palette
میانجی گری سبک های کنترل تعارض، در رابطه فضایل و رضایت زناشویی
حسین نادری, حسین پورشهریار, امید شکری

چکیده
گاه علی‌رغم آگاهی از شیوه­های تعارضی سازگارانه، انگیزه­ای برای رفتار مناسب احساس نمی­شود. انتظار می­رود تا فضیلت­ها با تأثیر بر انگیزش برای رفتار اخلاقی، بر احتمال رفتارهای سازگارانه بیفزایند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه­ منش و فضایل خانوادگي، منابع خانوادگي و بينش مشترک زیربنایی آن که از دیدگاه روان­شناسی مثبت، عناصر درونی لازم برای داشتن یک زندگی سالم هستند، با رضایت زناشویی پرداخته است؛ در این راستا، سبـک­هـای کنترل تعارض زوجین واسطه­ای فـرض می­شود که فضایل را با رضایت زناشویی پیوند می‌دهد. طی یک طرح همبستگی، دانشجویان ساکن در خوابگاه­های متأهلی چند دانشگاه، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های توانمندی­های منشی، رضایت زناشویی، و سبک­های کنترل تعارض را تکمیل نمودند؛ داده­ها با روش مدل­یابی معادلات ساختاری تحلیل ­شد.شجاعت و تعالی، پیش­بین رضایت زناشویی و سبک­های کنترل تعارض سازگارانه هستند، اما انسانیت رابطه­ معنی­داری با رضایت ندارد. سبک­های کنترل تعارض سازگار، در رابطه­ فضایل و رضایت‌مندی میانجی­گری می­کنند. رضایت زناشویی بیشتر از آن‌که ناشی از عشق میان همسران باشد، ریشه در ویژگی­های درونی فرد دارد. فضایل با تأثیر بر شیوه­های تعامل زوجین در حین تعارض، بر پیامد ازدواج مؤثرند؛ تلویحات این نتایج برای مداخلات درمانی در خانواده­درمانی مثبت، مورد بحث قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
توانمندی‌های منشی- فضایل- سبکهای کنترل تعارض- رضایت زناشویی

منابع و مآخذ مقاله

آسوده، م. ح. (1389). فاکتورهاي ازدواج موفق از دیدگاه زوجین خوشبخت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران.

افخمی، ا.، بهرامی، ف. و فاتحی‌زاده، م. (1386). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال3، شماره 9، 431-442.

اولیاء، ن.؛ فاتحی‌زاده، م. و بهرامی، ف. (1385). تأثیر آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال 2، شماره 6، 119-135.

تبیک، م.؛ قربانی، ن. و رضازاده، س.م. (1392). رابطه انگیزش دینی و خودشناسی با فضایل اخلاقی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال 7، شماره 12، 135-148.

حبیبی، ح.؛ زارعی، ا. و قادری، ف. (1391). بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال 1، شماره4، 534-561.

خوشخرام، ن. و گلزاري م. (1390). اثربخشي آموزشي افزايش عاطفه مثبت بر ميزان رضايت زناشويي و سبک دلبستگي در دانشجويان متاهل. مطالعات روان شناختي، سال 7 ، شماره 3، 29-49.

زارعی، ا.؛ فلاح‌چای، ر. و حقیقی، ح. (1390). مقایسه سبک‌هاي حل تعارض زناشویی بین زوجین رضایت‌مند، زوجین داراي تعارض و زوجین در شرف طلاق. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال 41، شماره 1، 71-88.

سازمان ثبت احوال کشور. (1394). سایت رسمی: www.sabteahval.ir

سرمد، ز. (1378). متغیرهای تعدیل‌کننده و واسطه‌ای: تمایزات مفهومی و کاربردی. پژوهش‌های روان‌شناختی، دوره 5، شماره 3 و 4.

صادقی، م. س. (1389). الگوی تعاملی زناشویی در فرهنگ ایرانی و اثرمندی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر فرهنگ بر افزایش سازگاری زوجین ناسازگار. رساله دکتری رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

صیدی، م. س.؛ پورابراهیم، ت.؛ باقریان، ف. و منصور، ل. (1390). رابطه‌ بین معنویت خانواده با تاب‌آوری آن، با واسطه‌گری کیفیت ارتباط در خانواده. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، سال 2، شماره 5، 67-84.

عباسی، م.؛ دهقانی، م. و مظاهری، م. ع. (1389). بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال6، شماره 21، 5-22.

میرز، ل.؛ گامست، گ. و گارینو، ا. ج. (2006). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمه پاشاشریفی، ح، فرزاد، و، رضاخانی، س، حسن‌آبادی، ح، ایزانلو، ب و حبیبی، م. (1391). تهران: انتشارات رشد.

نادری، ح. (1392). نقش میانجی‌گر سبک‌های تعارضی در رابطه‌ توانمندی‌های منشی با رضایت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

نوربالا، ا. ع. (1390). سلامت روانی- اجتماعی و راهکارهاي بهبود آن. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال 17، شماره 2، 151-156.

هومن، ح. ع. (1390). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

Abasi, M., Dehghani, M., & Mazaheri, M. A. (2010). [Study of changes in marital satisfaction and its dimensions through the life cycle of the family: Trend Analysis]. Journal of Family Research, 6(21) 5-22 [in Persian].

Afkhami, A., Bahrami, F., & Fatehizadeh, M. (2007). [Study of relation between Forgiveness and Marital Conflict in Yazd spouses]. Journal of Family Research, 3(9) 431-442 [in Persian].

Al-Krenawi, A. (2012). A study of psychological symptoms, family function, marital and life satisfactions of polygamous and monogamous women: The Palestinian case. International Journal of Social Psychiatry, 58(1) 79–86.

Asoodeh, M. H. (2010). Factors of Successful marriage from satisfied spouses’ viewpoint. Master thesis in Family Consultation. Tehran University [in Persian].

Baron, R., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Consideration. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6) 1173-1182.

Blake, A. (2015). Balance Among Character Strengths and Meaning in Life. Journal of Happiness Studies, 16(5) 1247-1261.

Boyle, j. (2011). Similarity Effects of Character Virtues on Relationship Satisfaction. Master Dissretation in Psychology, Hanover College.

Brody, G., Stoneman, Z., Flor, D., & McCrary, C. (1994). Religion’s role in organizing family relationships: Family process in rural, two-parent African American families. Journal of Marriage and the Family, 56, 878–888.

Buschor, C., Proyer, R. T., & Ruch, W. (2013). Self- and peer-rated character strengths: How do they relate to satisfaction with life and orientations to happiness? Journal of Positive Psychology, 8(2), 116-127.

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, applications, and programming, 2nd Ed. New York: Taylor & Francis Group.

Caughlin, J. P., Huston, T. L., & Houts, R. N. (2000). How does personality matter in marriage? An examination of trait anxiety interpersonal negativity, and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 326-336.

Dillon, L., Nowak, N., Weisfeld, G., Weisfeld, C., Shattuck, K., Imamoğlu, O., Butovskaya, M., & Shen, J. (2015). Sources of Marital Conflict in Five Cultures. Evolutionary Psychology, 13(1) 1-15.

Driver, J. L., & Gottman, J. M. (2004). Daily Marital Interactions and Positive Affect During Marital Conflict Among Newlywed Couples. Family Process, 43(3) 301-314.

Fincham, F. D. (2003). Marital Conflict: Correlates, Structure, and Context. Current Directions in Psychological Science, 12(1) 23-27.

Fincham, F., & Beach, S. (2010). Marriage in the New Millennium: A Decade in Review. Journal of Marriage and Family, 72, 630 – 649.

Fitzpatrick, M. A. (1984). A Typological Approach to Marital Interaction: Recent Theory and Research. In Berkowitz L. (Eds.). Advances in Experimental Social Psychology. (pp. 1-47) Florida: Academic Press, Inc.

Furnham, A. & Lester, D. (2012). The Development of a Short Measure of Character Strength. European Journal of Psychological Assessment, 28(2) 95–101.

Geist, R. L., & Gilbert, D. G. (1996). Correlates of expressed and felt emotion during marital conflict: Satisfaction, personality, process and outcome. Personality and Individual Difference, 21(1) 49-60.

Gottman, J. M. (1993). The roles of conflict engagement, escalation, and avoidance in marital interaction: A longitudinal view of five types of couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(1) 6-15.

Gottman, J. M., Coan, J., Swanson, C., & Carrere, S. (1998). Predicting marital happiness and stability from newlywed interactions, Journal of Marriage & the Family, 60, 5-22.

Gottman, J. M. & Levenson, R. W. (1992). Toward a typology of marriage based on affective behavior: Preliminary differences in behavior, physiology, health, and risk for dissolution. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 221-233.

Graber, E., Laurenceau, J., Miga, E., Chango, J., & Coan, J. (2011). Conflict and Love: Predicting Newlywed Marital Outcomes from Two Interaction Contexts. Journal of Family Psychology, 25(4) 541–550.

Habibi, H., Zarei, A., & Ghaderi, F. (2012). [Study of factor structure and psychometric properties of Rahim Organizational Conflict Inventory-II, in Iranian couples]. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 1(4) 534-561 [in Persian].

Hooman, H. A. (2011). [Structural Equation Modeling with LISREL Application]. Tehran: Samt Publication [in Persian].

Ishii, K. (2010). Conflict Management in Online Relationships. Cyberpsychology, Behavior, And Social networking. 13(4) 365-370.

Karney, B. R., & Bardbury, T.N. (1997). Neuroticism, marital interaction and the trajectory of marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 2, 1075-1092.

Khoshkharam, N. & Golzari, M. (2012). [Training effectiveness of increasing positive affect on marital satisfaction and attachment style in married students]. Journal of Psychological Studies, 7(3) 29-49 [in Persian].

Korotkov, D., & Godbout, A. (2014). Personality, motivation, nature, and well-being. Personality and Individual Differences, 60, S65.

Leggett, D.G., Roberts-Pittman, B., Byczek, S., & Morse D.T. (2012). Cooperation, Conflict, and Marital Satisfaction: Bridging Theory, Research, and Practice. The Journal of Individual Psychology, 68(2) 182-199.

Linley, P., Maltby, J., Wood, A.M., Joseph, S., Harrington, S., Peterson. C., Park, N., & Seligman, M. (2007). Character strengths in the United Kingdom: The VIA Inventory of Strengths. Personality and Individual Differences, 43, 341–351.

Macaskilla, A. & Denovan, A. (2015). Assessing psychological health: the contribution of psychological strengths. British Journal of Guidance & Counselling, 42(3) 320–337.

Mackey, R. A., Diemer, M. A. & O'Brien, B. A. (2000). Conflict Management Styles of Spouses in Lasting Marriages. Psychotherapy, 37(2) 134-148.

Mahoney, A., Pargament, K., Jewell, T., Swank, A., Scott, E., Emery, E., & Rye, M. (1999). Marriage and the spiritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family Psychology, 13, 321–338.

Martinez-Marti, M. L., & Ruch, W. (2014). Character strengths and well-being across the life span: data from a representative sample of German-speaking adults living in Switzerland. Frontiers in Psychology, 5, 1253. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01253.

Meyers, L., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: design and interpretation (Pashasharifi, H., & others Trans.). Tehran: Roshd Publication.

Naderi, H. (2013). The mediating role of the conflict styles in relationship between Character Strengths and marital satisfaction. M. A Dissertation in general psychology, Shahid Beheshti University [in Persian].

Noorbala, A. A. (2011). [Psycho-Social health and Strategies for its improvement]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 17(2) 151-156 [in Persian].

Olson, J. R., Marshall, J. P., Goddard, H. w., & Schramm, D. G. (2015). Shared Religious Beliefs, Prayer, and Forgiveness as Predictors of Marital Satisfaction. Family Relations, 64(4) 519–533.

Oulia, N., Fatehizade, M., & Bahrami, F. (2006). [The effect of marriage enrichment training on increasing intimacy in couples]. Journal of Family Research, 2(6) 119-135 [in Persian].

Paleari, F.G., Regalia, C., & Fincham, F. D. (2010). Forgiveness and Conflict Resolution in Close Relationships: Within and Cross Partner Effects. Universitas Psychologica, 9(1) 35-65.

Park, N., & Peterson, C. (2006a). Character Strengths and Happiness among young children: content analysis of parental description. Journal of Happiness Studies, 7, 323-341.

Park, N., & Peterson, C. (2006b). Moral competence and character strengths among adolescents: The development and validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth. Journal of Adolescence, 29, 891–905.

Park, N., & Peterson, C. (2009). Character Strengths: Research and Practice. Journal of College & Character, 10(4) 323-341.

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. P. (2004). Strengths of Character and Well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23, 603-619.

Pearce, A.R., Chuikova, T., Ramsey, A., & Galyautdinova, S. (2010). A Positive Psychology Perspective on Mate Preferences in the United States and Russia. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(5-6) 742-757.

Peterson, C., & Seligman, M. P. (2004). Character strengths and virtues: a handbook and classification. Washington, DC: American Psychological Association & Oxford University Press, Inc.

Prager, K., Shirvani, F., Poucher, J., Cavallin, G., Truong, M. & Garcia, J. (2015). Recovery from conflict and revival of intimacy in cohabiting couples. Personal Relationships, 22(2) 308-334.

Preacher, K. J., & Hayes, A. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36 (4) 717-731.

Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. The International Journal of Conflict Management, 13(3) 206-235.

Rahim, M. A., Buntzman, G. F. (1999). An empirical study of the stages of moral development and conflict management styles. The international journal of conflict management, 10(2) 154-171.

Rahim, M. A., Kaufman, S., & Psenicka, C. (2004). A Model of the Styles of Handling Conflict, Marital Satisfaction, and Instability. IACM 17th annual conference Paper: Washington University.

Ramos, S. L. (2015). The negative reciprocity process in marital relationships: A literature review. Aggression and Violent Behavior, 24, 113-119.

Sadeghi, M. S. (2010). Marital Interaction Patterns in Iranian Culture and the Effectiveness of Culture-Based Communication Skills Training on Enhancing Marital Adjustment in Distressed Couples. Doctoral Thesis in Psychology, Shahid Beheshti University [in Persian].

Sarmad, Z. (2000). [Moderator and Mediator Variables: Conceptual and Strategic Distinctions]. Psychological Research, 5(3-4) 63-80 [in Persian].

Schneewind, K. & Gerhard, A.K. (2002). Relationship Personality, Conflict Resolution, and Marital Satisfaction in the First 5 Years of Marriage. Family Relations, 51, 63–71.

Seligman, M. E. P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York, NY: Free Press.

Seydi, M., Pourebrahim, T., Bagherian, F., & Mansour, L. (2011). [Relation between families’s Spirituality and its Resilience, with mediation of Quality of communi-cation in the family]. Journal of Psychological Models and Methods, 2(5) 67-84 [in Persian].

Shi, L. (2003). The Association between Adult Attachment Styles and Conflict Resolution in Romantic Relationships. The American Journal of Family Therapy, 31, 143–157.

Sierau, S., & Herzberg, P.Y. (2012). Conflict Resolution as a Dyadic Mediator: Considering the Partner Perspective on Conflict Resolution. European Journal of Personality, 26, 221–232.

Sillars, A. L. (1980). Attributions and communication in roommate conflicts. Communication monographs, 47, 180-200.

Steen, T. A. (2003). Is character sexy? The desirability of character strengths in romantic partners. Doctoral Dissertation. Available from ProQuest Dissertations and Thesis database. (UMI No. 3079534).

Straus, M. A. (1979). Measuring intra-family conflict and violence: The conflict tactics (CT) scale. Journal of marriage and the family, 41(1) 75-88.

Tabares, A., Gottman, J.M. (2003) A Marital Process Perspective of Adolescent Romantic Relationships. In P. Florsheim (Ed.), Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research, and practical implications (pp.337-354). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Tabik, M., Ghorbani, N., & Rezazade, S. M. (2013). [The relation of Religious motivation and self-knowledge with moral virtues]. Journal of Islam & Psychology, 7(12) 135-148 [in Persian].

The National Organization for Civil Registration of Iran (2015). www.sabteahval.ir [in Persian].

Toussaint, L., Worthington, E., & Williams, D. R. (Eds.). (2015). Forgiveness and Health: Scientific Evidence and Theories Relating Forgiveness to Better Health. New York: Springer.

Valerie, F. W., & Paul, A. B. (2008). Predicting interpersonal conflict resolution styles from personality characteristics. Personality and Individual Differences, 45, 126-131.

Weber, M., Ruch, W. (2012). The role of character strengths in adolescent romantic relationships: An initial study on partner selection and mates’ life satisfaction. Journal of Adolescence, 35, 1537-1546.

Weston R., & Gore, Jr. P. (2008). A Brief Guide to Structural Equation Modeling. The Counceling Psychologist, 34(5) 719-751.

Wilcox, W. B., & Wolfinger, N. H. (2008). Living and Loving “Decent”: Religion and Relationship Quality among Urban Parents. Social Science Research, 37(3) 828-843.

Zarei, A., Falahchai, R., & Haghighi, H. (2011). [Comparsion of styles of conflict resolution between satisfied couples, conflicting couples and couples about to divorce]. Journal of Psychology & Education, 41(1) 71-88 [in Persian].

Zhang, Q. (2007). Family Communication Patterns and Conflict Styles in Chinese Parent-Child Relationships. Communication Journal, 55(1) 113-128.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.