palette
ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران

چکیده

تحولات اجتماعی یکی­از عرصه­های مهم تحقیق در علوم اجتماعی به شمار می­روند. پدیده طلاق توافقی در جامعه ایرانی یکی از مصادیق تحول در نهاد خانواده و ازدواج است. در این مقاله سعی شده تا روند تغییرات این پدیده با چگونگی ساخت یابی اجتماعی آن فهم و تحلیل شود. برای این منظور از رویکرد «واقع‌گرایی تحلیلی» و به طور خاص «نظریه اراده‌گرایانه کنش» تالکوت پارسنز جامعه‌شناس ساختارگرای آمریکایی بهره گرفته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل ثانویه بوده و برای گردآوری داده‌ها از پیمایش‌ها و تحقیقات پیشین بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که طلاق توافقی متأثر از دو ساحت عینی و ذهنی ساخت اجتماعی می‌یابد. ساحت ذهنی آن مربوط به تحول در الگوهای همسرگزینی و تغییر در ساختار اقتدار خانواده و ساحت عینی آن مربوط به اطاله دادرسی دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده و نیز زیست جهان جنسی دنیای امروز می‌گردد.

واژگان کلیدی
طلاق توافقی، دادگاه خانواده، ساخت اجتماعی، پارسنز

منابع و مآخذ مقاله

آزاد ارمکی، تقی (1394). جامعه‌شناسی خانواده ایرانی، تهران: سمت

آقاجانی مرسا، حسین (1386). جامعه‌شناسی همسرگزینی، ازدواج و طلاق، تهران: نشر علم

آقاسی، محمد (1396). نگرش مردم ایران به ماهواره و میزان مصرف آن، مرکز افکارسنجی دانشجویان.

بالوی، مهدی (1383). «طلاق توافقی؛ حوزه خصوصی یا قلمرو عمومی؟» فصلنامه خانواده‌پژوهي، زمستان 1387، دوره 4، شماره 1

پرو، روژه (1384). نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه: شهرام ابراهیمی، قم: انتشارات سلسبیل

حاجیانی، ابراهیم (1389). آسیب‌شناسی نهاد خانواده در ایران (مجموعه مقالات)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک

حر عاملی، محمدبن حسن (1416ق). وسایل‌الشیعه الی تفاصیل مسائل‌الشریعه. قم: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.

حق‌شناس، سیدجعفر (1392). آسیب‌شناسی خانواده(مجموعه مقالات). قم: مرکز تحقیقات زن و خانواده

جهانگیرزاده، جواد (1375). بررسی زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر شیوة همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شیراز

دهقانی، حسین(1384). مدیریت زمان، تسریع در دادرسی، مجله تعالی حقوق، شماره 12

رابینگتن، ارل و مارتین واینبرگ (1382) رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی. ترجمه رحمت الله صدیق سروستانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

زیبایی‌نژاد، محمدرضا و سبحانی، محمدتقی. (1383). درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام. قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

ساروخانی، باقر(1381). پژوهشی در شناخت واقعیت طلاق و عوامل آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

سازمان بسیج مستضعفین (1392). پژوهش ملّی عفاف و حجاب، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.

شیروی، عبدالحسین (1390). حقوق خانواده. تهران: سمت

صادقی، سهیلا و ايثاري، مريم (1394). «مطالعه جامعه شناختی سنخ‌های طلاق در ایران» مجله مسائل اجتماعی ایران، بهار و تابستان 1394، سال ششم، شماره 1

فرجی، مهدی و حمیدی، نفیسه (1390). پوشش و حجاب زنان ایران، سازمان تبلیغات اسلامی

کرایب، یان (1392). نظریه اجتماعی مدرن، تهران: نشر آگه

گودرزی، محسن (۱۳۸۲). موج دوم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، یافته‌های پیمایش در ۲۸ مرکز استان کشور، تهران: دفتر انتشارات طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

گودرزی، محسن (۱۳۸۷). گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی ایرانیان کل کشور، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی

مجلسی، محمدباقر (1404 ق). بحارالانوار. بیروت: موسسه الوفاء.

محسنی، منوچهر (1379). بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.

مشهدی‌زاده، علیرضا (1388). «بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی»، مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1388، شماره 29

موحدنسب، حامد (1395). «علل اطاله دادرسی دعاوی طلاق»، مجله حورا، شماره 49

نوري طبرسي، حسين بن محمدتقی (1401ق). مستدرک‌الوسايل و مستنبط‌المسايل. قم: مؤسسه آل‌البيت لاحياء التراث.

واعظی، منصور (1392). وضعیت‌سنجی پوشش و آرایش ایرانیان، شورای فرهنگ عمومی

هاشمی، سیدضیاء و فولادیان، مجید (1393). «بررسی تجربی دو نظریة رقیب همسرگزینی در ایران» فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم شماره 4

Farrell, L. (2006). Parental separation and divorce: Can we provide an ounce of prevention? Pediatrics.

Giddens, Anthony (1998), Sociology. Cambridge: Polity Press

Giddens, Anthony & Turner, Jonathan (1993), Social Theory. Cambridge: Polity Press

Hamilton, Peter (1992), Talcott Parsons. London: Ellis Harwood Limited.

Loomis, Charles (1965), Modern Social Theories, Toronto: D. Van Rostand Company, second edition

Turner, Jonathan H. (1998), the Structure of Sociological Theory, Wadsworth Publishing Company.

Whitman, M. & other. (2012). “Therapists' perspective of couple problems and treatment issues in couple therapy”. Journal of Family Psychology.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.