palette
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم PTSD عاطفی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

چکیده

خیانت زناشویی معمولا با ضربه شدید به طرف مقابل  همراه است؛ این رویداد باعث بروز نشانه‌هایی شبیه اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می‌شود که یکی از سخت‌ترین مشکلات در مشاوره و روان‌درمانی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم PTSD عاطفی صورت پذیرفت. روش پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان آسیب‌دیده از پدیده خیانت همسر بودند، 30 آزمودنی که در نمرات PTSD عاطفی فوآ (2003) دارای طیف علایم متوسط به بالا(نمره 21  و بالاتر) بودند به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش 9 جلسه در برنامه گروهی ACT شرکت کردند، اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. درنهایت داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس یک‌راهه) تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم PTSD عاطفی زنان آسیب‌دیده از پدیده خیانت (P<0/001 و F=478/37) مؤثر است.

واژگان کلیدی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد؛ PTSD عاطفی؛ خیانت زناشویی

منابع و مآخذ مقاله

بهروز، بهروز (1394). «اثربخشي درمان گروهي پذيرش و تعهد (ACT) بر اختلال استرس پس آسيبي (PTSD)، سبك مقابله‌اي و خودكارآمدي در دختران مبتلا به سوگ نابهنجار»، فصلنامه روانشناسي باليني، 7 (4)، پياپي 28، 92-81.

حاتمی، محمد؛ حسنی، جعفر؛ ارجمندنیا، نیلوفر؛ ترابی، زهرا (1394). «اثر بخشي آموزش راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در حساسيت اضطرابي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه»، مجله روانشناسي نظامي، 6 (24)، 33-23.

کاظمی، آمنه (1391). «اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي مبتني برذهن آگاهي در كاهش علايم اختلال استرس پس از ضربه ي ثانويه و مشكلات روان شناختي همسران افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه»، فصلنامه انديشه و رفتار در روان شناسي باليني، 6 (23)، 42-31.

کریمی، جواد؛ سودانی، منصور؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز؛ نیسی، عبدالکاظم (1392). «مقایسه زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین»، مجله روانشناسی بالینی، 5 (3) پیاپی 19، 46-35.

ماردیور، علی رضا؛ و نجفی، محمود (1395). «اثربخشي روش درماني حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد در زنان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشي از اتفاقات غيرنظامي»، فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني، 6 (23)، 60-41.

Bardeen, Joseph R., Fergus, Thomas A. (2016). The interactive effect of cognitive fusion and experiential avoidance on anxiety, depression, stress and posttraumatic stress symptoms, Journal of Contextual Behavioral Science, 5(1), 1-6.

Bravo, I. M., & White Lumpkin, P. (2010). The complex case of marital infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. The American Journal of Family Therapy, 38(5), 421-432.

Brown, E.M. (2001). Patterns of infidelity and their treatment, New York: Brunner/Mazel.

Burpee L. & Langer E. (2005). Acceptance and mindfulness and marital therapy. Journal of adult Development. 12(1), 43-51.

Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg‐Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. Journal of Family Therapy, 35(4), 343-367.

Foa, E (2003). Assessment of post-trumatic stress disorder. Handbook of forensic psychology: Resource for mental Health and legal professionals, 347-366.

Foa, E. B., & Riggs, D. S. (1993). Posttraumatic stress disorder and rape. Review of psychiatry, 12, 273-303.

Foa, E. B., Rothbaum, B. O., (1998). Treating the trauma of rape: cognitive-behavioral therapy for PTSD. New York: Guilford.

Gordon K. (2005).Treating couples recovering from infidelity: an integrative approach. Journal Clinicalpsychology. 61(11), 1393-405.

Gordon, K.C. and D.H. Baucom (2004). Understanding betrayals in marriage: A synthesized model of forgiveness. Fam Process, 37(4), 425-449.

Harris R. (2009). ACT with love. Oakland, New Horbinger publication.

Hayes S & Masuda A. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, process and outcomes. Journal of Behavior Research & Therapy .44: 1-25.

Hayes S. Lillis S. (2012). Acceptance and commitment therapy. American psychological association publication.

Hillevi, Brinkborg., Josefin, Michanek, Hugo, Hesser, Gunilla, Berglund. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial, Behavior Research and Therapy, 49 (6–7), 389-39.

Jansen, Jens. Einar., Morris, Eric M.J., (2017). Acceptance and Commitment Therapy for Posttraumatic Stress Disorder in Early Psychosis: A Case Series, Cognitive and Behavioral Practice, 4(2), 187-199.

Johnson CA, Stanley SM, Glenn ND, Amato PA, Nock SL, Markman HJ, et al. (2001). Marriage in Oklahoma: baseline statewide survey on marriage and divorce. Oklahoma City, OK: Oklahoma Department of Human Services.

Kohtala, Aino., Muotka, Joona., Lappalainen, Raimo., (2017). What happens after five years?: The long-term effects of a four-session Acceptance and Commitment Therapy delivered by student therapists for depressive symptoms, Journal of Contextual Behavioral Science, 6(2), 230-238.

Omarzu, J., et al. (2012). Motivations and Emotional Consequences Related to Engaging in Extramarital Relationships. Int J Sex Health, 24(2): 154-162.

Roche, Lauren., Dawson, David L., Moghaddam, Nima G., Abey, Anne., Gresswell, David M. (2017). An Acceptance and Commitment Therapy (ACT) intervention for Chronic Fatigue Syndrome (CFS): A case series approach, Journal of Contextual Behavioral Science, 6(2), 178-186.

Snyder DK, Baucom DH, Gordon KC. (2007). Treating infidelity: An integrative approach to resolving trauma and promoting forgiveness Infidelity: A practitioner's guide to working with couples in crisis .New York, NY: Rutledge.

Wallis, D.J., & Hetherington, M.M. (2009). Emotions and eating. Self-reported and experimentally induced changes in food intake under stress. Appetite, 52, 355–362.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.