palette
جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین دیدگاه­ های خانواده ایرانی درباره مفهوم سلامت خانواده انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع کیفی و نمونه­ گیری به صورت هدفمند بود. از مجموع 104 مصاحبه انجام شده در میان اقوام و مناطق مختلف ایران، 76 مصاحبه از كيفيت مناسب جهت تحليل داده ها برخوردار بود. براي تجزيه و تحليل داده­ ها از روش کلایزی استفاده شد. با بررسی گزاره­ های ثبت شده می­توان سلامت خانواده را در چهار طبقه جای داد: سلامت فردی، سلامت نهادی، سلامت تعاملی و سلامت جامعه ­ای. از مقایسه ویژگی­های خانواده سالم و آسیب­ دیده در این پژوهش، می­ توان چنین گفت که در نظر خانواده ایرانی، یک خانواده سالم، خانواده­ ای مادی­گرا و درگیر بقا، کارکردی، مذهبی، سنتی، سلسله­ مراتبی، وابستۀ متقابل، جمع­گرا، محافظه ­کار، مضطرب و نمایشی است. اگرچه جامعۀ ایرانی نشانه­ هایی از حرکت به سوی نوگرایی را بروز می­ دهد، اما خانواده ناسالم به­ زعم شرکت­ کنندگان در این تحقیق، بیشتر دربرگیرندۀ عناصر مدرن است تا سنتی. به نظر می ­رسد الگوی ایده آل خانواده ایرانی در درون ساختار سلسله مراتبی و جمع گرایانه تعریف می­ شود.

واژگان کلیدی
خانواده سالم- ایران- الگوی سلامت

منابع و مآخذ مقاله

بهبودی، م.، هاشميان، ك.، شريفي، ح .پ. و نوابي‌نژاد، ش. (1388). پیش‌بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی‌های شخصیتی زوجین. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 3(11)، 66-55.

جوادی، ب.، حسینیان، س. و شفیع‌آبادی، ع. (1388). اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان. خانواده‌پژوهی، 5 (20)، 517-503.

عباس‌زاده، م. (1391). تأملي بر اعتبار و پايايي در تحقيقات كيفي. جامعه‌شناسی کاربردی، 23(1)، 34-19.

قمری، م. و خوشنام، ا. ح. (1390). بررسی رابطه عملکرد خانواده اصلی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان. خانواده‌پژوهی 7(27)، 354-343.

مظاهری، ع.، صادقی، م. س. و حیدری، م. (1387). مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آن‌ها. خانواده‌پژوهی، 4(16)، 351-329.

ملاشریفی، ش.، وخشور، ح. و سلیمی‌زاده، م. ک. (1384). هنجاریابی مقیاس جو خانواده برای خانواده ایرانی ساکن تهران. خانواده‌پژوهی، 1(3)، 268-255.

Abbaszadeh, M. (2012). [Validity and reliability in qualitative researches]. Applied Sociology, 23(1), 19-34 [in Persian].

Artz, S., Nicholson, D., Halsall, E., & Larke, S. (2001). A review of the literature on assessment risk, resiliency and need. The National Crime Prevention Center, Department of Justice. Available at: http://cyc.uvic.ca/naty/Literature_Review.pdf.

Barnhill, L. R. (1979). Healthy family systems. The Family Coordinator, 28(1), 94-100.

Behboudi, M., Hashemiyan, K., Sharifi, H. P., & Navabi Nezhad, S. (2009). [Family Functioning Based on Couples’ Personality Traits]. Thought and Behavior in Clinical psychology, 3(11), 55-66 [in Persian].

Bomar, P. (2004). Promoting health in families: Applying family research and theory to nursing practice (3rd ed.). Philadelphia: Saunders.

Bowen, M. (1978). Family Therapy in Clinical Practice. New York: Aronson.

Carr, A. (2012). Family therapy: Concepts, process, and practice. Malden: John Wily & Sons.

DePaul, N. (2006). Healthy family functioning relationship advice and relationship tips. Journal of Council for Relationships, 215, 382-680.

Fleck, S. (1980). Family functioning and family pathology. Psychiatric Annuals, 10, 17-35.

Ghamari, M., & Khoshnam, A. H. (2011). [The Relationship of Original Family Function and Quality of Life among Students]. Journal of Family Research, 7(27), 343-354 [in Persian].

Grochowski, G. (2014). Families and health. New York: SAGE Publications, Inc.

Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton, N. J: Princeton University Press

Ingoldsby, B. B., Smith, S. R., Miller, J. E. (2004). Exploring family theories. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company.

Insel, P. M., & Roth, W. T. (2008). Core Concepts in Health Brief. Boston, MA: McGraw-Hill.

Javady, B., Hosseinian, S., & Shafiabadi, A. (2009). [The effectiveness of transactional analysis training on mothers to improve their family function]. Journal of Family Research, 5(20), 503-517 [in Persian].

Kalmijn, M. (1998). Intermarriage and homogamy: causes, Patterns, trends. Annual Review of Sociology, 24, 395-421.

Mazaheri, A., Sadeghi, M. S., & Heydari M. (2008). [A comparison of family structure perception and ideal. between parents and their young children]. Journal of Family, 4(16), 329-351 [in Persian].

Molasharifi, S., Vakhshour, H., & Salimizadeh, M. K. (2005). [Standardizing the Family Atmosphere Scale for Iranian Family of Tehran’s Residential Area]. Journal of Family Research, 1(3), 255-268 [in Persian].

Olson, D. H., DeFrain, J. D., & Olson, A. K. (1999). Building relationships: developing skills for life. Minneapolis, MN: Life Innovations Inc.

Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Caplan, M. D., (2003) .Synopsis of psychiatry behavioral sciences and clinical psychiatry. New York: John Wiley and Sons.

Samani, S. (2005). Family process and content model. International society for theoretical psychology conference, 20-24 June 2005, Cape Town, South Africa.

Samani, S. (2007). Spouse selection: Important criteria for Iranian youth. Psychological Report, 100, 59-65.

Satir, V. (1972). Peoplemaking. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.

Schwartz, S. H. (1994). Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values. In U. Kim, H.C. Triandis, C. Kagitcibasi, S. Choi, S., & G. Yoon, (Eds.), Individualism and collectivism: Theory, method and applications (pp. 85-119). Thousands Oaks, CA: Sage.

Sperry, L. (2012). Assessment of couples and families: contemporary and cutting edge strategies. New York: Taylor and Francis group.

Walsh, F. (1982). Normal family processes. New York, NY, US: Guilford Press.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.