palette
اثربخشي زوج درماني سيستمي ـ رفتاري بر كاركرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خويي

چکیده
در اين پژوهش از طرح تجربي اندازه گيري هاي مكرر با گروه مقايسه، با انتخاب تصادفي و جايگزيني تصادفي استفاده شد. هدف از اجراي آن بررسي اثربخشي زوج‌درماني سيستمي ـ رفتاري بر كاركرد خانواده و افزايش اعتماد به نفس زنان متأهل مبتلا به اختلال افسرده خويي بود. نمونة مورد پژوهش از بين 78 زن متأهل مبتلا به اختلال افسرده خويي كه به بعضي از مراكز روان پزشكي و مشاوره اي شهر تهران مراجعه كرده بودند، 39 زوج واجد شرايط ورود به طرح بودند كه از بين آنها 20 زوج به صورت تصادفي انتخاب شدند و به-طور تصادفي در دو گروه زوج‌درماني و دارو‌درماني قرار گرفتند. زوج‌هاي گروه زوج‌درماني در 10 جلسه هفتگي زوج درماني سيستمي ـ رفتاري شركت كردند. زن‌هاي گروه دارودرماني از داروهاي ضد افسردگي تجويز شده توسط روان-پزشكان استفاده كردند. ابزار پژوهش شامل ابزار سنجش خانوادة مك‌مستر و مقياس اعتماد به نفس روزنبرگ بود كه زن‌هاي دو گروه آنها را قبل از شروع درمان و در مقاطع موردنظر (قبل از جلسه ششم، بعد از جلسه دهم و دو ماه پس از درمان) تكميل كردند. هم‌چنين از پرسشنامه‌هاي افسردگي بك و وضعيت زناشويي گلومبوك راست جهت گزينش نهايي آزمودني ها استفاده شد. كاربرد تحليل واريانس با اندازه هاي تكرار شده نشان داد كه زوج درماني در مقايسه با دارو‌درماني به طور معناداري باعث كارآمدتر شدن كاركرد خانواده و افزايش اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده‌خويي است. در نتيجه به نظر مي رسد زوج درماني سيستمي ـ رفتاري روش مداخلة مؤثري جهت كارآمدتر كردن كاركرد خانواده و افزايش اعتماد به نفس زنان افسرده باشد.
واژگان کلیدی
زوج درماني سيتمي ـ رفتاري، دارودرماني، اختلال افسرده خويي، كاركرد خانواده، اعتماد به نفس

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.