palette
بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شيوه تحليل تبادلی بر رضايت زناشويي

چکیده
هدف اين پژوهش بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شيوه تحليل تبادلی بر رضايت زناشويي زوج‌ها بود. جامعه آماری اين پژوهش متشکل از کليه زوج‌های مراجعه‌کننده به کلينيک‌ها و مراکز خدمات روان‌شناختی و مشاوره سطح شهر اصفهان جهت دريافت کمک‌های تخصصی در زمينه مسائل زناشويي بود. با روش نمونه-گيری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، ابتدا 4 مرکز خدمات روان‌شناختی انتخاب گرديد، سپس تعداد 16 زوج به‌طور تصادفی از ميان مراجعه‌کنندگان به اين مراکز انتخاب و به شيوه تصادفی در دو گروه آزمايشی و گواه گمارده شدند. در نهايت پس از ريزش اوليه، هر يک از گروه‌ها متشکل از 6 زوج بود. گروه آزمايشی تحت 8 جلسه 2 ساعته درمان به شيوه تحليل تبادلی قرار گرفت؛ گروه گواه هيچ‌گونه درمانی دريافت نکرد. ابزار اندازه‌گيری در اين پژوهش دو پرسشنامه «شاخص رضايت زناشويي» و «مقياس سازگاری دونفری» بود. بر اساس نتايج بدست آمده، رضايت زناشويي مردان، زنان و به‌طور کلی زوج‌های گروه آزمايشی به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون و پي‌گيری افزايش نشان داد (05/0P<).
واژگان کلیدی
گروه‌درمانی، تحليل تبادلی، رضايت زناشويي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.