palette
مقايسه نتايج آزمون‌هاي فرافكن ترسيمي در كودكاني كه مورد كودك‌آزاري جسمي قرار گرفته‌اند با كودكان عادي

چکیده
كودك‌آزاري مي‌تواند آثار مخرب جدي بر سلامت رواني و تحول كودكان داشته باشد. در طي ساليان پژوهش‌هايي صورت گرفته تا بتوان از آزمون‌هاي ترسيمي براي ارزشيابي آثار كودك‌آزاري استفاده کرد. هدف از اين پژوهش مقايسه آزمون‌هاي ترسيمي آدمک، درخت، خانه، و خانواده در کودکاني که مورد کودک‌آزاري جسمي قرار گرفته‌اند با کودکان عادي است. بدين منظور نمونه معرف (100N=) شامل 50 کودک آزارديده و 50 کودک عادي با روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شدند و آزمون‌هاي ترسيمي آدمک، درخت، خانه و خانواده بر آن‌ها اجرا گشت. سپس تحليل واريانس چندمتغيري و تک‌متغيري ميان دو گروه با روش آزمون اثر هتلينگ انجام شد تا گروه‌ها از حيث مؤلفه‌هاي افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، حرمت خود پايين و احساس گناه و شرم مقايسه گردند. يافته‌هاي پژوهش نشان دادند که نمرات گروه اول در تمامي مؤلفه‌هاي هر چهار آزمون به‌طور معني‌داري از نمرات گروه دوم بالاتر بود به جز مؤلفة احساس گناه و شرم كه به دليل ثابت بودن در گروه اول در سه آزمون اول خود به خود حذف شد. اين بدين معني است که کودکاني که مورد تنبيه بدني قرار مي‌گيرند، از کودکان عادي افسرده‌تر، مضطرب‌تر و پرخاشگرتر هستند، حرمت خود پايين‌تري دارند و از احساس گناه و شرم بيشتري رنج مي‌برند.
واژگان کلیدی
كودك‌آزاري جسمي، آزمون ترسيمي، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، حرمت خود پايين، احساس گناه و شرم.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.