palette
تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مشاوره به شیوه شناختی ـ رفتاری، براساس رویکرد زیر سیستم‌های شناختی متعامل(ICS)، بر تغییر نگرش زوج‌های نابارور نسبت به ناباروری است. این تحقیق نيمه‌تجربی و از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه است. نمونه تحقیق شامل 30 زوج نابارور است که از بین زوج‌های نابارور مراجعه‌کننده به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان انتخاب شده، به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نگرش نسبت به ناباروری در دو مرحله ارزیابی شدند. میزان پایایی این پرسشنامه 96/0 محاسبه شد. به گروه آزمایش شش جلسه مشاوره براساس رویکرد ICS ارائه شد. این بررسی نشان داد که مشاوره براساس رویکرد زیر سیستم‌های شناختی متعامل، نگرش زوج‌های نابارور گروه آزمایش را نسبت به ناباروری در جهت مثبت تغییر داده (001/0p<)، تأثیر آن بر زنان و مردان یکسان بوده است (74/0=p).
واژگان کلیدی
مشاوره شناختی ـ رفتاری، زیر سیستم های شناختی متعامل، زوج های نابارور، نگرش نسبت به ناباروری

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.