palette
راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی

چکیده
هدف این مطالعه بررسی راهبردهاي مقابله‌اي در والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي تحت پوشش مرکز ساماندهی درمان و توان‌بخشی اختلالات اتیستیک و مرکز اتیسم به‌آرا در تهران می‌باشند از این جامعه آماری 43 زوج از والدین به شیوه تصادفی انتخاب شدند. برای گروه گواه، 43 زوج والدین با روش نمونه‌گيري غيرتصادفي از مناطق (2 و 6) تهران انتخاب و از نظر سن و تحصیلات خود و سن و جنس فرزندشان با گروه والدین کودکان اتیستیک همتا شدند. پرسشنامه‌ پاسخ‌های مقابله‌ای بیلینگز و موس روی اعضای دو گروه اجرا شد. تحلیل یافته‌ها نشان داد که مادران كودكان داراي اختلالات فراگير تحولي در مقايسه با مادران كودكان عادي بيشتر از راهبردهاي مقابله‌اي مبتني بر مهار جسماني استفاده مي‌كنند. اما بين سایر راهبردهاي مقابله‌اي تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. به‌طور کلی مادران مورد مطالعه در هر دو گروه، بیشتر از راهبردهای مبتنی بر مهار جسمانی و مهار هیجانی استفاده می‌کنند، در حالی‌که پدران بیشتر راهبردهای مقابله‌اي مبتني بر حل مسئله و ارزیابی شناختی را به‌کار می‌بردند.
واژگان کلیدی
راهبردهاي مقابله‌اي، والدين كودكان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.