palette
بررسی الزامات ورود نظام اشتراک اموال به ساختار نظام مالی خانواده در حقوق ایران با نگاه به حقوق استان کبک/کانادا

چکیده

با بررسی نظام­های مالی خانواده موجود در سطح بین­المللی، دو دسته از نظام­های مالی را می­توان متمایز نمود. دسته­ی اول نظام­هایی هستند که با اعتقاد به برابری حقوق و مسئولیت­های زوجین در خانواده به تعریف حقوق مالی خانواده می­پردازند. این دسته با پیروی از مدل برابری ارائه شده توسط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان[1]، نظام مالی اشتراک اموال زوجین را به عنوان رژیم مالی قانونی برای خانواده ارائه می­دهند که در آن زن و مرد در آورده­ی یکدیگر در خانواده سهیم می­شوند. دسته­ی دیگر از نظام­های مالی با درنظرگرفتن مرد به عنوان مدیر خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئولیت­های مالی خانواده بر عهده­ی وی، مسئولیت­ها و حقوق متفاوتی برای هر یک از زوجین در نظر می­گیرند. در این مدل از نظام مالی خانواده، زن نقش اقتصادی در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزینه­های همسر و فرزندان می­باشد و به دنبال آن حقوق زن برای انجام وظایف و مسئولیت­ها در خانواده باید توسط مرد جبران گردد.

 نظام حقوقی ایران، با پیروی از مدل ارائه شده توسط فقه امامیه، نظام حقوقی استقلال مالی زوجین را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار می­گیرد. در این نوشتار، به دنبال بررسی امکان ورود نظام مالی اشتراک اموال به نظام کنونی خانواده در نظام حقوقی ایران و روند آن با توجه به پایه­های دینی و نیازهای جامعه­ی کنونی، به  بایدها و نبایدهای اعمال این تغییرات خواهیم پرداخت.


[1] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women; CEDAW

واژگان کلیدی
نظام مالی خانواده- نظام اشتراک اموال- نظام استقلال مالی- برابری- اموال مشترک خانوادگی

منابع و مآخذ مقاله

- Aghajanian, Akbar. 2001. "Family and family change in Iran." Department of Sociology Fayetteville State University. Fayetteville NC 28301.

-Bani, Lawal Mohammad, and Hamza A Pate. 2015. "Dissolution of Marriage (Divorce) under Islamic Law." JL Pol'y & Globalization 42:138.

-Behniafar, Ahmad reza, and Maryam Saadat Eftekhariyan. 2016. "Analysis and Review of Wife Inheritance and the Parents of the Deceased in the Religions with Holy Book." Journal of Politics and Law 9 (7):270.

-Boe, Marianne. 2015. Family Law in Contemporary Iran: Women's Rights Activism and Shari'a. Vol. 54: IB Tauris.

-Fazaeli, Roja. 2016. Islamic Feminisms: Rights and Interpretations Across Generations in Iran: Taylor & Francis.

-Glendon, Mary Ann. 1983. "Family Law Reform in the 1980's." La. L. Rev. 44:1553.

Hahlo, HR. 1973. "Matrimonial property regimes: yesterday, today and tomorrow." Osgoode Hall LJ 11:455.

-Hekmatnia, Mahmoud. 2007. The Philosophy of the Family Law (فلسفه حقوق خانواده). Vol. 2. Tehran: Shoraye Farhangi, Ejtemaeye Zanan.

-Hekmatnia, Mahmoud. 2012. Woman's Rights and Family. Tehran: Sazman Entesharat Pajoheshgah Farhang o Andisheye Islami.

-Kasirer, Nicholas. 1995. "Testing the origins of the family patrimony in everyday law." Les Cahiers de droit 36 (4):795-841.

-Katouzian, Naser. 2015. Family law (دوره حقوق مدنی: خانواده). Vol. 1. Tehran: Sherkate Sahamie Enteshar. Reprint, 5th.

-Kennedy, Colin. 2016. Loving and leaving Quebec Style. http://www.lawquebecdivorce.com/download/quebec.pdf.

-Leckey, Robert , Carol Rogerson, and 2017. "Marriage, Family, and Federal Concerns." In The Oxford Handbook of the Canadian Constitution, edited by Patrick Macklem Nathalie Des Rosiers, & Peter Oliver., 573. Oxford: Oxford University Press.

-M. Hammoud, Hania 2016. "Clearing away the legal mist of the family business." PhD, University of Montreal.

-Marghzari, Somayeh Abbaszadeh, and Seyed Mohsen Jalali Shahri. 2016. "Mutual Rights of Spouses in Revocable Divorce." International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926:2119-2135.

-McGlinn, Sen. 2002. Family Law in Iran. Leiden, Netherlands: the University of Leiden.

Michael J. Stegman, Kohnen & Patton, Cincinnati, Ohio, . 2012. Matrimonial Property Regimes in a Cross-Border Context: Who Owns What (and When)? . Lisbon, Portugal NYSBA International

-Mir-Hoseini, Ziba. 2012. "The Politics of Divorce Laws in Iran: Ideology versus Practice." In Interpreting Divorce Laws in Islam. Copenhagen: DJØF Pub. .

-Mir-Hosseini, Ziba. 1995. "Divorce and Women’s Options: Law and Practice in Iran." Farzaneh: Journal of Women’s Studies and Research 2:65-82.

-Mir-Hosseini, Ziba. 2010. "8 Sharia and national law in Iran." In SHARIA INCORPORATED, 319.

-Moors, Annelies 1996. Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920–1990, Cambridge Middle East Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

-Nasir, Jamal J. 2009. The status of women under Islamic law and modern Islamic legislation: Brill.

-Neuman, Laura 2018. Marriage, Family and Property Rights New York, USA: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

-Revillard, Anne. 2006. "Women's Rights Meet Family Law: Family Patrimony in Quebec." Droit et société 62:95.

-Roshan, Mohammad, Naeemi, Zakieh. 2016. "Reforming the Financial System Governing the Relationships Between Spouses (Marital Life, Common Properties اصلاح نظام مالي حاكم بر روابط زوجين." Journal of Family Research 12(4):529-553.

-Safaei, Seyed Hossein, and Assad Allah Emami. 2017. "A Concise of Family Law." Mizan Publication.

-Sardar Ali, Shahin, Ayesha Shahid, and Mamman Lawan. 2010. "An Introduction to Islamic Family Law (A Teaching and Learning Manual)."

-Schacht, Joseph. 1996. An introduction to Islamic law. Original edition, Oxford: The Clarendon Press.

-Shiravi, Abdolhossein 2016. Family Law(Marriage, Divorce, and Children) حقوق خانواده(ازدواج، طلاق و فرزندان). Tehran/Iran: Samt.

-Tohidi, Nayereh. 2010. " Iran." In Women's rights in the Middle East and North Africa: progress amid resistance, 121-156. Rowman & Littlefield Publishers.

-Welchman, Lynn. 2016. "A Historiography of Islamic Family Law." In The Oxford Handbook of Islamic Law Oxford University Press.

-Yassari, Nadjma. 2002. "Iranian Family Law in Theory and Practice." YB Islamic & Middle EL 9:43.

-Yassari, Nadjma. 2016. "The Financial Relationship between Spouses Under Iranian Law–A Never-Ending Story of Guilt and Atonement?".


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.