palette
رضایت عاطفی و جنسی، تعهد زناشویی و روابط فرازناشویی اینترنتی: مدلیابی معادلات ساختاری

چکیده

طی دهه های اخیر، با گسترش فناوری ارتباطات، اشکال جدیدی از روابط فرازناشویی به واسطه ی فضای مجازی به وجود آمده است. هدف: پژوهش حاضر قصد داشت مدلی پیشنهاد کند که تاثیر متقابل تعهد زناشویی و رابطه عاطفی و جنسی را بر روابط فرازناشویی اینترنتی بررسی نماید. نمونه: 208 مسافر متاهل (121 مرد و 87 زن) به صورت در دسترس در ایستگاه راه آهن تهران انتخاب شدند. ابزار: پرسشنامه های سطح پیشرفت روابط اینترنتی، پرسشنامه ارتباط جنسی اینترنتی، پرسش­نامه ابعاد تعهّد، و دو خرده مقیاس رضایت از رابطه عاطفی و نارضایتی از رابطه جنسی از پرسش­نامه رضایت از ازدواج تکمیل گردید. یافته ها: ارزیابی برازش مدل در نرم افزار EQS-6 انجام شده و مشاهده شد اثر تعهد زناشویی بر روابط فرازناشویی اینترنتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم معنی دار نبود. تعهد زناشویی به طور مستقیم بر روابط زناشویی، و روابط زناشویی به طور مستقیم بر روابط زناشویی اینترنتی اثرگذار بودند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که عوامل رابطه ای در گرایش به روابط فرازناشویی اینترنتی نقش پررنگ تری نسبت به  عوامل اجتماعی و مذهبی دارند. همچنین محدودیت ها و پیشنهادها برای پژوهش های بعدی مورد بحث قرار گرفت.

واژگان کلیدی
روابط فرازناشویی- اینترنت- تعهد- رابطه عاطفی- رابطه جنسی

منابع و مآخذ مقاله

ابوالحسن تنهایی, ح., و شکربیگی, ع. (1387). جهانی شدن، تجددگرایی، خانواده ایرانی (گذار یا فروپاشی). جامعه شناسی(11), 33-56.

جنادله, ع., و رهنما, م. (1393). دگرگونی در الگوی متعارف خانواده ایرانی. خانواده پژوهشی, 10(39), 277-296.

رضاپور, ر., ذاکری, م., و ابراهیمی, ل. (1396). پیش بینی خودشیفتگی، ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی براساس استفاده از شبکه های اجتماعی. خانواده پژوهی, 13(2), 197-214.

سیدعلی تبار, س., پورآوری, م., حبیبی عسگرآباد, م., و محمدعلی پور, ز. (1394). مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی فیسبوک. خانواده پژوهی, 11(43), 298-308.

شجاعی جشوقانی, ر., احمدی, ا., جزایری, ر., و اعتمادی, ع. (1396). شناسایی و مقایسه آسیب های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان). خانواده پژوهی, 13(4), 551-568.

عباسی مولید, ح., فاتحی زاده, م., و قمرانی, ا. (1392). تاثیر زوج درمانی گلاسر بر افزایش تعهد اخلاقی زوجین. بصیرت و تربیت اسلامی, 10(25), 59-80.

عبدی, م., نظری, ع. م., محسنی, م., و ذبیح زاده, ع. (1390). خیانت اینترنتی: بررسی نگرش افراد نسبت به فعالیت های اینترنتی شریک زندگی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان, 13(9), 1-7.

کرمانی, م., اصغرپورماسوله, ا., و برادران کاشانی, ز. (1397). همسرگزینی دختران جوان: کشاکش فردیت در برابر ارزش های سنتی. خانواده پژوهی, 14(3), 303-326.

مومنی, خ., کاوسی امید, س., و امانی, ر. (1394). پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق پذری خانواده، و صمیمیت زناشویی. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره, 1(2), 46-58.

نظری, ع. م. (1383). بررسی و مقایسه ی تاثیر برنامه ی غنی سازی ارتباط و مشاوره ی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل. پایان نامه ی دکترا، رشته روانشناسی, دانشگاه تربیت معلم. تهران.

Abdi, M., Nazari, A., Mohseni, M., & Zabihzadeh, A. (2012). Internet infidelity: exploration of attitudes towards partners internet behaviors. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS), 13(9), 1-7.[In Persian]

Abolhasan Tanhaei, H., & Shekarbeugi, A. (1999). Globalization, modernity and family in Iran (Transition or collapse). Collection of Sociology & Social sciences, 11, 33-56. [In Persian]

Adams, J. M., & Jones, T. (1997). The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1177-1196.

Bentler, P. M. (2006). EQS 6 Structural equations program manual. Encino, CA: Multivariate Software .

Campbell, L. (2016). The use and effects of pornography in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 03(004), 1-19.

Carter, J. (2012). What is commitment? Women's accounts of intimate attachment. Families, Relationships and Societis, 2(1), 137-53.

Cooper, A. (2002). Sex and the Internet: A guidebook for clinicians. New York: Brunner-Routledge.

Eastwick, P. W., & Finkel, E. J. (2008). The attachment system in fledgling relationships: An activating role for attachment anxiety. Personality and Social Psychology, 95, 628-647.

Ferron, A., Lussier, Y., Sabourin, S., & Brassard, A. (2017). The role of Internet pornography use and cyber infidelity in the associations between personality, attachment and couple and sexual satisfaction. Social Networking, 6, 1-18.

Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.

Henline, B. H., Lamke, L. K., & Howard, M. D. (2007). Exploring perceptions of online infidelity. Personal Relationships, 14, 113-128.

Janadleh, A., & Rahnama, M. (2014). Change in convenientional pattern of Iranian family (Secondary analysis of national data. Family Research, 10(3), 277-296. [In Persian]

Kermani, M., Asgharpourmasouleh, A. R., & Baradarankashani, Z. (2018). Mate Choosing Among Young Females: a Conflict Between Individuality and Traditional Values. Family Research, 14(3), 303-326. [In Persian]

Lopez, J. L., Riggs, S. A., Pollard, S. E., & Hook, J. N. (2011). Religious commitment, adult attachment, and marital adjustment in newly married couples. Journal of Family Psychology, 25(2), 301-309.

Martins, A., Pereira, M., Andrade, R., Dattilio, F. M., Narciso, I., & Canavarro, M. C. (2016). Infidelity in dating relationships: Gender-specific correlates of face-to-face and online extradyadic involvement. Archives of Sexual Behavior, 45(1), 193-205.

Mileham, B. L. (2007). Online infidelity in Internet chat rooms: An ethnographic exploration. Computers in Human Behavior, 23, 11-31.

Momeni, K., Kavoosi Omid, S., & Amani, R. (2016). Family Pathology, Counseling & Enrichment Journal. Predicting marital commitment on the basis of differentiation of self, family adaptability and cohesion, and marital intimacy, 1(2), 46-58. [In Persian]

Nazari, A. M. (2005). Investigating and comparing the effect of communication enrichment program and decision-based counseling on marital satisfaction of both employed couples. PhD Thesis, Psychology, Tarbiat Moallem University. [In Persian]

Parker, T. S., & Wampler, K. S. (2003). How bad is it? Perception of the relationship impact of different types of Internet sexual activities. Contemporary Family Therapy, 25(4), 415-429.

Parks, M. R., & Floyd, K. (1996). Making friends in cyberspace. Journal of Communication, 46(1), 80.

Parks, M. R., & Roberts, L. D. (1998). "Making MOOsic": The development of personal relationships on-line and a comparison to their off-line counterparts. Journal of Social and Personal Relationships, 15(4), 517-537.

Perry, S. L. (2015). Spouse's religious commitment and marital quality: Clarifying the role of gender. Social Science Quarterly, 97(2).

Piazza, J., & Bering, J. M. (2009). Evolutionary cyber-psychology: Applying an evolutionary framework to Internet behavior. Computer in Human Behavior, 25, 1258-1269.

Rezapur, R., Zakeri, M. M., & Ebrahimi, L. (2017). Prediction of Narcissism, Perception of Social Interactions and Marital Conflicts Based on the Use of Social Networks. Family Research, 13(2), 197-214. [In Persian]

Sayed Alitabar, S., Pouravari, M., Habibi Askarabad, M., & Mohammad Alipour, Z. (2015). The Comparison of Attitudes Toward Infidelity and Religious Orientation in Facebook Social Network users and non-users. Family Research, 11(3), 297-308. [In Persian]

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginner's guide to structural equation modeling. New York, London: Routledge.

Shojaei Jeshvaghani, R., Ahmadi, S. A., Jazayeri, R. S., & Etemadi, O. (2018). Identifying and Comparing of Cyberspace-Induced Damages in Marital Relationship (Case Study in Isfahan City). Family Research, 13(4), 551-568. [In Persian]

Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Whitton, S. W. (2010). Commitment: Functions, formation, and securing romantic attachment. Journal of Family Theory and Review, 2, 243-257.

Underwood, H. (2005). Who goes there? Demographics, Personality and attachment style of those involved in Internet affairs. Melbourne: Swinburne University.

Wysocki, D. K., & Childers, C. D. (2011). Let my fingers do the talking: Sexting and infidelity in cyberspace. Sexuality and Culture, 15(3), 217-239.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.