palette
مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی با کودک
حمیده زارع, کارینه طهماسیان, شهلا پاکدامن, نگار داوری اردکانی, طاهره رحیمی

چکیده

در سال­های اخیر مطالعات گسترده­ در زمینه فرهنگ و والدگری نشان داده که اهداف و ارزش­ های فرزندپروری والدین منجر به تفاوت­ هایی در رفتارهای والدگری آن­ها خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مشاهده الگوی تعامل مادران ایرانی در یک موقعیت بازی طراحی شد. پژوهش از نوع مطالعات کیفی بوده و 30 زوج مادر و کودک (15 دختر و 15 پسر) به­ صورت هدفمند انتخاب شدند. برای مشاهده تعامل مادر ـ کودک، یک موقعیت بازی طراحی و توسط دوربین فیلم برداری ثبت شد. داده های مشاهده ­ای بر اساس روش­ های تجزیه و تحلیل کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. از طریق کدگذاری و مقوله­ بندی داده ­های مشاهده­ ای، الگوهای رفتاری کلامی (مثبت، منفی و تسهیل گرانه) و غیرکلامی (مثبت، منفی و ارتباطی) در تعامل والد-کودک استخراج، و توسط پژوهشگر نام­گذاری شدند. بر اساس نمره گذاری کدهای مشخص شده، رفتارهای کلامی تسهیل­ گرانه و رفتارهای غیرکلامی منفی بیشترین فراوانی را داشتند. مجموعه رفتارهای مادران که جریان بازی را برای کودک تسهیل و از فعالیت عملی و ذهنی او می ­کاهد رفتارهای تسهیل­ گرانه نام­گذاری شدند، که این رفتارها بیشترین فراوانی را در میان مادران ایرانی داشتند. بر اساس پژوهش­های مشابه انجام شده، رفتار والدگری مادران ایرانی به فرهنگ ­های ژاپنی، چینی و لاتینی شباهت بیشتری نسبت به مادران آمریکایی، بریتانیایی و استرالیایی داشت.

واژگان کلیدی
والدگری- الگوی تعامل- مادران ایرانی

منابع و مآخذ مقاله

اعزازی، ش. (1387). جامعه‌شناسی خانواده: با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد در دوران معاصر. تهران: انتشارات روشنگران.

پاکدامن، ش. (1383). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانان. مجله علوم روان‌شناختی، شماره 47، سال 9، 25-3.

حسن‌زاده، ر. (1389). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر ساوالان.

زارع، ح.؛ طهماسیان، ک.؛ پاکدامن، ش. و داوری، ن. (1392). باورهای والدگری و الگوی تعامل والد ـ کودک در مادران ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهیدبهشتی.

سیدموسوی، پ.؛ مظاهری، م. و قنبری، س. (1389). بررسی ادراک مادران از ویژگی‌های خوشایند و ناخوشایند مربوط به دلبستگی ایمن و ناایمن در کودکان: مطالعه فرهنگی درباره دلبستگی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال ششم، شماره 37، 221-160.

شکوهی‌یکتا، م. (1390). رشد کودک. تهران: انتشارات سپیدبرگ.

شرودر، ک. و گوردون، ب. ا. (1385). سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: انتشارت دانژه.

صادقی، م. ا.؛ مظاهری، م. ع. و موتابی، ف. (1389). نظام ایرانی کدگذاری مشاهده‌ای از تعاملات دوجانبه زوجین. فصلنامه خانواده‌پژوهی. سال ششم، شماره 23، 334-313.

قنبری، س.؛ خداپناهی، م.؛ مظاهری م. و لواسانی، غ. (1392). اثربخشی بسته روش آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی بر افزایش کیفیت مراقبت مادرانه. فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال نهم، شماره 4، 426-407.

کاپلان، پ. ا. (1390). روان‌شناسی رشد، سفر پرماجرای کودک. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

کرین، و. (1389). نظریه‌های رشد: مفاهیم و کاربرد‌ها. ترجمه غلامرضا خوی‌نژاد و علیرضا رجایی. تهران: انتشارات رشد.

گال، م. د.؛ بورگ، و. و گال، ج. (1387). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه احمدرضا نصر، تهران: انتشارات سمت.

گیتلین ونر، ک.؛ ساندگراند، آ. و شافر، چ. (1389). بازی کودکان: تشخیص و ارزیابی. ترجمه الهه محمد اسماعیل و امیر رحمانی رسا. تهران: انتشارات دانژه.

مؤیدفر، ه.؛ آقامحمدیان، ح. ر. و طباطبایی، س. م. (1386). رابطه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، سال سوم،شماره 1، 72-61.

Akai, C. E. (2005). Enhancing parenting during infancy: an intervention project for at-risk mothers. MSC thesis, University of Notte Dame, India.

Awde, N. (2009). The influence of culture values on the parent-child interaction patterns of families from an Asian background. Journal of the arechs, 6, 1-17.

Bartkowski, J.P., Xu, X., & Levin, M.L. (2008). Religion & child development: Evidence from the Early Childhood Longitudinal Study. Social Science Review, 37, 18-36.

Berk. L. A. (2008). Development Through The Lifespan (Y. S. Mohammadi , Trans.). Tehran: Arasbaran Publication [in Persian].

Bornstein, M. H. & Cote, L. R. (2001). Mother-Infant Interaction and Acculturation I: Behavioral Comparisons In Japnese American and South American Families. International Journal of Behavioral development 25, 549-563 .

Bornstein, M. H. & Cote, L. R. (2006). Acculturation and Paren-Child RelationShip: Measerment and Development. London: Lawence erlbam associates.

Bornstein, M. H. Haynes, O. M. Azuma, H. Galperin, C. Maital, S. & et al. (1998). A cross-national study of self-evaluations and attributions in parenting: Argentina, Belgium, France, Isreal, Italy, Japan, And the United States. Developmental Psychology, 34, 662-676.

Crain, W. (2011). Theories of development: Concepts and applications (G. Khoynejad & A. Rajai, Trans.). Tehran: Roshd Publication, Tehran: Danjeh Publication [in Persian].

Darling, N. & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychologyical Bulletin, 113, 487-496.

Ezazi, S. (2008). [Family Sociology: With emphasis on Role, Structure and Function of family in Modern Times]. Tehran: Roshangran Publication [in Persian].

Gal, M. D., Burg, W., & Gal, J. (2008). Quntitative and Qualitiative Research Methods in Psychology (A. Nasr, Trans.). Tehran: Samt Publication [in Persian].

Ghanbari, S. Khodapanahi, M. K. Mazaheri, M. A. Lavasani, M. GH. (2013). [The Effectiveness of Attachment based Parent Education on the Improve Quality of maternal Care in the Preschool Anxious children]. Journal of Family Research, 36 (9) 407-426 [in Persian].

Gitlin-Weiner, K., Sangrund, A., & Schaefer, C. (2010). Play Diagnosis and Assessment (E. Mohamadesmail & A. Rahmani Rasa, Trans.). Tehran: Danjeh Publication [in Persian].

Hasan zadeh, R. (2010). [Research Methods in behaviors sciences]. Tehran: Savalan Publication [in Persian].

Kaplan, P. S. (2011). A Child’s Odyssey (M. Firozbakht, Trans.). Tehran: Rasa Institution [in Persian].

Kuczynski, L. (2002). Handbook of Dynamics in Parent-Child Relationship. Londen: International Educational Profession Publishe.

Mantymaa, M. (2006). Early mother-infant interaction. Md thesis, medical school temer.

Marshal, K., & Rasman, G. B. (2007). Qualitiative Research Method (A. Parsaiyan & M. Arabi, Trans.). Tehran: Farhang va Pajoesh Publication [in Persian].

McGregor, G., Powel, N., Waker, S. P., & Himes, J. H. (1991). Nutritional supplemetatin, psychological stimulation and mental development of stunted children. Jamaican Study, 338, 1-5.

Moedfar, H., Agha Mohamadian, H. R., & Tabatabaie, M. (2007). [The Relationship between Attachment Styls and Social Self-esteem]. Journal of Psychological Studies, 3(1) 61-72 [in Persian].

Pakdaman, S. (2004). [Relationship between Attachment and Sociality in Adolecence]. Journal of Psychological Science, 47(3), 3-25 [in Persian].

Rowe, M. L. & Cassillas, A. (2011). Parental goals and talk with toddlers. Journal of Infant and Development, 25(4), 475-494.

Rubin, K. H. & Chung, O. B. (2005). Parenting Beliefs, behaviors, and Parent- child Relations. U.S.A, NJ: Psychology Press.

Sadeghi, M. Mazaheri. M. A. Motabi, F. (2010). [Coding system Observational from Couple Interaction dyads]. Journal of family research, 23(6) 353-372 [in Persian].

Seyed Mousavi, P., Mazaheri, M. A., & Ghanbari, S. (2010). [Investigating the Perception of Iranian Mothers of Desirable and Undesirable Charasteristics with Associated to Secure and Insecure Attachment: ACulture study about Attachment]. Journal of Family Research, 6(2) 137-160 [in Persian].

Shokohi Yekta, M. (2011). [Child Developmental]. Tehran: Sepidbarg Publication [in Persian].

Shroeder, C. S., & Gorden, B. N. (2006). [Assessment and Treatment of Childhood Problems (M. Firozbakht, Trans.). Tehran: Danjeh Publication [in Persian].

Vigil, D. C., & Hwa-Froelich, D. A., (2004). Interaction styles in minority caregivers: Implications for intervention. Communication Disorders quarterly, 25(3) 119-126.

Zare. H. (2011). Parental Belifes and Parent- Child Interaction Pattern in Iranian’s Mothers. Master thesis, Family Therapy, Shahid Beheshti University [in Persian].


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.