palette
بررسي تأثير آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين در كاهش گرايش به مواد بيماران وابسته به مواد مخدر ترياكي در شهر اصفهان

چکیده
پژوهش حاضر، تأثير ‌آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين در كاهش گرايش به مواد مخدر در بيماران وابسته به مواد مخدر ترياكي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. براي انجام اين پژوهش از بين معتاداني كه به بخش ترك اعتياد بيمارستان نور اصفهان مراجعه كردند، تعداد 30 زوج (زن و شوهر) به‌طور تصادفي به‌عنوان نمونه آماري انتخاب شده، به‌صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل (در هر گروه 15 زوج) تقسيم شدند. آن‌گاه آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين در طي هشت جلسه (دو ساعته) هفته‌اي يك جلسه بر روي گروه آزمايش اجرا شد ولي گروه كنترل آموزش خاصي در اين زمينه دريافت نكرد. ابزار اندازه‌گيري پرسشنامه گرايش به مصرف مواد بود كه بر روي دو گروه به‌عنوان پيش‌آزمون اجرا و در نهايت از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد. يافته‌ها بيانگر اين بود كه ميانگين نمرات دو گروه داراي تفاوت معني‌دار در سطح 05/0P< مي‌باشد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين توانسته در كاهش گرايش به مواد مخدر ترياكي در افراد گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل مؤثر واقع شود. كليدواژه‌ها: آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين، گرايش به مواد مخدر، معتاد، اعتياد.
واژگان کلیدی
آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين، گرايش به مواد مخدر، معتاد، اعتياد.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.