palette
بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه زوج‌ درماني ـ رفتاري بر افسردگي دوران بارداري

چکیده
افسردگي در موقعيت‌هاي گوناگون زندگي بروز مي‌كند. يكي از اين موقعيت‌ها دوران بارداري است. بارداري و زايمان از تحولات نموي مهم در زندگي زنان مي‌باشد و بايد سازش‌هاي فيزيكي، شخصي و اجتماعي در فرد صورت گيرد تا آمادگي براي وضع حمل موفقيت‌آميز ايجاد شود. اهميت و ضرورت اين پژوهش با توجه به تأثير سوءافسردگي دوران بارداري بر سلامت جسمي و رواني نوزاد و مادر و هم‌چنين اثر سوء آن بر روابط درون خانواده، محرز و مشخص مي‌گردد. روش زوج‌درماني رفتاري و فنون مربوط به اين روش جهت افزايش حمايت همسر و ايجاد رضايت‌مندي زناشويي مناسب است. هدف از اين پژوهش بررسي تأثير شيوه زوج‌درماني رفتاري در كاهش افسردگي دوران بارداري بوده است. روش اين تحقيق به صورت نيمه تجربي از نوع پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون بوده و در آن از دو گروه آزمايش و کنترل استفاده شده است. جامعه آماري شامل زنان باردار افسرده مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني شهر كرمان بوده است. نمونه 30 نفر از اين زنان بودند که به‌صورت گمارش تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از تست افسردگی ادینبرگ که دارای پایایی معادل 75/0 می‌باشد، استفاده شد و از هر دو گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون به‌عمل آمد. تجزیه و تحلیل آماری توسط Spss و روش آماری مورد استفاده مانوا بوده است. يافته‌ها نشان داد که ميانگين نمرات افسردگي گروه آزمايش در پس‌آزمون نسبت به پيش‌آزمون و هم‌چنين نسبت به گروه گواه كاهش قابل ملاحظه‌اي يـافت (001/0=P) که نشان می‌دهد ارائه مشاوره به شيوه‌ زوج‌درماني رفتاري افسردگي دوران بارداري را به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌دهد.
واژگان کلیدی
زوج‌درماني رفتاري، افسردگي دوران بارداري

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.