palette
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر هنر اجرا بر بهبود تنظیم هیجانی و تقلیل علایم اختلال استرس پس از سانحه در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

چکیده


مقدمه و هدف: مطابق با ادبیات پژوهش، روابط پنهانی خارج از رابطه ی زناشویی موسوم به «خیانت زناشویی» با آسیبهای شدید روانشناختی در فرد خیانت دیده همراه میباشد. هدف از این مطالعه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر هنر اجرا (پرفورمنس آرت) بر بهبود تنظیم هیجانی و کاهش علایم استرس پس از سانحه در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر بود.
روش: طرح تحقیق این مطالعه، شبه آزمایشی به شیوه ی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر بودند که در پاییز 1395 به علت برخی علایم بالینی ناشی از خیانت همسر به فراخوان برگزاری کارگاه درمان آسیبهای ناشی از خیانت زناشویی در تهران، در شبکه ی ارتباطات مجازی پاسخ مثبت دادند. ۳۰ زن خیانت دیده که واجد ملاکهای ورود در پژوهش بودند، به شیوهی نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه ۱۵ نفر) جایگزین شدند. درحالیکه افراد گروه آزمایش گروه درمانی مبتنی بر هنر اجرا را به مدت 16 ساعت در دو روز متوالی و هر روز هشت ساعت دریافت کردند، افراد گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکردند. هنر اجرا یا پرفورمنس آرت، مشاوره ای گروهی از نوع هنردرمانیست که از روشهای عملی چون نوشتن نام، تمرین آینه، قرار گرفتن روبروی دیوار خالی، مشاهده ی رنگهای اصلی، تولید آوا، یادآوری واقعه ی خیانت، خلوت با خاطرهی رنج‌آور و نظایر آن برای تسهیل در تغییرات سازنده در زندگی اعضای گروه استفاده میکند. کلیه ی شرکت کنندگان به مقیاسهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002) و استرس پس از سانحه ی سون و فوا (1991) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و دوره ی پیگیری یکماهه پاسخ دادند.
نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس نشان میدهد زنان گروه آزمایش در قیاس با زنان گروه گواه به طور معناداری در مراحل پس آزمون و پیگیری نمره ی بالاتری در تنظیم هیجانی و نمره ی پایینتری در علایم استرس پس از سانحه کسب کرده اند (01/0p<).
بحث: ابعاد خلاقانه ی گروه درمانی مبتنی بر هنر اجرا از طریق ایجاد یک فضای گروهی که تسهیل کننده ی فرایند همدلی و همیاری، و به اشتراک گزاردن مشکلات شخصیست، خاک حاصلخیزی برای بهبود آسیبهای عاطفی و هیجانی ناشی از خیانت همسر در زنان خیانتدیده فراهم می‌آورد. در چنین فضایی فرد خیانتدیده با سهولت بیشتری آلام ناشی از تجربه ی خیانت همسرش را با دیگرانی که واجد تجربه ی هیجانی مشابهی هستند و در فرایند پالایش هیجانی او برایش به مثابه ی آیینه ای تمام نما عمل میکنند، به اشتراک می‌گذارد؛ تاجاییکه فرد به ابراز هیجان و گفتگو با همسر خیانتکار خود سوق مییابد.

واژگان کلیدی
استرس پس از سانحه _ تنظیم هیجانی _خیانت زناشویی _ زنان _ هنر اجرا

منابع و مآخذ مقاله

- مرجع شماره یک: رفيعي، سحر؛ حاتمي، ابوالفضل؛ فروغي، علي اكبر. (1390). رابطه ي بين طرحوارههاي ناسازگار اوليه و سبك دلبستگي در زنان داراي خيانت زناشويي. جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شمارۀ 1(1): 37-21.

- مرجع شماره دو: زاده محمدی، علی. (1390). هنردرمانی وحدت مدار، رویکردی ایرانی. مجوعه مقالات سومین کنگره هنردرمانی در ایران، مرکز مطالعات هنردرمانی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.

- مرجع شماره سه: قنبری هاشم آبادي، بهرامعلي؛ ابراهيمي نژاد، مريم. (1390). تاثير هنردرماني گروهي بر مهارت ارتباط بين فردي زنان مبتلا به اختلالات رواني مزمن بستري در مركز نگهداري و بازتواني بيماران رواني مزمن. اصول بهداشت رواني، 13(3):229-222.

- مرجع شماره چهار: مومنی جاوید، مهرآور؛ شعاع کاظمی، مهرانگیز. (1390). دیدگاههای نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط: تاکید بر راهبردهای عملی مشاوره‌ای، تهران، آوای نور.

- مرجع شماره پنج :

Balderrama-Durbin, C., Stanton, K., Snyder, D. K., Cigrang, J. A, Talcott, G. W., Smith Slep, A. M., ... & Cassidy, D. G. (2017). The risk for marital infidelity across a year-long deployment. Journal of Family Psychology, 31(5), 629.

- مرجع شماره شش :

Baucom, D,H,, D,K, Snyder, and K,C, Gordon, Helping couples get past the affair : a clinician’s guide, , 2009, New York: Guilford Press

- مرجع شماره هفت :

Jeanfreau, M. M., Jurich, A. P., & Mong, M. D. (2014). Risk factors associated with women’s marital infidelity. Contemporary Family Therapy, 36(3), 327-332.

- مرجع شماره هشت :

Jeanfreau, M. M., Jurich, A. P., & Mong, M. D. (2014). An examination of potential attractions of women's marital infidelity. The American Journal of Family Therapy, 42(1), 14-28.

- مرجع شماره نه :

Batabyal, A. A. (2017). Marital infidelity: A game-theoretic analysis. Journal of Quantitative Economics, 1-7.

- مرجع شماره ده :

Kohn, N., Eickhoff, S. B., Scheller, M., Laird, A. R., Fox, P. T., & Habel, U. (2014). Neural network of cognitive emotion regulation—an ALE meta-analysis and MACM analysis. Neuroimage, 87, 345-355.

- مرجع شماره یازده :

O'Driscoll, C., Laing, J., & Mason, O. (2014). Cognitive emotion regulation strategies, alexithymia and dissociation in schizophrenia, a review and meta-analysis. Clinical psychology review, 34(6), 482-495.

- مرجع شماره دوازده :

Stiles, K. (2014). Performance art. Oxford University Press.

- مرجع شماره سیزده :

Goldberg, R. (2001). Performance art: From futurism to the present.

Moon, B. L. (2016). Art-based group therapy: Theory and practice. Charles C Thomas Publisher.

- مرجع شماره چهارده :

Bravo, I. M., & White Lumpkin, P. (2010). The complex case of marital infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. The American Journal of Family Therapy, 38(5), 421-432.

- مرجع شماره پانزده :

Rankanen, M. (2010). Clients’ experiences of the impacts of an experiential art therapy group، The Arts in Psychotherapy،Volume 50: 101–11.

- مرجع شماره شانزده :

Kalmanowitz, D., & Ho, R. T. (2016). Out of our mind. Art therapy and mindfulness with refugees, political violence and trauma. The Arts in Psychotherapy, 49, 57-65.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.