آموزش تعهد پيش از ازدواج، بر بهبود ويژگي‌هاي تعهد و افزایش ميزان آن تأثير مثبت داشته، و نمرات پس‌آزمون گروه آزمايش به‌طور معنی‌داری نسبت به نمرات گروه کنترل بيشتر است.
واژگان کلیدی
آموزش تعهد پيش از ازدواج3، ويژگي‌هاي تعهد، دختران دانشجو

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.