palette
هم‌وقوعي رفتارهاي پرخطر در بين نوجوانان دبيرستان‌هاي شهر تهران

چکیده
رفتارهاي پرخطر به رفتارهايي اطلاق مي‌شود که احتمال نتايج مخرب جسمي، روان‌شناختي و اجتماعي را براي فرد افزايش دهد. اين رفتارها در نوجوانان با يکديگر به شدت همبسته‌اند و از الگوي هم‌تغييري پيروي مي‌کنند. خطرپذیری جنسی به‌دلیل پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران از قبیل بارداری، بیماری‌های عفونی و ابتلا به اچ‌آی‌وی در سال‌های اخیر بیش از سایر رفتارهای پرخطر مورد تأکید واقع شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي فراوانی و هم‌وقوعي انواع خطرپذیری‌ها و تأثیر زمینه‌های مختلف جمعیت-شناختی بر این هم تغییری و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری است نمونه تحقیق 807 دانش‌آموز پايه دوم، سوم و چهارم مقطع متوسطه شهر تهران (371 پسر و 436 دختر) را در برمی‌گیرد كه با روش نمونه-گيري طبقه‌اي و متناسب با حجم انتخاب شدند. براي سنجش خطرپذيري از مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني (IARS) (زاده‌محمدي، احمدآبادي و حيدري، 1386) استفاده شد. برحسب یک مقیاس 5 قسمتی، میانگین خرده مقياس‌هاي گرايش به جنس مخالف 24/3، رابطه و رفتار جنسي 15/2، مصرف الکل 00/2، سيگار 87/1 و مصرف مواد مخدر و روان‌گردان 74/1 بدست آمده است. نتایج نشان داد که بین تمامی رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است. الکل، دوستی با جنس مخالف و موادمخدر و روان‌گردان به همراه جنسیت (پسر)، تحصیلات مادر (دانشگاهی)، رشته تحصیلی (انسانی) و درآمد خانواده (زیر 200 هزار تومان) بیشترین واریانس خطرپذیری جنسی را در نوجوانان تبیین می‌کنند. وجود همبستگي بين رفتارهاي پرخطر، به متوليان سلامت اجتماعي و نهادهايي چون آموزش و پرورش کمک مي‌کند تا با شناسايي رفتارهايي که با صرف هزينه و زمان کمتر قابل کنترل است، از بروز و ظهور ساير رفتارها در دانش‌آموزان پيشگيري کنند.
واژگان کلیدی
نوجوان، رفتار پرخطر، خطرپذيري جنسی، هم وقوعي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.