palette
ارتباط عملکرد خانواده با مسئولیت پذیری و ارضای نیازهای روانی پایه دانش آموزان پسر دبیرستانی
حامد طهرانی مقدم, محمد مهدی شریعت باقری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با مسئولیت پذیری و  ارضای نیازهای روانی پایه دانش آموزان پسر دبیرستانی انجام شد.  در این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی جامعه آماری دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 1 شهر تهران بودند که بر اساس فرمول کوکران  362 نفر  به عنوان نمونه انتخاب شدند.  روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود.بدین منظور از کل دبیرستان های  دولتی پسرانه منطقه 1 شهر تهران 5 مدرسه  و  از هر مدرسه  دو  کلاس به تصادف انتخاب شد و سپس از دانش آموزانی که در این کلاسها حضور داشتند، به صورت تصافی ساده  دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. از سه پرسش نامه سنجش عملكرد خانواده(FAD) مک مستر، مسئولیت پذیری نعمتی (1387) و ارضا نیازهای روانی گاردیادسی و رایان (2000) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد عملکرد خانواده  بر مسئولیت پذیری و ارضای نیازهای روانی پایه در دانش آموزان پسردبیرستانی تأثیر دارد.همچنین بین عملکرد خانواده و ابعاد هفتگانه آن (کارکرد، حل مسأله، ارتباط، نقش ها و مسئولیت ها، آمیختگی رفتار ، کنترل رفتار، پاسخگویی عاطفی) با مسئولیت پذیری و ارضای نیازهای روانی پایه دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.


[1]- Guardia

واژگان کلیدی
عملکرد خانواده، مسئولیت پذیری، ارضای نیازهای روانی پایه، دانش آموزان

منابع و مآخذ مقاله

-بستان (نجفی)، حسین، (1390)، جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول.

-بهبودي، معصومه، هاشميان، كيانوش، شريفي، حسن پاشا، نوابي نژاد، شكوه، (1388)، پيش بيني كاركرد خانواده بر اساس ويژگي هاي شخصيتي زوجين، انديشه و رفتار، دوره سوم، شماره 11، صص66-55.

-توکلی ، فائزه ، خلوتی، ملیحه ، بابایی، نعمت الله ، رفیعی، حسن، (1389)، نقش خانواده در تاب آوری جوانان، تحقیقات زن و خانواده، دوره 3، شماره 7، صص 28-36.

-جواهری، جواد(1390)، رابطه بین ارضاء نیازهای روانی پایه با انگیزش پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی؛ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشکده علوم روان‌شناسی.

-رحيمي نژاد، عباس، رحيمي نژاد، محسن(1393)، رابطه عملکرد خانواده و نيازهاي روان شناختي با سلامت رواني نوجوانان، فصلنامه خانواده پژوهي، دوره 10، شماره 37، صص99 - 111

- زاده محمدي، علي، ملك خسروي، غفار (1385)، بررسي مقدماتي ويژگي هاي روان سنجي و اعتبار يابي مقياس سنجش كاركرد خانواده، فصلنامه خانواده پژوهي،دوره 2، شماره 5، صص 89-69.

- سهيلي،هرمز، (1387)، بررسي رابطه خودشكوفايي بامسئوليت پذيري، جايگاه مهاروخلاقیت در بین دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي شهرستان اهواز، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

- شكوهي يكتا، محسن، به پژوه، احمد، غباري بناب، باقر، زماني، نيره، پرند، اكرم ،(1387)، تأثير آموزش مهارت هاي مديريت خشم بر كنترل خشم مادران دانش آموزان كم توان ذهني و دير آموز، پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، سال هشتم، شماره 4، صص 369-358.

-فتاح زاده، الهام.(1388). مقایسه کیفیت زندگی و عملکرد خانواده درکارکنان خشـنود و ناخشـنود پالایشگاه شازند اراك، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ شده، دانشگاه آزاد اسلامی اراك.

-قمري ، محمد، خوشنام، امير حسين ، (1390)، بررسي رابطه عملكرد خانواده اصلي و كيفيت زندگي در بين دانشجويان ، فصلنامه علمي پژوهشي خانواده پژوهي، سال هفتم، شماره 27، صص 354-343.

- قاسمی‌پور، یداله، قربانی، نیما، (1389)، بهوشیاری و نیازهای بنیادی روانشناختی در بیماران قلبی ـ عروقی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 2، صص 162-154.

- قاسمی‌پور، یداله، بهرامی‌احسان، هادی، عباس‌پور قهرمانلونژاد، سمیه، پورشریفی، حمید، (1390)، اثربخشی مصاحبۀ انگیزشی بر ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی در بیماران عمل باز عروق کرونر قلب، مجله روانشناسی بالینی ـ سال سوم، شماره 2، صفحات 53-43.

-كوروش نيا، مريم، لطيفيان،مرتضي (1390)، بررسي رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادگي-دانشگاهي و گرايش هاي تفکر انتقادي دانشجويان با واسطه گري ارضاي نيازهاي روان شناختي پايه، فصلنامه خانواده پژوهي، دوره 7, شماره 28، صفحات493 - 519 .

-مقدم، مهدی، (1390)، بررسی اثر هوش هیجانی در افزایش مسؤولیت پذیري مددکاران بنیاد شهید و

امور ایثارگران استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه گیلان.

-مينوچين، سالوادور (1375). خانواده و خانواده درماني. ترجمه باقر ثنايي. تهران، انتشارات: امير كبير.

- موسوي، رقيه، مرادي، علي رضا، مهدوي هرسيني، سيد اسماعيل، (1384)، بررسي اثر بخشي خانواده درماني ساختاري در بهبود عملكرد خانواده و تقويت رضايت زناشويي در خانواده هاي مبتلا به اختلال جدايي، فصلنامه خانواده پژوهي، دوره 1، شماره4، صص 335-321.

-مهدوي، اسـماعيل، عنـايتي، ميرصـلاح الدين و نيسي، عبـدالكاظم، (1387)، بررسي اثربخشي آموزش مسئووليت پذيري بر عزت نفس دانـش آمـوزان پـسر مقطع متوسطه، يافته هاي نو در روانشناسي، دوره 3، شماره 9، صص 115-129.

نعمتی، پري سیما،(1387). تهیه و هنجاریابی آزمون مسئولیتپذیري دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران در دو بعد شخصی و اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

- نوروزي، وحيده ، (1382)، تأثير سبك هاي رفتاري خانواده بر وضعيت رواني دانش آموزان و بر نگرش آنان به روابط انساني در مدرسه، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، شماره 6، سال دوم، صص54-31.

- يوسلياني، غلامعلي، حبيبي، مجتبي، سليماني، اسماعيل، (1391)، رابطه رفتار مطلوب انضباطي با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان، روانشناسي مدرسه، دوره 1، شماره2 ،صص 114 –134.

-- Deci EL, Ryan RM. (2000).The “what” and the “why” of goal pursuits: Human needs and the self- determination of behavior. Psychol Inq; (11): 227-268.

-El Ghoul, S., Guedhami,., Wang, H., & Kwok, C. C. (2016). Family control and corporate social responsibility. Journal of Banking & Finance, 73, 131-146.

-Güven, S., Öztürk, A., & Duman, S. N. (2016). Needs analysis of responsibility curriculum for primary school students. Educational Research and Reviews, 11(19), 1831.

-Kirkland, K., Richmond, D., Wagner, S. J., & Lurvey, I. (2016). Professional Responsibility of Family Law Attorneys. California Family Law Prac & Proc 2d ed., 2.

-Lovell, G. P., Gordon, J. A., Mueller, M. B., Mulgrew, K., & Sharman, R. (2016). Satisfaction of Basic Psychological Needs, Self-Determined Exercise Motivation, and Psychological Well-Being in Mothers Exercising in Group-Based Versus Individual-Based Contexts. Health care for women international, 37(5), 568-582.

-

- Ng Johan Y. Y. Ntoumanis Nikos, Thøgersen-Ntoumani Cecilie, Deci E. L. Ryan R. M. Duda J. L. Williams G. C.(2012). Self-Determination Theory Applied to Health Contexts A Meta-Analysis. Perspectives on Psychological Science July . vol. 7 no. 4.p.p.: 325-340.

-Silborn, S., Zubrick, S., De Maio, J., Shepherad, C., & Greeffin, J. (2006). The western Australian Aboriginal child health survey: Strengthening the capacity of Aboriginal children, families and communities. Perthicurtin University of technology and telethon institute for child health research [On-line]. Available: www.childhealthre-search.com.au/waachs/publications

-Sheldon, K. M., Ryan, R. M.,& Reis, H. T. (1996). What makes for a good day? Competence and autonomy in the day and in the person. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 1270-1279.

-Walker, R., & Shepherd, C. (2006). Strengthening aboriginal family functioning: What works and why? Telethon institute for child health research [On-line]. Available: www.aifs.gov.au/afrc/pubs/briefing/b7pdf/b7.pdf.

-Wong, M. M., & Rowland, S. E. (2013). Self Determination and Substance Use: Is Effortful Control a Mediator?. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 37(6), 1040-1047.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.